Περίληψη Αποφάσεων Εκτακτης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

 

 

1.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου 2012 - Καταβολή Μισθών για το Μάρτιο 2012

  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η εκκρεμότητα στην έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου σε συνδυασμό με την λήξη της χρονικής περιόδου (Ιανουάριος και Φεβρουάριος) κατά την οποία το Πανεπιστήμιο είχε τη δυνατότητα διενέργειας δαπανών με τη χρήση δωδεκατημορίων είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την αδυναμία καταβολής των μισθών του προσωπικού για το μήνα Μάρτιο. Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την εγγραφή του θέματος μέχρι την παρούσα συνεδρία, και μετά από παραστάσεις του Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών αποδέσμευσε προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ποσό ύψους 4.800.000ευρώ ως κρατική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το αποδεσμευθέν μέρος της κρατικής χορηγίας (ύψους 4.800.000ευρώ) συναθροισμένο με το διαθέσιμο υπόλοιπο των δωδεκατημορίων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου αξιοποιηθεί για σκοπούς κάλυψης του μισθολογίου του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το μήνα Μάρτιο.