Περίληψη Αποφάσεων 153ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

 

 

 

1.  Ενημέρωση από τον Πρόεδρο

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου αναφορικά με το πρόγραμμα επισκέψεων του Συμβουλίου σε διάφορα κτήρια του Πανεπιστημίου και στην Πανεπιστημιούπολη.

 

2.  Απόφαση Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την απόφαση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σχετικά με τον επαναδιορισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Διαχειριστή των διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη .cy. Σύμφωνα με την απόφαση του Επιτρόπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα διαδικτυακά θέματα χώρου .cy κατά τρόπο αποδοτικό, δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο, ακολουθώντας πιστά όλες τις νομοθετικές διατάξεις. Το Πανεπιστήμιο, ως διαχειριστής, δεσμεύεται να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα και το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

3.  Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκης Στέλιου Ιωάννου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών αναφορικά με την πρόοδο στην υλοποίηση των σημείων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών για το κτήριο της Βιβλιοθήκης. Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος μαζί με τον Πρύτανη αναλάβουν πρωτοβουλίες πλήρους ενημέρωσης της Κυβέρνησης για το κτήριο της Βιβλιοθήκης καθώς και για τα άλλα κτήρια που βρίσκονται υπό κατασκευή. Επίσης συμφωνήθηκε όπως προσεγγιστεί η οικογένεια των δωρητών για συζήτηση του ενδεχομένου αύξησης της δωρεάς, είτε με προσφορά επιπρόσθετων χρημάτων είτε με ανάληψη κατασκευών του έργου από την εταιρεία κατασκευών. 

 

4.  Έρευνα Καταγγελιών Δρα Πέτρου Κωμοδρόμου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με έρευνα καταγγελιών του Δρα Πέτρου Κωμοδρόμου σχετικά με τις διαδικασίες ανέλιξής του. Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατ΄ αρχήν επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου για μη ανέλιξη του Λέκτορα Πέτρου Κωμοδρόμου και αναμένει τη τοποθέτηση της Επιτροπής Ελέγχου του Συμβουλίου για να προβεί στη συνολική θεώρηση του θέματος συμπεριλαμβανομένης και της καθαυτής διαδικασίας ανέλιξης και να ενεργήσει ανάλογα.

 

5.  Έκθεση Δαπανών Ενοικίων για τις Ανάγκες Στέγασης του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Έτη 2004-2006

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου όπως η Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης ετοιμάσει, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, μελέτη που να καλύπτει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες ενοικίασης γραφειακών χώρων. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως η Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης εισηγηθεί στο Συμβούλιο πολιτική για την κατανομή των γραφειακών χώρων.

 

6.  Έκθεση Εκπαιδευτικής Πύλης «Αυλή του Ευαγόρα»

 

Το Συμβούλιο υιοθετώντας σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου όπως το θέμα τύχει χειρισμού από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, με στόχο να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Α.ΤΗ.Κ. η οφειλή των ΛΚ20.000, αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος αναλάβει πρωτοβουλία επαφών με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Α.ΤΗ.Κ. για τελική διευθέτηση του θέματος.

 

 7. Ώρες Γραφείου Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση μέλους του Συμβουλίου, εξήγησε ότι υπάρχουν καθορισμένες ώρες από όλους τους καθηγητές κατά τις οποίες δέχονται φοιτητές. Ο Αντιπρύτανης ανέλαβε να αποστείλει στα μέλη του Συμβουλίου σημείωμα με αναλυτική κατάσταση σχετικά με τις ώρες γραφείου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

8.  Θεσμός Ειδικού Επισκέπτη Επιστήμονα

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Συγκλήτου για δημιουργία του θεσμού του Ειδικού Επισκέπτη Επιστήμονα, ο οποίος θα αξιοποιείται αποκλειστικά για διδασκαλία. Ο Ειδικός Επιστήμονας θα πρέπει να είναι κάτοχος προσόντων που αντιστοιχούν τουλάχιστο στη βαθμίδα Επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή και να είναι ενεργό ακαδημαϊκό μέλος σε άλλο Πανεπιστήμιο ή Ομότιμος Καθηγητής ή να έχει αφυπηρετήσει πρόσφατα.