Περίληψη Αποφάσεων 154ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008

 

 

1.    Παρουσιάσεις

 

1.1.    Βασιλικό Βραβείο για τη Μεταφορά Αειφόρου Τεχνολογίας

 

Ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ’γγελος Ευσταθίου παρέστη στη συνεδρία μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου και ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την καινοτόμο έρευνά του στην καταλυτική αντιρρυπαντική τεχνολογία (καθαρισμός αέριων βιομηχανικών αποβλήτων από τα οξείδια του αζώτου), για την οποία πρόσφατα απέσπασε το Βασιλικό Βραβείο για τη Μεταφορά Αειφόρου Τεχνολογίας (Royal Award for Sustainable Technology).

 

Τονίστηκε η σημασία στήριξης της ερευνητικής προσπάθειας και αποφασίσθηκε όπως:

 

(α) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών σε συνεργασία με τον κ. Ευσταθίου παρουσιάσουν εισηγητικό έγγραφο για το θέμα της αξιοποίησης της δυναμικής που δημιουργήθηκε με την πατέντα του κ. Ευσταθίου, με στόχο την καλύτερη δυνατή στήριξη της ερευνητικής προσπάθειας ιδιαίτερα σε ότι αφορά την υποδομή (στελέχωση και εξοπλισμό των ερευνητικών εργαστηρίων)

 

(β) Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων παρουσιάσει έγγραφο αναφορικά με τις ανάγκες σε ερευνητές για στελέχωση των ερευνητικών εργαστηρίων.

 

1.2.    Πολυτεχνική Σχολή

 

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλάμπους, παρουσίασε τη δομή, τους στόχους και το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής.

 

Στη συζήτηση που ακολούθησε τονίστηκε η σημασία του να διαθέτει η Σχολή τους δικούς της ειδικά εξοπλισμένους διδακτικούς και εργαστηριακούς χώρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι τόσο για την προώθηση συνεργασιών και την προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

 

1.3.    Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης – Υπό Αναθεώρηση Γενικό χωροταξικό Σχέδιο

 

Ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Α. Ελισσαίος, ο Ανώτερος Μηχανικός Β. Ολύμπιος και η Μηχανικός Χρ. Σιερεπεκλή παρουσίασαν στο Συμβούλιο το υπό αναθεώρηση γενικό χωροταξικό σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών.

 

Αποφασίσθηκε όπως, αφού ολοκληρωθεί το θέμα του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, ζητηθεί από τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλει στο Συμβούλιο κατάλογο θεμάτων για τα οποία χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο έτσι ώστε αυτό να τα εξετάσει. 

 

2.   Προσφυγή εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με την κατάργηση των επιδομάτων των Προϊσταμένων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την κατάθεση προσφυγής εναντίον του Πανεπιστημίου από Προϊσταμένους Διοικητικών Υπηρεσιών, με την οποία προσβάλλεται η απόφαση του Συμβουλίου για κατάργηση των επιδομάτων των Προϊσταμένων.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς το παρόν αλλά αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσης. Αν η αιτιολογία της απόφαση του Δικαστηρίου περιέχει στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω χειρισμό από μέρους του Πανεπιστημίου τότε το Συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα. 

 

3.    Οικονομικές Καταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31/12/2006

 

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών παρουσίασε στο Συμβούλιο τις Οικονομικές Καταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2006 και έδωσε σχετικές διευκρινήσεις. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2006.

 

4.    Τροποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2006

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό του 2006, ο οποίος κατατίθεται λόγω του ότι εντός του συγκεκριμένου έτους δεν κατατέθηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός και έδωσε οδηγίες να κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

5.    Πληρωμή, από ίδια έσοδα, διδάκτρων για παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου όπως τα δίδακτρα 32 σπουδαστών του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας που εμπίπτουν στις κατηγορίες (α) Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, (β) Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, (γ)  Φοιτητές/Ειδικοί Επιστήμονες, (δ)Τουρκοκύπριοι, (ε) Μέλη οικογενειών ακαδημαϊκού προσωπικού, και τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 16.000 ευρώ, καταβληθούν από τα ίδια έσοδα.

 

6.    Ασφαλιστικό Ταμείο Χριστίνας Αθανασιάδη $107,914.89 στις ΗΠΑ

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Κύπρια απόδημη Χριστίνα Αθανασιάδη, η οποία διέμενε στις ΗΠΑ, κληροδότησε το ασφαλιστικό επενδυτικό της ταμείο ύψους 107,914.89 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μετά το θάνατό της τον περασμένο Αύγουστο, το Πανεπιστήμιο καλείται να αποφασίσει με ποιο από τρεις προτεινόμενους τρόπους προτίθεται να εισπράξει/αξιοποιήσει το κληροδότημα. Αποφασίσθηκε όπως η συζήτηση του θέματος αναβληθεί για την επόμενη συνεδρία προκειμένου να παρουσιαστεί πλήρης ανάλυση των επιλογών που έχει στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο.

 

7.    Οικονομική Διαχείριση Εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι προκύπτει η ανάγκη να γίνουν οι απαιτούμενες λογιστικές προσαρμογές στους Λογαριασμούς της εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου έτσι ώστε: (α) Η εταιρεία να πιστωθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στο ενοίκιο των χώρων που της παραχωρήθηκαν από το Πανεπιστήμιο (με βάση τη συμφωνία μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού), τους οποίους όμως η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, και (β) Να παρουσιαστεί το ποσό των ΛΚ 170.000, το οποίο αποτελεί «δανεισμό» του Πανεπιστημίου προς την εταιρεία, ως χορηγία.

 

Το μέλος του Συμβουλίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Συμεών Κασιανίδης, εξουσιοδοτήθηκε να μεταφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΟΓΕΝΗ την εισήγηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου όπως το ποσό που αντιστοιχεί στο ενοίκιο των χώρων που δεν χρησιμοποιούνται από τον ΔΙΟΓΕΝΗ και το ποσό του «δανεισμού» κεφαλαιοποιηθούν.

 

Αποφασίσθηκε επίσης όπως ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ζητήσει και παρουσιάσει στο Συμβούλιο νομική γνωμάτευση ως προς το κατά πόσον το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να ιδρύει εταιρείες.

 

Επίσης το Συμβούλιο έδωσε οδηγίες προς την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει ώστε οι εταιρείες του Πανεπιστημίου Κύπρου να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις προκειμένου να αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

 

8.    Απασχόληση Επισκεπτών Ακαδημαϊκών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση της Συγκλήτου όπως το κάθε Τμήμα αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες του να ζητά από τον κάθε επισκέπτη ακαδημαϊκό να διδάξει δύο ή τρία μαθήματα ανά εξάμηνο με ελάχιστο σύνολο διδακτικών ωρών 6 και μέγιστο 12, ανάλογα με τη φύση των μαθημάτων. Ανάθεση διδασκαλίας τριών μαθημάτων θα γίνεται σε περίπτωση που ο Επισκέπτης Ακαδημαϊκός δεν θα συνεισφέρει στο ερευνητικό έργο του Τμήματος. Μέχρι σήμερα κάθε επισκέπτης ακαδημαϊκός διδάσκει 2 μαθήματα, δηλαδή 6-8 διδακτικές μονάδες.

 

9.    Μετονομασία Συμβουλίου Γραφείου Αποφοίτων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη μετονομασία του Συμβουλίου του Γραφείου Αποφοίτων σε «Συμβούλιο για Θέματα Αποφοίτων». Ενέκρινε επίσης της συμμετοχή στο Συμβούλιο ενός εκπροσώπου των φοιτητών.

 

10.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

10.1.    Εκτελεστική Επιτροπή Συμβουλίου

·       Πρακτικά 6ης Συνεδρίας, ημερ. 30 Ιουνίου 2008

 

10.2.    Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων για Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις

·        Πρακτικά 3ης Συνεδρίας, ημερ. 17 Μαρτίου 2008

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών και ενέκρινε την αναθεώρηση των όρων εντολής της Επιτροπής ως ακολούθως:

 

(α) Αύξηση του αριθμού των μελών της Επιτροπής με τη συμμετοχή του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης

(β) Αναθεώρηση του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού για το κάθε αίτημα από 17.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ

(γ)   Αναθεώρηση του ποσού των 170.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ με ισχύ από το οικονομικό έτος 2009.

 

10.4.    Επιτροπή Επιμόρφωσης και Υποτροφιών Διοικητικού Προσωπικού

·         Πρακτικά 11ης Συνεδρίας, ημερ. 2 Απριλίου 2008

 

10.5.    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·           Πρακτικά 26ης Συνεδρίας, ημερ. 18 Ιουλίου 2008

 

10.6     Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·          Πρακτικά 66ης Συνεδρίας, ημερ. 17 Οκτωβρίου 2007

·           Πρακτικά 67ης Συνεδρίας, ημερ. 4 Δεκεμβρίου 2007

·           Πρακτικά 68ης Συνεδρίας, ημερ. 19 Δεκεμβρίου 2007

 

10.7.    Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

·       Πρακτικά Συνεδριών αρ. 127-149 και Εκτάκτων Συνεδριών αρ. 10-14, για την περίοδο 16 Ιουλίου 2007 έως 27 Ιουνίου 2008

 

10.7.    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

·       Πρακτικά 26ης Συνεδρίας, ημερ. 4 Απριλίου 2008

10.8.    Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

·       Έκθεση Πεπραγμένων 2007 και Προγραμματισμός 2008