Περίληψη Αποφάσεων της 156ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

 

 

1.  Ενημέρωση από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών αναφορικά με το Μητρώο Πάγιων Ενεργητικών

 

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν τροχοδρομηθεί για αντιμετώπιση του θέματος της αποσπασματικής τήρησης μητρώου περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Κύπρου, αδυναμία που έχει υποδειχθεί και με παρατήρηση της Γενικής Ελέγκτριας.

 

Δεδομένου ότι βρίσκεται εν εξελίξει η προσφορά για εγκατάσταση κεντρικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει πρόνοια για αναγκαστική (mandatory) τήρηση μητρώου περιουσιακών στοιχείων, το Συμβούλιο αποφάσισε να αναμένει την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου και κάλεσε τη διεύθυνση να κινηθεί γρήγορα. Παράλληλα ζήτησε την υποβολή ενώπιον του, σύντομης έκθεσης με προπαρασκευαστικές ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για την εγκατάσταση του συστήματος.

 

2.  Πρόταση Alpha Bank Ltd για παραχώρηση υποτροφίας σε φοιτητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή υποτροφίας ύψους 10.00 ευρώ που προσφέρθηκε από την Alpha Bank Ltd για φοιτητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

3.  Δωρεά Philip Zepter προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για χρήση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για ερευνητικούς σκοπούς

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή δωρεάς ύψους 60.000 ευρώ από την επιχειρηματία Philip Zepter (Home Art and Sales Services AG, Switzerland), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για το ερευνητικό πρόγραμμα του Νίκου Νικολάου, Λέκτορα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ποσοστό διαχειριστικής χρέωσης 12%.

 

4.  Πειθαρχική Έρευνα για μέλος ΔΕΠ

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με έρευνα της Επιτροπής Ελέγχου, που διεξήχθη για καθηγητή εις βάρος του οποίου υπήρξαν καταγγελίες ότι παράλληλα με την εργοδότησή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εργαζόταν και αμειβόταν σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για τα γεγονότα και ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αποφασίσθηκε όπως:

 

(α) Το Συμβούλιο επανέλθει στην υπό εξέταση υπόθεση σε περίπτωση που διαπιστωθούν οικονομικές υπερβάσεις ή εκκρεμότητες από πλευράς του καθηγητή και αφού ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία.

 

(β) Υιοθετηθεί η εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας στο οικείο Τμήμα για να διαπιστωθεί ο βαθμός ευθύνης των εκάστοτε Αξιωματούχων του Τμήματος και της Σχολής.

 

(γ) Ενημερωθεί όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό, ότι το Συμβούλιο, με αφορμή υπόθεση που τέθηκε ενώπιον του σχετικά με μέλος ΔΕΠ που κατείχε ταυτόχρονα δύο θέσεις, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.

 

(δ)   Εξεταστεί από την Πρυτανεία το θέμα της κατανομής του διδακτικού έργου στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

(ε)   Κάθε ακαδημαϊκός που εκλέγεται σε θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο στάδιο υπογραφής του Συμβολαίου του υπογράφει και δήλωση αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησης του στον οργανισμό από τον οποίο προέρχεται.

 

5.  Εξέταση θέματος μη πλήρωσης θέσης ψυχολόγου

 

Ο Πρόεδρος παρέδωσε στον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και Πρόεδρο της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, έγγραφο προς διερεύνηση του θέματος μη πλήρωσης μίας προκηρυχθείσας θέσης Ψυχολόγου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την οποία είχαν γίνει γραπτές εξετάσεις, στη συνέχεια η μοναδική επιλαχούσα είχε κληθεί σε προσωπική συνέντευξη και εντέλει ενημερώθηκε ότι δεν θα πληρωθεί η θέση.

 

6.  Προαγωγή Γραμματειακών Λειτουργών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με το ιστορικό στην προαγωγή (το 2005) έξι γραφέων σε γραμματειακούς λειτουργούς και την ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου (το 2007) μετά από προσφυγή κάποιων από τις υποψήφιες που δεν προήχθηκαν. Αποφασίσθηκε όπως η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών επαναξιολογήσει όλες τις γραφείς που ήταν υποψήφιες για προαγωγή το 2005 σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης και εφαρμόζοντας ότι προνοεί η σχετική νομοθεσία, δηλαδή η αξιολόγηση της κάθε υποψήφιας να γίνει με βάση της αξία, την αρχαιότητα και τα προσόντα.