Περίληψη Αποφάσεων της 157ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

 

 

1.    Πλαίσιο Συνεργασίας με εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την έγκριση από τη Σύγκλητο πλαισίου συνεργασίας με την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία, Λτδ. Με την οποία έγινε αποδεκτή δωρεά ετήσιας μεταπτυχιακής υποτροφίας ύψους 10.500 ευρώ, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο ενημέρωσε την εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» για το λάθος που είχε γίνει σε σχετικό δημοσίευμα, στο οποίο ως ποσό χορηγίας αναφερόταν ποσό ύψους 10,5 εκ. ευρώ αντί 10.500 ευρώ.

 

2.    Ανέλιξη Επίκουρου Καθηγητή Ελευθέριου Παπαλεοντίου

 

Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία και αφού πρώτα εγκριθεί από τη Σύγκλητο η σχετική της απόφαση και προωθηθεί στο Συμβούλιο.

 

3.    Λειτουργία Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών (ΣΠΟ) κα Π. Κυπριανίδου παρουσίασε στο Συμβούλιο το θέμα της Λειτουργίας του ΣΠΟ. Η κα Κυπριανίδου ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας του ΣΠΟ, αναφέρθηκε στις αρμοδιότητές του όσον αφορά στη προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών και επεσήμανε τα προβλήματα που το ΣΠΟ αντιμετωπίζει και γενικότερα τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΣΠΟ και η βελτίωση της διαδικασίας προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών.

 

Αποφασίσθηκε όπως σε επόμενη συνεδρία συζητηθεί εκτενέστερα το θέμα με βάση εισηγήσεις που θα ετοιμαστούν από τον Πρόεδρο, τον Πρύτανη και την Πρόεδρο του ΣΠΟ.

 

4.    Παραπομπή δύο θεμάτων που αφορούν απ ευθείας αγορές και δεν είναι σε συμμόρφωση με τους Νόμους 11(I)/2006 και 12(Ι)/2006 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Το Συμβούλιο εξέτασε θέμα της διενέργειας απ ευθείας αγορών που δεν είναι σε συμμόρφωση με τους σχετικούς Νόμους περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και το οποίο παραπέμφθηκε από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών. Οι αγορές έγιναν στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος INTERREG III και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 48.000 ευρώ. Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών προέβη σε νεότερη αξιολόγηση του θέματος και αποφάσισε την έγκριση των αγορών. 

 

5.    Αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, για το 2008 και 2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, για αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 314.500 μετοχές των 1,71 ευρώ το 2008 και σε 364,460 μετοχές των 1,71 ευρώ το 2009, με κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών της εταιρείας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

6.    Εισήγηση για επέκταση του συστήματος Ωρομέτρησης σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για επέκταση του συστήματος ωρομέτρησης σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, με συνολικό κόστος ύψους 29.233 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 15.200 ευρώ θα δαπανηθεί για την αγορά λογισμικού, ποσό ύψους 1.500 ευρώ αφορά κόστος συντήρησης για τρία χρόνια και ποσό ύψους 12.532,59 ευρώ θα δαπανηθεί για αγορά επιπλέον εξοπλισμού για 30 σημεία ελέγχου προσέλευσης/αποχώρησης. Διαχειριστές και πρώτοι χρήστες του συστήματος θα είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και οι επτά Προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίοι και θα έχουν την ευθύνη για πλήρη αξιοποίηση του συστήματος από το προσωπικό τους.

 

7.    Προαγωγή Γραμματειακών Λειτουργών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών αναφορικά με την προαγωγή των Γραμματειακών Λειτουργών. Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών για προαγωγή τριών υποψηφίων σε θέση Γραμματειακού Λειτουργού με τη διαδικασία της παραχώρησης προς αυτές αντίστοιχων «υπεράριθμων θέσεων».

 

Αποφασίσθηκε όπως το θέμα παραπεμφθεί στο νομικό σύμβουλο για να γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα αναδρομικής τοποθέτησης των προαχθέντων.

 

8.    Παρουσίαση Φιλοσοφικής Σχολής, Πολιτιστικού Κέντρου και Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας

 

Ο Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου και του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, παρουσίασε στο Συμβούλιο το έργο της Σχολής του και των δύο Κέντρων τα οποία διευθύνει. 

 

9.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

9.1.    Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

·  150η Συνεδρία, ημερ. 15 & 25 Ιουλίου 2008

·  151η Συνεδρία, ημερ. 25 Ιουλίου 2008

·  15η Εκτακτη Συνεδρία, ημερ. 30 Ιουλίου 2008

                

9.2.    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·       27η Συνεδρία, ημερ. 27 Ιουλίου 2008