Περίληψη Αποφάσεων 159ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

           

1.  Αίτημα για χειρισμό από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου Απευθείας Αγορών Αγαθών και Υπηρεσιών

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με αγορές που έγιναν από μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο όνομα του Πανεπιστημίου, χωρίς να ακολουθηθούν οι νομότυπες διαδικασίες και στη συνέχεια τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών για έγκριση με αναδρομική ισχύ.

Το Συμβούλιο ξανατόνισε την απόφασή του ημερομηνίας 4/12/2008 αναφορικά με τις νέες διαδικασίες και κάλεσε όλους όσοι προκηρύσσουν προσφορές να ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο, και προειδοποίησε ότι οι προτάσεις που θα είναι εκτός διαδικασίας θα απορρίπτονται και όσοι αγοράζουν εκτός διαδικασίας θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τις αγορές.

Το Συμβούλιο στην συνέχεια αφού έλαβε υπόψη:

(α)  Ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν υπάρχει Τμήμα Αγορών (Purchasing Department) και οι αγορές γίνονται από πάρα πολλά πρόσωπα, χωρίς εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα

(β)   Την πολυπλοκότητα πολλών ερευνητικών προγραμμάτων

(γ)   Το γεγονός ότι πολλές προσφορές αφορούν νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού

(δ)   Το γεγονός ότι η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική ήταν εν πολλοίς διαφορετική από την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου, αναφορικά με το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (ημερ. 4 Δεκεμβρίου 2008, αριθμός απόφασης 4.3).

Αποφάσισε όπως:

1)    Όσων προσφορών τα προϊόντα/υπηρεσίες λήφθηκαν και βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου εγκριθούν οι πληρωμές.

2)    Όσων προσφορών δεν λήφθηκαν τα προϊόντα/υπηρεσίες και αποτελούν μόνο εσωτερικό πρόβλημα του Πανεπιστημίου, δηλαδή δεν υπάρχουν δεσμεύσεις σε τρίτους και οι προσφορές σχετίζονται με τη συνέχιση της διδασκαλίας ή του ερευνητικού έργου, να κληθούν επειγόντως οι «ιδιοκτήτες» της διαδικασίας, οι οποίοι να ενημερωθούν για τις νέες αποφάσεις με στόχο να τις εφαρμόσουν έστω και τώρα. 

Αν όμως υπάρχει ανάγκη πραγματοποίησης αγορών πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος με τη νέα διαδικασία, τότε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν γραπτώς τους λόγους που επιβάλλουν την πραγματοποίηση της αγοράς αυτής, προς το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών, το οποίο αν πεισθεί, να μπορεί να επιτρέψει την πληρωμή.

3)    Για την προσφορά για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παράταση της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στους χώρους του Πανεπιστημίου (Προσφορά αρ. ΥΑΔ 075/05) για δύο μήνες μέχρι να κατακυρωθεί η νέα προσφορά. Η αμοιβή προς την εταιρεία θα γίνει με βάση τις τιμές μονάδος της προσφοράς που ίσχυαν  μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

2.  Απόφαση Συγκλήτου αναφορικά με την ανέλιξη και την ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης του Επίκουρου Καθηγητή Ελευθέριου Παπαλεοντίου

Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη όλα τα ενώπιον του στοιχεία αναφορικά με την απόφαση της Συγκλήτου για μη ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Ελευθέριου Παπαλεοντίου και για μη ανανέωση της σύμβασης εργοδότησής του και αποφάσισε:

(1)   Να επικυρώσει ομόφωνα την απόφαση της Συγκλήτου για μη ανέλιξη του κ. Παπαλεοντίου.

(2)   Με 8 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον, να αναπέμψει στην Σύγκλητο για επανεξέταση την απόφαση για μη ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης του κ. Παπαλεοντίου, με την εισήγηση για ανανέωση της  για την επόμενη τριετία, στο τέλος της οποίας, με βάση το Νόμο, ο κ. Παπαλεοντίου θα επανακριθεί.

3.  Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Αναφορικά με τη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο ενέκρινε τις αποφάσεις της ειδικής Ad-Hoc Επιτροπής για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, όπως:

3.1  Για το έτος 2008-2009 παραχωρηθεί προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου έκπτωση 50% ως τιμή γνωριμίας.

3.2  Στους ενδιαφερόμενους για εγγραφή, παρέχεται η δυνατότητα να γνωρίσουν το γυμναστήριο για διάστημα ενός μηνός πριν από την εγγραφή τους, δηλαδή έχουν δωρεάν χρήση του Γυμναστηρίου για ένα μήνα.

3.3  Το Γυμναστήριο ανοίγει στις 7.30 π.μ. αντί στις 10.00 π.μ μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εργοδότηση γυμναστή για τις πρόσθετες δυόμιση ώρες, τα μέλη που θα χρησιμοποιούν το γυμναστήριο κατά το χρόνο αυτό θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση για χρήση του γυμναστηρίου χωρίς γυμναστή.

3.4  Η εισήγηση για κλείσιμο της διάβασης στον εσωτερικό δρόμο από τους κυκλικούς κόμβους εξεταστεί από την Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης.