Περίληψη Αποφάσεων της 161ης Συνεδρίας (Α Μέρος) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

 

 

           

1.    ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2007

 

1.1         Μεταπτυχιακά Δίδακτρα και Επεξηγηματικό Μνημόνιο Προϋπολογισμού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την ανταπόκριση του Πανεπιστημίου στην εισήγηση της Γενικής Ελέγκτριας όπως στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου καθορίζεται ο σκοπός των δαπανών από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα. Ήδη στο επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού του 2009 συμπεριλήφθηκε ειδική σημείωση με ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών από μεταπτυχιακά δίδακτρα.

 

Αποφασίστηκε όπως στην ανάλυση αναφέρεται και το συνολικό ποσό που αποτελεί εισόδημα (φορολογητέο) προς τον οποιοδήποτε.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε η απάντηση προς την Ελεγκτική Υπηρεσία.           

 

1.2 Θέματα Προσωπικού - Μίσθωση Υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τους χειρισμούς στους οποίους προέβη το Πανεπιστήμιο σε ανταπόκριση της εισήγησης της Γενικής Ελέγκτριας, όπως το Πανεπιστήμιο  επανεξετάσει το θέμα της μίσθωσης υπηρεσιών και επιδιώξει την ικανοποίηση των αναγκών του σε προσωπικό μέσω της κανονικής διαδικασίας πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων. Ως αποτέλεσμα των μέτρων που λήφθηκαν ο αριθμός των ατόμων με μίσθωση υπηρεσιών μειώθηκε από 70 (το 2006) σε 3 το Φεβρουάριο του 2009. Όσον αφορά την εργοδότηση ατόμων με σύμβαση, στόχος του Πανεπιστημίου είναι όπως το ποσοστό των συμβασιούχων μειωθεί από 40%-45% του διοικητικού προσωπικού που είναι τώρα, σε 20%. Αυτό επιδιώκεται μέσω της δημιουργίας μόνιμων θέσεων. Ήδη, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2009 εγκρίθηκαν 34 νέες μόνιμες θέσεις.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική που ακολουθείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

2.    Γνωματεύσεις Νομικών Συμβούλων αναφορικά με το δικαίωμα του Πανεπιστημίου Κύπρου να ιδρύει εταιρείες

 

Με βάση τις νομικές γνωματεύσεις που έλαβε μετά από εισήγηση της Γενικής Ελέγκτριας, το Συμβούλιο συμπέρανε ότι, δικαιούται να ιδρύει εταιρείες. Επανέλαβε την ανάγκη ύπαρξης εταιρειών προκειμένου να προστατεύονται οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπενθύμισε την πάγια απόφασή του για πλήρη οικονομικό έλεγχο και διαφάνεια στα οικονομικά των εταιρειών που ιδρύει. Αποφασίσθηκε όπως, στον κατάλληλο χρόνο, το θέμα προωθηθεί στη Βουλή για διασαφήνιση.

 

3.    Απάντηση Πανεπιστημίου προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της επιστολής / απάντησης του Πανεπιστημίου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ημερ. 9 Ιανουαρίου 2009. 

 

4.    Αλλαγή Εταιρικής Κουλτούρας και Απόκτηση Κοινής Εταιρικής Ταυτότητας

 

To Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι, όπως διαφάνηκε μετά από διερεύνηση με διάφορες εταιρείες της δυνατότητας ανάληψης έργου για Αλλαγή Εταιρικής Κουλτούρας και του σχετικού κόστους, ουδεμία εταιρεία έχει εμπειρία αλλαγής κουλτούρας σε δημόσιο οργανισμό ενώ το κόστος είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί.

 

Ενόψει των πιο πάνω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως:

 

Το θέμα της Αλλαγής Εταιρικής Κουλτούρας και Απόκτησης Κοινής Εταιρικής Ταυτότητας αναβληθεί για μεταγενέστερο χρόνο λόγω της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου καθώς και της έλλειψης εμπειρίας σε δημόσιους οργανισμούς, των εταιρειών που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο

 

Το όλο θέμα θα αντιμετωπιστεί σε μια πολύ πιο μικρή βάση ως ένα από τα έργα του EFQM, αφού εξασφαλισθούν οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων. 

 

5.    Υποψηφιότητα ψυχολόγου για πρόσληψη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ενημέρωση από Πρόεδρο Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης)

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Έκθεσης αναφορικά με τη μη πλήρωση της θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ψυχολογική Στήριξη), ημερ. 23 Οκτωβρίου 2008, η οποία ετοιμάστηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ Επιτρόπου Διοίκησης και Πανεπιστημίου Κύπρου. Ενημερώθηκε επίσης αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την προκήρυξη της θέσης μέχρι και την τελική απόφαση για μη πλήρωσή της.

 

Αποφασίστηκε όπως η συζήτηση του θέματος και η λήψη τελικής απόφασης αναβληθούν για την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου. 

 

6.    Ανασύσταση Επιτροπών Συμβουλίου

 

Το Συμβούλιο, στα πλαίσια της προσπάθειας του για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των Επιτροπών του καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου του, επανεξέτασε την αναγκαιότητα ύπαρξης και τη σύσταση των Επιτροπών και αποφάσισε όπως:

 

·       Καταργηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή / Έκτακτο Συμβούλιο,

·       Καταργηθεί η Επιτροπή Υποτροφιών και το έργο της αναλάβει η Επιτροπή Προσωπικού και  Κανονισμών,

·       Όλες οι Επιτροπές του Συμβουλίου γίνουν πενταμελείς.

 

Όσον αφορά την σύσταση των Επιτροπών:

 

(α) Οι ακόλουθες Επιτροπές παραμένουν ως έχουν:

·       Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

·       Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·       Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων για Διαφοροποιήσεις σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις

·       Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (Σ.Ε.ΔΙ.Π.)

 

(β)   Η Επιτροπή Ελέγχου διευρύνεται με τον διορισμό σε αυτή των κ.κ. Κυριάκου Χαραλαμπίδη και Ερωτόκριτου Ερωτοκρίτου και ως εκ τούτου καθίσταται πενταμελής.

 

       (γ)   Η ανασύσταση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

 

7.    Δαπάνες του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών / Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή για τις Αγορές Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Υλικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών για το Έτος 2008, καθώς και των σχετικών Σχολίων/Απόψεων της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις εκπτώσεις που εξασφαλίσθηκαν μετά από διαβουλεύσεις με τις τέσσερις εταιρείες από τις οποίες έγιναν οι αγορές του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών.

 

Το Συμβούλιο στη συζήτηση του θέματος:

 

1.   Διαπίστωσε πλήρως λανθασμένη αγοραστική διαδικασία του Τμήματος Βιολογίας που αφορά ίσως και άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

2.   Μέμφεται το Τμήμα Βιολογίας, ειδικά στο θέμα της «εσπευσμένης» αγοράς υλικών, για να μην εκπνεύσει ο προϋπολογισμός του έτους 2008, ενώ μπορούσε να τον αξιοποιήσει με σωστό προγραμματισμό.

 

3.   Διαπίστωσε ότι το Ακαδημαϊκό προσωπικό, στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει πλήρως τις διαθέσιμες πιστώσεις και να προχωρήσει τα προγράμματα του, δεν έχει σεβαστεί στο βαθμό που θα έπρεπε τη νενομισμένη διαδικασία.

 

4.   Έλαβε υπόψη τη θέση του Τμήματος Βιολογίας ότι δεν επιθυμεί να προβαίνει σε αγορές και προτείνει τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας η οποία θα επιλαμβάνεται της υλοποίησης αυτών των αγορών στη βάση της υπάρχουσας Νομοθεσίας και Κανονισμών. Το Συμβούλιο μελετά ήδη την εισήγηση αυτή. Επί του παρόντος όμως η διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από όλους του εμπλεκομένους.

 

5.   Παρά το ότι δεν διαπίστωσε πρόθεση δόλου, δεν μπορεί να παραβλέψει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ήταν πλήρως λανθασμένη και ότι το Πανεπιστήμιο εζημιώθη από την διαδικασία αυτή. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα γίνουν αποδεκτές παρόμοιες διαδικασίες.

 

6.   Αποφάσισε όπως η απόφαση αυτή κοινοποιηθεί σαν ξεχωριστή απόφαση στη Σύγκλητο.

 

Το Συμβούλιο ζήτησε από τον Πρύτανη να προωθήσει την οργάνωση  20-λεπτών παρουσιάσεων στα Τμήματα σχετικά με τη διαδικασία αγορών.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την εξόφληση όλων των οφειλομένων ποσών προς τις εταιρείες.

 

Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τον Εσωτερική Ελεγκτή και την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών να συνεχίσουν να ενεργούν κατά διερευνητικό τρόπο και να προειδοποιούν έγκαιρα, μέσω της ορθής διαδικασίας, το Συμβούλιο.

 

8.    Ίδρυση και λειτουργία Φωτοαντιγραφικού Κέντρου   

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Ίδρυση και Λειτουργία του Φωτοαντιγραφικού Κέντρου καθώς και τις ακόλουθες εισηγήσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου, όπως:

 

·         Η στέγαση του φωτοαντιγραφικού κέντρου στο υπόγειο του Κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» γίνει σε προσωρινή βάση και μέχρι την ολοκλήρωση του Κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

 

·         Παραχωρηθεί στο φωτοαντιγραφικό κέντρο, ποσό ύψους μέχρι 24.350,00 ευρώ υπό μορφή δανείου. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί  από τα ίδια έσοδα (από το ποσό των 170.860 ευρώ που εκχώρησε το Συμβούλιο στο Πρυτανικό Συμβούλιο), για να καλύψει τον βασικό εξοπλισμό του κέντρου (Πίνακας Δ1 - Εξοπλισμός Κέντρου). Σημειώνεται ότι, αρχικά θα τοποθετηθούν μια καινούργια και μια μεταχειρισμένη φωτοτυπική.

 

·         Εργοδοτηθεί φοιτητής/ες, με δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στα ετήσια έξοδα του κέντρου, τα οποία θα καλύπτονται από τα ιδία έσοδα του Πανεπιστημίου.

 

·         Υιοθετηθούν οι τιμές πώλησης των προσφερομένων προϊόντων / υπηρεσιών οι οποίες συμπίπτουν με αυτές που προτάθηκαν από την ΦΕΠΑΝ.

 

·         Συσταθεί πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή απαρτιζόμενη από:

 

--Μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού (Πρόεδρος)

-- Εκπρόσωπο της ΦΕΠΑΝ

--Εκπρόσωπο των Οικονομικών Υπηρεσιών

--Εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών

--Εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού

 

·         Την προώθηση του όλου έργου αναλάβει ο Υπεύθυνος του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, κ. Σωφρόνης Σωφρονίου.

 

Το Συμβούλιο, επίσης μετά από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, όρισε τον Επίκουρο Καθηγητή Μάριο Θεοδοσίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Ίδρυση και Λειτουργία του Φωτοαντιγραφικού Κέντρου.

 

Το Συμβούλιο ζήτησε όπως ενημερωθεί για τυχόν ζημιές οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν από την ίδρυση και λειτουργία του φωτοαντιγραφικού κέντρου. 

 

9.    Αγορά Λογισμικού με παράκαμψη Διαδικασίας Προσφορών

 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, όπως ενημερώθηκε από τον αρμόδιο καθηγητή του Τμήματος  η μη αγορά του λογισμικού προγράμματος θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη αποφοίτηση φοιτητών ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την αγορά, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, λογισμικού προγράμματος αξίας 9.650.00 ευρώ, με παράκαμψη της διαδικασίας προσφορών.

 

Σημειώθηκε ότι, υπάρχει διαβεβαίωση από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών πως για όλα τα αιτήματα που τίθενται ενώπιον του από τώρα και στο εξής ακολουθείται η νέα διαδικασία που εγκρίθηκε κατά την 158η συνεδρία του Συμβουλίου (ημερ. 4/12/2008) και στην οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων: (α) η ύπαρξη «ιδιοκτήτη» (owner) της διαδικασίας ο οποίος έχει και την ευθύνη τήρηση της και (β) ότι ο  «ιδιοκτήτης» θα έχει στην κατοχή του γραπτές, με αναλυτικό τρόπο, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει, όπως και τα χρονοδιαγράμματα και σχετική δήλωση του θα φαίνεται στην αίτηση.