Περίληψη Αποφάσεων 161ης Συνεδρίας (Β’ Μέρος) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

 

1.    Θέμα ανέλιξης του Λέκτορα Πέτρου Κωμοδρόμου και καταγγελίες από τον ίδιο

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη ημερ. 30 Ιανουαρίου 2009, με θέμα «Ανέλιξη και Πειθαρχικές καταγγελίες του Λέκτορα Π. Κωμοδρόμου», σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης Κωμοδρόμου. Το Συμβούλιο έλαβε επίσης γνώση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου «Πέτρος Κωμοδρόμος v. Πανεπιστημίου Κύπρου», σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η ανέλιξη της κ. Δέσπως Φάττα, καθώς και της γνωμάτευσης των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου, επί της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

Αντηλλάγησαν απόψεις επί όλων των πτυχών του θέματος. Εν αναμονή των εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες θα βασίζονται στην έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με τις καταγγελίες του κ. Κωμοδρόμου για τις διαδικασίες ανέλιξης του, η λήψη τελικής απόφασης αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρία.

 

2.    Σύνθεση Ειδικών Επιτροπών για Εκλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Σε σχέση με τη σύνθεση των ειδικών επιτροπών για εκλογή και ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι: η σύνθεση ειδικής επιτροπής της οποίας η αριθμητική σύνθεση διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς, είναι νόμιμη νοουμένου ότι υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση.           

 

3.    Ερευνητικά Προγράμματα ΙΠΕ - Ειδική Ενίσχυση προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), 105 ερευνητικών προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και για τα οποία απαιτείται συγχρηματοδότηση ύψους περίπου €800.000, που αφορά κυρίως απόσβεση εξοπλισμού.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως, μέχρι τη λήψη απόφασης από το ΙΠΕ, μέσω της οποίας αναμένεται να ρυθμιστεί το θέμα, η σχετική συχγρηματοδότηση γίνεται από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου και όπως το Συμβούλιο ενημερώνεται τακτικά σχετικά με την απορρόφηση ιδίων εσόδων για σκοπούς συγχρηματοδότησης».

 

4.    Υποψηφιότητα ψυχολόγου Χάρις Χαραλάμπους για πρόσληψη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τη συζήτηση του θέματος της μη πλήρωσης της θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ψυχολογική Στήριξη), που άρχισε κατά την 161η Συνεδρία στις 17 Φεβρουαρίου 2009.

 

Μετά τη συζήτηση, το Συμβούλιο θεωρεί λήξαν το θέμα της μη πρόσληψης της υποψήφιας κας Χάρις Χαραλάμπους.

5.    Οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Οικονομικής Κατάστασης Εσόδων – Εξόδων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου για το έτος 2008, του Προϋπολογισμού του για το έτος 2009, καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων 2008.

 

Το Συμβούλιο «ενέκρινε ποσό ύψους 40.000 Ευρώ από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου για χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου» και σημείωσε ότι θα αναμένει την έκθεση αξιολόγησης του γραφείου καθώς και την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό για το 2008. 

 

6.    Αποδοχή χορηγίας PriceWaterhouse Coopers

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή από το Πρυτανικό Συμβούλιο, χορηγίας ύψους 5.304,75 Ευρώ από την Εταιρεία PriceWaterhouseCoopers,  με την οποία καλύφθηκαν τα έξοδα διεξαγωγής των Βραδιών Καλωσορίσματος Νέων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

7.    Στελέχωση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας με δύο Λειτουργούς Μηχανογράφησης (με σύμβαση) για σκοπούς αναβάθμισης και λειτουργίας του συστήματος Banner Student

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη δύο θέσεων Λειτουργού Μηχανογράφησης (με σύμβαση) για το σύστημα Banner.

 

Το ευρύτερο θέμα της μηχανογράφησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου εντός των επόμενων δύο-τριών μηνών, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη. 

 

8.    Ερευνητικά Προγράμματα ΙΠΕ 

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη εσωτερική διαχειριστική χρέωση για τα εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα που είχαν υποβληθεί στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2008:

 

Για εμβάσματα από 0 μέχρι 8.550 Ευρώ - χρέωση 0%

Για εμβάσματα από 8.550 μέχρι 68.000 Ευρώ - χρέωση 10%

Για εμβάσματα από 68.000 Ευρώ και άνω - χρέωση 15%

 

Η κατανομή της διαχειριστικής χρέωσης θα γίνεται σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ενέκρινε το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών στις 2 Μαΐου 2008.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την εισήγηση της Συγκλήτου «όπως οι ώρες απασχόλησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του ΙΠΕ καταγράφονται σε παρουσιολόγια και λογίζονται ως συνεισφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ανθρωπομήνες χωρίς αμοιβή σε ερευνητικά προγράμματα». 

 

9.    Ίδρυση Έδρας Ενάλιας Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου    

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή από τη Σύγκλητο δωρεάς ύψους μισού εκατομμυρίου Ευρώ από το Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την χρηματοδότηση Έδρας στην Ενάλια Αρχαιολογία για περίοδο πέντε ετών. 

 

10.  Ωκεανογραφικό Κέντρο (Οργανωτική Δομή και Προϋπολογισμός 2009)

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 66.998, 26/03/2008) για ένταξη του Ωκεανογραφικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και για την απόφαση της Συγκλήτου για ένταξη του Ωκεανογραφικού Κέντρου στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα:

 

(α) Το Ωκεανογραφικό Κέντρο να έχει, οργανωτικά, τη μορφή ερευνητικής μονάδας, η οποία να ενταχθεί στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

(β) Να γίνει υπερκατανομή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ποσού το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί αργότερα από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και του Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης, για κάλυψη των αναγκών του Ωκεανογραφικού Κέντρου για το 2009, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί γραπτή δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, ότι σε περίπτωση που δεν αρκέσει ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου, θα καλύψει την απαιτούμενη δαπάνη.

 

(γ) Το ζήτημα των κονδυλίων του 2008, τα οποία δεν δόθηκαν στο Ωκεανογραφικό Κέντρο από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, θα επανεξεταστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο στο τέλος Ιουνίου του 2009, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2009, και θα ενημερωθεί το Συμβούλιο. 

 

11.  Χρήση Κονδυλίων εναρκτήριας χρηματοδότησης και Ερευνητικών δραστηριοτήτων από μέλη Ακαδημαϊκού προσωπικού που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία Αρ. 1/2009, ημερ. 21 Ιανουαρίου 2009) αναφορικά με την χρήση κονδυλίων εναρκτήριας χρηματοδότησης και ερευνητικών δραστηριοτήτων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που βρίσκονται με άδεια χωρίς απολαβές. Σύμφωνα με την απόφαση, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που απουσιάζει με άδεια χωρίς απολαβές, κατά τη διάρκεια της απουσίας του δεν δικαιούται: (α) Να κάνει χρήση του κονδυλίου που του έχει κατανεμηθεί ως εναρκτήρια χρηματοδότηση ή για την κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων, και (β) Να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αυτά. Σε περίπτωση που μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν έχει εξαντλήσει ολόκληρο το ποσό της εναρκτήριας του χρηματοδότησης λόγω απουσίας με άδεια του άνευ απολαβών, τότε δύναται να διεκδικήσει το αδαπάνητο υπόλοιπο με την επιστροφή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Η ρύθμιση αυτή γίνεται γιατί κατά κανόνα τα άτομα που ζητούν άδεια άνευ απολαβών την ζητούν για να εξετάσουν την περίπτωση μετακίνησής τους σε άλλο Πανεπιστήμιο. 

 

12.  Αποδοχή υποτροφίας από την Εταιρεία Microsoft Corporation Cyprus

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή από το Πρυτανικό Συμβούλιο μίας πλήρους υποτροφίας, που παραχωρήθηκε από την εταιρεία Microsoft Corporation για τον φοιτητή / φοιτήτρια πλήρους φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ με την πιο ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009. Το Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Microsoft Corporation.