Περίληψη Αποφάσεων 162ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

 

 

 

1.    Στρατηγικός Προγραμματισμός 2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον στρατηγικό προγραμματισμό για το 2009 και τους στόχους όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρύτανη και παρατήρησε ότι η δημιουργία Ενδοπανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό στόχο. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως σε επόμενη συνεδρία του (εντός του Μαΐου 2009) γίνει παρουσίαση του θέματος του Hλεκτρονικού Πανεπιστημίου, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Την παρουσίαση ανέλαβε να κάνει ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης.

 

Ο Πρύτανης ανέλαβε να θέσει στη Σύγκλητο προς συζήτηση, εισήγηση μέλους του Συμβουλίου όπως στην Συγκλητική Επιτροπή «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία» συμμετέχουν και μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. 

 

2.    Έδρα Marfin Laiki στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Όμιλος «Μαρφίν Λαϊκή» αποφάσισε να παραμείνει ως χορηγός και να χρηματοδοτήσει την Έδρα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, σύμφωνα με τις πρόνοιες τις σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία υπογράφηκε στις 8 Οκτωβρίου 2004. 

 

3.    Θέμα ανέλιξης του Λέκτορα Πέτρου Κωμοδρόμου και καταγγελίες από τον ίδιο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με το θέμα «Καταγγελίες του Λέκτορα Πέτρου Κωμοδρόμου αναφορικά με τις διαδικασίες ανέλιξης του στη θέση Επίκουρου Καθηγητή», τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεσή της ημερ. 16 Μαρτίου 2009.

 

Το Συμβούλιο:

 

(i)    Σεβόμενο την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ακύρωση της ανέλιξης της κ. Δέσπως Φάττα σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, αποφάσισε ομόφωνα «όπως μη υποβάλει έφεση και όπως επαναληφθεί η διαδικασία ανέλιξης της κας Φάττα από το σημείο που ο Δικαστής βρήκε ότι πάσχει».

 

(ii)   Αποφάσισε την αναπομπή της απόφασης της Συγκλήτου για μη ανέλιξη του Λέκτορα Π. Κωμοδρόμου. 

 

4.    Σχέδιο Eπανατροφοδότησης Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε «όπως το Σχέδιο Επανατροφοδότησης Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών εφαρμοστεί πιλοτικά για το 2009, σε υποχρεωτική βάση για όλους τους Προϊσταμένους και το Διευθυντή Βιβλιοθήκης και όπως με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής το θέμα τεθεί εκ νέου στο Συμβούλιο για επαναξιολόγηση».