Περίληψη Αποφάσεων 164ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

 του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

 

 

1.       Αναμενόμενος αριθμός εισακτέων Προπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009 - 2010

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία αρ. 8/2009, 8 Απριλίου 2009) όπως για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 προσφερθούν 1.421 θέσεις εισαγωγής (προπτυχιακών) φοιτητών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πράγματι θα εισαχθούν 1.081 φοιτητές όπως έχει συμφωνηθεί με την Πολιτεία.

 

Διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που ενδιαφερθούν για εισδοχή 1.421 φοιτητές (όσες και οι θέσεις που θα προσφερθούν), τότε το Πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για να μπορέσουν να φοιτήσουν όλοι οι φοιτητές, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

 

2.       Παραίτηση Καθηγητή Γιώργου Αλεξόπουλου - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Σύγκλητος, μετά από νομική γνωμάτευση ανακάλεσε την απόφασή της για αύξηση της ποινής που επέβαλε η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου στον κ. Αλεξόπουλο και ως εκ τούτου παραμένει σε ισχύ η χρηματική ποινή των απολαβών τριών  μηνών.

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων του για το θέμα και αφού έλαβε υπόψη και τη θέση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, την απόλυση του κ. Αλεξόπουλου για το λόγο ότι ο κ. Αλεξόπουλος ταυτόχρονα με την εργοδότησή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρούσε θέση και σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού χωρίς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Αποφασίσθηκε επίσης όπως διερευνηθεί με το νομικό σύμβουλο η δυνατότητα το Πανεπιστήμιο να ζητήσει επιστροφή των μισθών που καταβλήθηκαν στον κ. Αλεξόπουλο κατά την περίοδο που αυτός διατηρούσε και δεύτερη θέση σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 

3.       Ωκεανογραφικό Κέντρο (Οργανωτική Δομή και Προϋπολογισμός 2009)

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει εξασφαλισθεί γραπτή διαβεβαίωση από το Διευθυντή Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης σε περίπτωση που δεν αρκέσει ο Προϋπολογισμός.

 

4.       Επιτροπή Πανεπιστήμιο και Κοινωνία

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Σύγκλητος συμφώνησε με την εισήγηση του Συμβουλίου όπως στην Συγκλητική Επιτροπή «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία» συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και αποφάσισε τη συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χαραλαμπίδη ως εκπροσώπου του στην Επιτροπή «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία».

  

5.       Θέματα που Απορρέουν από τις Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 2007

 

5.1    Εσωτερικός Έλεγχος

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην Έκθεσή της για το 2007 διαπιστώνει ελλείψεις και αδυναμίες στην οικονομική διαχείριση και στην πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Νόμων και των συναφών Κανονισμών και Κανόνων σε ότι αφορά στα ακόλουθα θέματα: Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, ταξίδια στο εξωτερικό, τήρηση Μητρώων Περιουσιακών Στοιχείων, σύστημα παρακολούθησης χρεωστών και πιστωτών, παρακολούθηση και εκτέλεση Προϋπολογισμού, σύστημα παρακολούθησης της διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων, υπολογισμός αποδοχών προσωπικού.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι Οικονομικές Υπηρεσίες υποβάλουν, μέσω της ενδεδειγμένης διαδικασίας, στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατάσταση, στην οποία, για κάθε ένα από τα θέματα που αναφέρονται (στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2007) κάτω από τον τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος», να καταγράφονται: Ο αριθμός και η θέση των ατόμων που ασχολούνται με το θέμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε σχέση με το θέμα και εισηγήσεις προς επίλυση των προβλημάτων.

  

5.2    Έργα Πανεπιστημιούπολης

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2007 γίνεται αναφορά σε αύξηση της συνολικής δαπάνης για τα έργα της Πανεπιστημιούπολης, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, καθώς και στις καθυστέρησης που παρατηρούνται στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων ορισμένων έργων και οι οποίες οφείλονται κυρίως: Στην επιμήκυνση του χρόνου διεκπεραίωσης των μελετών μετά τη διεξαγωγή των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στην αδυναμία των ιδιωτών μελετητών να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις τους, σε τροποποιήσεις των σχεδίων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε προβλήματα με τους εργολάβους.

 

Αποφασίσθηκε όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες υποβάλουν στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, μέσω της ενδεδειγμένης διαδικασίας, κατάσταση στην οποία, για κάθε ένα από τα υπό ανέγερση και από τα προγραμματιζόμενα κτίρια, να καταγράφεται ποιους από τους αναφερόμενους κινδύνους ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Πανεπιστήμιο.

  

5.3    Επίσπευση της Ανέγερσης του Κτηρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ότι το όλο θέμα της ανέγερσης του κτηρίου της Βιβλιοθήκης θα επανεξεταστεί στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του Προϋπολογισμού του 2010 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2010-2012 και ότι το κτήριο της Βιβλιοθήκης δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα έργα που δύνανται να επισπευσθούν αμέσως.

 

Αποφασίσθηκε όπως: (α) Διερευνηθεί κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτό το Πανεπιστήμιο να εξαγγείλει προσφορές οι οποίες τελικά μπορεί να μην κατακυρωθούν, (β) Επανεξετάσει το όλο θέμα σε επόμενη συνεδρία του, (γ) δεν τίθεται θέμα επανεξέτασης του αρχιτεκτονικού σχεδίου γιατί οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα περιόριζε το κόστος του έργου.

 

6.       Νέο χρονοδιάγραμμα ρυθμού ανάπτυξης και εισαγωγής 2000 φοιτητών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 

7.       Κοινή συνεδρία Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου με τους Κοσμήτορες των Σχολών

 

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου με τους Κοσμήτορες των Σχολών και αναμένει από τον Πρύτανη να εισηγηθεί ημερομηνία για πραγματοποίηση της συνάντησης.

  

8.       Χορηγίες προς το Γραφείο Αποφοίτων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις χορηγίες προς το Γραφείο Αποφοίτων για την παιδική μουσική παράσταση «Γαργαληστής» και συνεχάρη το Γραφείο Αποφοίτων για τη διοργάνωση της παράστασης και ευχαριστεί ιδιαίτερα τους χορηγούς.

 

9.       Χρόνος έναρξης διορισμού υπεράριθμων προαγωγών με βάση επανεξέταση της υπόθεσης ύστερα από ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την απόφαση που η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών (87η συνεδρία, ημερ. 18 Δεκεμβρίου 2008), έλαβε με βάση σχετική νομική γνωμάτευση, όπως προβεί στην προαγωγή των τριών υπεράριθμων σε θέση Γραμματειακού Λειτουργού με ισχύ από την ίδια ημερομηνία προαγωγής των προαχθέντων.

 

10.    Αρθρο 103 «Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί / Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου (ειδική συνεδρία αρ. 4/2009, 25 Φεβρουαρίου 2009) όπως υπέρβαση ύψους 149.990 Ευρώ, που προβλέπεται στην κατανομή του ’ρθρου 103 «Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί / Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας» καλυφθεί από εξοικονομήσεις άγονων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 1 «Τρέχουσες Δαπάνες».

  

11.    Αρθρο 105 «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Συγκλήτου (ειδική συνεδρία αρ. 4/2009, ημερ. 25 Φεβρουαρίου 2009) για αύξηση της κατανεμημένης στο Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) πρόνοιας του ’ρθρου 105 «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές» για το 2009, κατά 6.771,60 Ευρώ. Ενέκρινε επίσης την απόφαση της Συγκλήτου για μεταφορά ποσού ύψους 169.091 Ευρώ, στο ’ρθρο 105 «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές», από εξοικονομήσεις του Κεφαλαίου 1 «Τρέχουσες Δαπάνες».

  

12.    Αρθρο 316 «Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως στην κατανομή του ’ρθρου 316 «Επιχορήγηση εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» μεταφερθούν τα αναγκαία ποσά από άλλα άρθρα  του Κεφαλαίου 3 «Διαχειριστικές Δαπάνες».

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως το θέμα της επιχορήγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θεσμοθετηθεί και όπως καταρτιστούν κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η επιχορήγηση, προκειμένου να γίνεται σωστή αξιοποίηση του θεσμού.

  

13.    Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 

13.1   Προσφορά Αρ. ΠΜΜΠ 070/08 για την προμήθεια και Εγκατάσταση Luminometer

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Γραμματέα του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών, ημερ. 27 Μαρτίου 2009, με θέμα «Προσφορά αρ. ΠΜΜΠ 070/08 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Luminometer». Το σημείωμα, το οποίο αφορά παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με σοβαρές ελλείψεις στην έκθεση αξιολόγησης της πιο πάνω προσφοράς. Το σημείωμα υποβλήθηκε στο Συμβούλιο ως παράδειγμα των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών στην διεκπεραίωση των διαφόρων αιτημάτων που τίθενται ενώπιον του.

 

13.2   Υποδείξεις από Συντονιστές Ερευνητικών Προγραμμάτων για αγορά συγκεκριμένου εξοπλισμού από συγκεκριμένη εταιρεία

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Συμβουλίου Προσφορών και Αγορών όπως: Σε περίπτωση που υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος έχει υποδείξεις από τον συντονιστή του προγράμματος, για αγορά συγκεκριμένου εξοπλισμού από συγκεκριμένη εταιρεία χωρίς την εμπλοκή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην διαδικασία και επιλογή, τότε θα πρέπει ο υπεύθυνος να επισυνάπτει σχετική επιστολή του συντονιστή που του υποδεικνύει το συγκεκριμένο εξοπλισμό.

 

13.3   Αγορά Ηχητικού Συστήματος για το Πολιτιστικό Κέντρο

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναθέσει στον Εσωτερικό Ελεγκτή του Πανεπιστημίου τη διεξαγωγή επείγουσας έρευνας προς διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν στην μη υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2008 αναφορικά με θέμα «Αγορά Ηχητικού Συστήματος για το Πολιτιστικό Κέντρο».

 

13.4   Προσφορά για Επιλογή Συμβούλων Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις εισηγήσεις που τίθενται προς έγκριση σε σχέση με την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία και οικονομική επάρκεια των συμβούλων και οι οποίες διαμορφώθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) καθώς και τις απόψεις του Συντονιστή της Επιτροπής Προδιαγραφών.

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων, το Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή βαρύτητας στην εξειδικευμένη εμπειρία και οικονομική επάρκεια των Συμβούλων, ως ακολούθως:

 

Εξειδικευμένη Εμπειρία Φορέα: 45 μονάδες

Εξειδικευμένη Εμπειρία Βασικών Εμπειρογνωμόνων του Φορέα: 35

Οικονομική Επάρκεια Φορέα: 20 μονάδες

 

Το Συμβούλιο αναμένει από τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι ο «ιδιοκτήτης» αυτού του έργου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και προώθηση του έργου.

 

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τα πολύ θετικά σχόλια του ΕΤΕΚ σε σχέση με την επάρκεια και λεπτομέρεια των εγγράφων του διαγωνισμού που ετοιμάστηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

  

14.    Διαδικασία Προσφορών και Αγορών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Αποφασίσθηκε όπως οριστεί ειδική συνεδρία του Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος και όπως στη συνεδρία προσκληθούν εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστή.

  

15.    Ανέλιξη Λέκτορος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μαρίνας Νεοφύτου σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, με 10 ψήφους υπέρ και μία αποχή, την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία αρ. 2/2009, 4 Φεβρουαρίου 2009) για ανέλιξη της Λέκτορος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μαρίνας Νεοφύτου σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας.

 

16.    Αναδρομικός Διορισμός Εκπροσώπων του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον επαναδιορισμό του κ. ’ρη Γεωργίου και της κ. Μαρίας Τέκλου ως εκπροσώπων του στο Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, με αναδρομική ισχύ από τις 9  Απριλίου 2008.

  

  1. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

17.1 Συγκλήτου

·       Συνεδρία Αρ. 23/2008, ημερ. 5 Νοεμβρίου 2008

·       Συνεδρία Αρ. 24/008, ημερ. 3 Δεκεμβρίου 2008

·       Συνεδρία Αρ. 25/2008, ημερ. 3 Δεκεμβρίου 2008

·       Συνεδρία Αρ. 1/2009, ημερ. 21 Ιανουαρίου 2009

·       Συνεδρία Αρ. 2/2009, ημερ. 4 Φεβρουαρίου 2009

 

17.2   Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης 

33η Συνεδρία ημερ. 4 Μαΐου 2009