Περίληψη Αποφάσεων 167ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη 30 Ιουνίου2009

 

 

1.    Απόφαση Δικαστηρίου αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων στα Συλλογικά Όργανα του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με απόφαση Δικαστηρίου που αφορά στη λήψη αποφάσεων από τα Συλλογικά Όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

2.    Ενημέρωση αναφορικά με τις εργασίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ιδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών της πρώτης συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ίδρυση Ιατρικής Σχολής στη Κύπρο και ενημερώθηκε για τις συναντήσεις που η Επιτροπή πραγματοποίησε με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Υπουργό Υγείας, τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού.

 

3.    Στόχοι Πρυτανείας και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τους στόχους της Πρυτανείας και των Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2009.

 

4.    Καθορισμός ονόματος περιφερειακού δρόμου σε «Λεωφόρο Πανεπιστημίου»

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς όπως η υπό κατασκευή λεωφόρος, από τον κυκλικό κόμβο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας (δίπλα από τις εστίες) μέχρι τη Λεωφόρο Λάρνακος ονομαστεί «Λεωφόρος Πανεπιστημίου».

 

5.    Τελετή Εναρξης Ακαδημαϊκού Έτους

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους, στόχος της οποίας είναι το καλωσόρισμα των φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009.

 

6.    Τελετές αποφοίτησης, βράβευσης και άλλες εκδηλώσεις

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την πραγματοποίηση διαφόρων τελετών αποφοίτησης, βράβευσης και άλλων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο μεταξύ τέλους Μαϊου και τέλους Ιουνίου 2009.

 

7.    Απορρόφηση κονδυλίου από ίδια έσοδα που εκχωρήθηκε στο Πρυτανικό Συμβούλιο για το 2008

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την απορρόφηση του κονδυλίου από τα ίδια έσοδα, που το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εκχώρησε στο Πρυτανικό Συμβούλιο για το 2008. Από τις 170.860 ευρώ που εκχωρήθηκαν στο Πρυτανικό Συμβούλιο: (α) Ποσό ύψους 30.239,45 ευρώ δαπανήθηκε για χορηγίες και άλλα έξοδα, και (β) ποσό ύψους 38.715,85 ευρώ παραχωρήθηκε υπό μορφή δανείων και θα επιστραφεί.

 

8.    Σύσταση Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών

Ανταλλάγησαν απόψεις ως προς το κατά πόσον η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών θα έπρεπε να διευρυνθεί, όπως έγινε και με άλλες Επιτροπές του Συμβουλίου, ή να παραμείνει τετραμελής. Αποφασίσθηκε όπως η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών παραμείνει τετραμελής.

 

9.    Πλήρωση θέσεων σε Επιτροπές του Συμβουλίου

 

Αποφασίσθηκε όπως το νέο μέλος του Συμβουλίου κ. Χρίστος Χαραλάμπους συμμετέχει ως μέλος στις τρεις Επιτροπής του Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχε ο προκάτοχός του κ. Δώρος Μιχαήλ: Στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών, στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού.

 

10.  Αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών για έκτακτη χρηματοδότηση ερευνητικού εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής,  για αντικατάσταση εξοπλισμού που καταστράφηκε μετά από διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο εργαστήριο. Αποφασίσθηκε όπως κληθεί η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία για να δώσει τη δική της άποψη, ως ειδικοί επί του θέματος, και να υποβάλει έκθεση από την οποία να φανούν ενδεχόμενες ευθύνες και πιθανές διορθωτικές πράξεις για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

 

11.  Αίτημα Καθηγητή Πάνου Ραζή για πληρωμή προς την εταιρεία Softbox Test Equipment Ltd για αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού

 

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα του Καθηγητή Πάνου Ραζή (Τμήμα Φυσικής) για πληρωμή προς την εταιρεία Softbox Test Equipment Ltd για αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, το οποίο παραπέμφθηκε από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών με την εισήγηση να απορριφθεί γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες.

 

Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του κ. Ραζή αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και έλαβε όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις, έκρινε ότι η πρόθεση των εμπλεκομένων να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια των νενομισμένων διαδικασιών ήταν ξεκάθαρη και αποφάσισε, με 8 ψήφους υπέρ και 2 αποχές, να εγκρίνει το αίτημα.

 

12.  Microsoft School Agreement

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη κατάσταση που έχει προκύψει από την οφειλή προς την εταιρεία Virtual IT Ltd, της πληρωμής που αφορά στην άδεια της χρήσης του Microsoft School Agreement.

Αποφασίσθηκε όπως εξουσιοδοτηθούν από το Συμβούλιο, ο Πρύτανης και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της Virtual IT και της Microsoft και να συζητήσουν μαζί τους την περίπτωση καταβολής από το Πανεπιστήμιο του ποσού των 58.928,8 ΦΠΑ για κάλυψη των αδειών χρήσης του Microsoft School Agreement για την περίοδο 1/10/2007 και διαγραφή οποιασδήποτε άλλης οφειλής από πλευράς του Πανεπιστημίου.

 

Αποφασίσθηκε επίσης όπως διεξαχθεί έρευνα από τον Εσωτερικό Ελεγκτή για διερεύνηση των λόγων για τους οποίους η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων δεν προχώρησε με τη διαδικασίας προκήρυξης προσφορών όταν έληξε η περίοδος που καλυπτόταν από τη συμφωνία με την εταιρεία Virtual IT.

 

13.  Παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με την περίπτωση μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού το οποίο συμπλήρωσε το όριο αναγκαστικής αφυπηρέτησης ενώ κατείχε μη μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και διεκδικεί συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

 

Το Συμβούλιο αφού εξέτασε τις γνωματεύσεις και εισηγήσεις που είχε ενώπιόν του, κατέληξε ότι αυτές δεν παρέχουν επαρκή και σαφή τεκμηρίωση ώστε το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και αποφάσισε όπως ζητηθεί νέα νομική γνωμάτευση, από νομικό οίκο με εμπειρία σε τέτοια θέματα, προτού ληφθεί τελική απόφαση από Συμβούλιο.

 

14.  Προκήρυξη Θέσεων στον Τομέα Συμβάσεων

 

14.1.  Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου

Μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφασίσθηκε ότι η θέση Ανώτερου Λειτουργού στον Τομέα Συμβάσεων θα είναι πρώτου διορισμού και εγκρίθηκε το σχέδιο υπηρεσίας και η σχετική προκήρυξη για μία θέση. Αποφασίσθηκε επίσης όπως δικαίωμα διεκδίκησης της θέσης έχουν άτομα με ειδικότητα σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Νομικά, Λογιστική, Μηχανική.

 

14.2.  Δύο θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου με Σύμβαση (Θέματα Συμβάσεων)

 

Εγκρίθηκε η προκήρυξη δύο θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου με Σύμβαση (Θέματα Συμβάσεων), μισθολογική κλίμακα Α8-Α10-Α11. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Διεύθυνση του Πανεπιστημίου να προχωρήσει αμέσως στην προκήρυξη των θέσεων έστω και αν οι θέσεις δεν μπορούν να κατακυρωθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν τις θερινές διακοπές, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ότι απαιτείται έγκριση της Βουλής για να πραγματοποιηθεί η πρόληψη.

  

15.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριών των ακολούθων Σωμάτων / Επιτροπών:

15.1. Σύγκλητος

· Συνεδρία Αρ. 3/2009, ημερ. 4 & 25 Φεβρουαρίου 2009

· Ειδική Συνεδρία Αρ. 4/2009, ημερ. 25 Φεβρουαρίου 2009

· Ειδική Συνεδρία Αρ. 5/2009, ημερ. 25 Φεβρουαρίου 2009

· Συνεδρία Αρ. 6/2009, ημερ. 4 Μαρτίου 2009

 

15.2.  Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

· 34η Συνεδρία, ημερ. 29 Μαΐου 2009

 

15.3.  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

· 82η Συνεδρία, ημερ. 15 και 23 Οκτωβρίου 2008

· 86η Συνεδρία, ημερ. 26 Νοεμβρίου 2008

· 87η Συνεδρία, ημερ. 18 Δεκεμβρίου 2008

· 89η Έκτακτη Συνεδρία, ημερ. 16 Ιανουαρίου 2009

· 90η Έκτακτη Συνεδρία, ημερ. 23 Ιανουαρίου 2009

· 91η Συνεδρία, ημερ. 19 Φεβρουαρίου 2009

 

15.4.  Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

· Πρακτικά 30ης Συνεδρίας, ημερ. 10 Μαρτίου 2009