Περίληψη Αποφάσεων 168ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

 του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

 

 

1.      Microsoft School Agreement

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και  των κ.κ. Α. Χατζηιωάννου και Γ. Πετρακκίδη από Virtual IT και Microsoft αντίστοιχα, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου καταβάλει προς την εταιρεία Virtual IT το ποσό των 58.928,80 Ευρώ + ΦΠΑ, για κάλυψη των αδειών χρήσης του Microsoft School Agreement για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2007 μέχρι και της 28η  Φεβρουαρίου 2010 και διαγραφή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής υποχρέωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την Virtual IT, σε σχέση με το θέμα αυτό. Αποφασίσθηκε η άμεση εξόφληση του σχετικού τιμολογίου.

 

2.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη χρηματοδότηση με ποσό ύψους 542.220 Ευρώ από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (’ρθρο 508 «Δαπάνες από Έσοδα για Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες»), δαπανών για κατασκευαστικές / βελτιωτικές εργασίες, κυρίως για το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη.

 

Το Συμβούλιο, ενέκρινε τη δημιουργία πρόνοιας ύψους 206.500 Ευρώ στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010, για κάλυψη του κόστους της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Αναμένεται να διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο η πρόνοια αυτή θα εμφανιστεί στο κεφάλαιο 5 του Προϋπολογισμού (Ίδια Έσοδα ή άλλες συγκεκριμένες δραστηριότητες), αν δηλαδή το ποσό των 206.500 Ευρώ θα είναι πέραν από τις 103.500.000 Ευρώ.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010, συνολικού ύψους 103.500.000 Ευρώ.

 

Στα πλαίσια της παρουσίασης του Προϋπολογισμού το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με το Σχέδιο Μεταρρύθμισης, του οποίου η τεχνοκρατική επεξεργασία από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες έχει ολοκληρωθεί, εν τούτοις δεν έχει προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αφού δεν έχει συναινέσει ακόμη του Υπουργείο Οικονομικών. Η μη προώθηση φαίνεται να οφείλεται στην ανησυχία ότι ενδεχομένως να ζητηθεί υιοθέτηση παρόμοιου σχεδίου από τη Δημόσια Υπηρεσία. Αποφασίστηκε όπως ζητηθεί, το συντομότερο δυνατό, συνάντηση του Προέδρου και του Πρύτανη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας & Πολιτισμού για να προωθηθεί το θέμα αυτό.

 

 

  1. Προϋπολογισμός της Ιατρικής Σχολής για τα έτη 2010-2012 / Πρώτη Προσχέδια Εκτίμηση

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της προκαταρκτικής εκτίμησης  για τον Προϋπολογισμό της υπό Ίδρυση Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τα έτη 2010 - 2012 και ενέκρινε τον Προϋπολογισμό για το 2010, ύψους 520.710 Ευρώ.

 

 

  1. Πολιτική Αξιοποίησης Ιδίων Εσόδων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Πολιτική Αξιοποίησης Ιδίων Εσόδων, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (24 Ιουνίου 2009, αρ Συνεδρίας 13/2009) και παρατήρησε ότι με την έγκριση αυτής της πολιτικής η οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου αναβαθμίζεται ουσιαστικά και ότι η πολιτική αυτή θα επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο να εμπλουτίσει το πανεπιστημιακό έργο με έργα τα οποία θα ήταν δύσκολο να προωθηθούν διαφορετικά.

 

 

  1. Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009  συνολικού ύψους  805.175 Ευρώ.

 

 

  1. Εξέταση από τη Σύγκλητο της αναπομπής (από το Συμβούλιο) της απόφασης της για μη ανανέωση της Σύμβασης εργοδότησης του Επίκουρου Καθηγητή Λευτέρη Παπαλεοντίου

 

Το Συμβούλιο εξέτασε την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με το θέμα του Επίκουρου Καθηγητή Λευτέρη Παπαλεοντίου, μετά την αναπομπή (από το Συμβούλιο) της απόφασης της Συγκλήτου για μη ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης του κ. Παπαλεοντίου.

 

Με πέντε (5) ψήφους υπέρ, τρεις (3) ψήφους εναντίον και μία (1) αποχή, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου.