Περίληψη Αποφάσεων 169ης Συνεδρίας (Μέρος Α) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2009

 

 

1.    Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το θέμα της αγοράς ηχητικού συστήματος στο Πολιτιστικό Κέντρο

 

Έγινε παρουσίαση της έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και ακολούθησε αναλυτική συζήτηση κατά την οποία ακούστηκαν οι απόψεις και τα σχόλια των μελών. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, επεκρότησε την ενέργεια του Πρύτανη να ζητήσει τις απόψεις των εμπλεκομένων και αποφάσισε όπως γίνει τελευταία υπενθύμιση στο Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου και την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών για να υποβάλουν τα σχόλιά τους, παρά το ότι έχει παρέλθει η προθεσμία που τους είχε δοθεί.

 

 

2.    Παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δώρου Θεοδούλου

 

Παρουσιάστηκαν οι διάφορες νομικές γνωματεύσεις που έχουν ληφθεί.

 

Το Συμβούλιο, ασκώντας την διακριτική ευχέρεια που του παρέχει ο Νόμος, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου, κ Φλωρέντζου,  αποφάσισε, με οκτώ (8) ψήφους υπέρ και τέσσερις (4) αποχές, όπως παραχωρηθούν συνταξιοδοτικά ωφελήματα στον κ. Δώρο Θεοδούλου. Τονίστηκε ότι το Συμβούλιο προχώρησε σε αυτή την απόφαση για παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε συμβασιούχο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό δεδομένου του ότι, όπως φαίνεται πιο πάνω, για την ομάδα αυτή υπάρχει κανονιστική ρύθμιση και διευκρινίστηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρόμοια απόφαση για άλλες κατηγορίες συμβασιούχου προσωπικού για τις οποίες δεν υπάρχει ανάλογη κανονιστική ρύθμιση. 

 

 

3.    Προσφυγή δύο Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου εναντίον του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι δύο ακαδημαϊκοί κατέθεσαν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, χρησιμοποιώντας  το όνομα του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφυγή εναντίον του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), αναφορικά με τα Στρατηγικά Προγράμματα που είχαν υποβάλει και απορρίφθηκαν από το ΙΠΕ. Ως αποτέλεσμα της προσφυγής, το ΙΠΕ είχε παγοποιήσει όλα τα σχετικά προγράμματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση άλλων ακαδημαϊκών των οποίων τα προγράμματα είχαν εγκριθεί αλλά παγοποιήθηκαν   λόγω της ένστασης.

 

Ο Πρόεδρος, μετά από γραπτή διαβεβαίωση του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ότι οι δύο ακαδημαϊκοί προσέφυγαν εξ ονόματος του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς να έχουν την απαιτούμενη έγκριση των συντεταγμένων Σωμάτων του, απέστειλε επιστολή προς την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών όπου εξηγούσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει κινηθεί εναντίον του ΙΠΕ, όμως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να το κάνουν, αν επιθυμούσαν, με την προσωπική τους ιδιότητα.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους δύο ακαδημαϊκούς, επεδίωξε συνάντηση με το ΙΠΕ, το ΙΠΕ όμως θεώρησε ότι ορθώς έκρινε και έπραξε, και ότι δεν υπήρχε λόγος για συζήτηση του θέματος.

 

 

4.    Αύξηση Ορίου Κατακύρωσης Προσφορών

 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων προσφορών που αφορούν ποσά άνω των 300.000 Ευρώ,  αποφάσισε, με εννέα (9) ψήφους υπέρ, μία (1) εναντίον και μία (1) αποχή, όπως καταργηθεί το ανώτατο όριο των 300.000 Ευρώ έτσι ώστε το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών να χειρίζεται όλες τις περιπτώσεις και να παραπέμπει στην ολομέλεια του Συμβουλίου μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα.  Νοείται ότι για όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλονται στην ολομέλεια του Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία και επεξεργασία από τον Τομέα Συμβάσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λήψη απόφασης από την ολομέλεια του Συμβουλίου.

 

 

5.    Προσφορά για την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών, Επιδιορθώσεων, Συντήρησης και Αποκατάστασης και Προσθηκών στις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Μετά από την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου για αύξηση του ορίου κατακύρωσης προσφορών, το θέμα προωθήθηκε για εξέταση από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών.

 

 

6.    Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Καθισμάτων και Θρανίων για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Μετά από την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου, το θέμα προωθήθηκε για εξέταση από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών.

 

 

7.    Εισαγωγή Διοικητικού Προσωπικού σε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

       Το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο αφού προηγηθεί συζήτηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

 

8.    Μισθολογική τοποθέτηση Δημήτρη Βρακά

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την επιλογή του κ. Δημήτρη Βρακά από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου,  για την πλήρωση μίας θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου για το Συγκρότημα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων καθώς και για την εισήγηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για μισθολογική τοποθέτηση του επιλεγέντος.

 

Αφού αναγνώστηκε στο Συμβούλιο η προκήρυξη και διευκρινίσθηκε ότι με την διατύπωση δεν αδικήθηκαν πιθανοί υποψήφιοι εντός ή εκτός Πανεπιστημίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση συνεπάγεται σοβαρές και ουσιαστικές ευθύνες (όπως συνομολόγηση συμβολαίων με εξωτερικούς συνεργάτες, διαχείριση συμβολαίων και σχέσεων με όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται μέσα στο Κέντρο, με φοιτητές, κ.α.) αποφασίσθηκε, με εννέα (9) ψήφους υπέρ, μία (1) ψήφο εναντίον και μία (1) αποχή, όπως: Ο υποψήφιος τοποθετηθεί στην 6η βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας Α8, και αν  το δεύτερο χρόνο, μετά από αξιολόγηση διαφανεί ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά της θέσης, τότε να τοποθετηθεί στην πρώτη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας Α11. Η Σύμβαση με τον υποψήφιο θα είναι διετής και μετά τη λήξη της θα ληφθούν νέες αποφάσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποδεχθεί, τότε η θέση να προκηρυχθεί ξανά σε μισθολογική κλίμακα Α13.