Περίληψη Αποφάσεων 170ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

 

 

1.    Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το θέμα της αγοράς ηχητικού συστήματος στο Πολιτιστικό Κέντρο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις θέσεις του Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου και της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών σε σχέση με το θέμα και τοποθετήθηκε αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού του θέματος από τον Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου. Όσον αφορά την οικονομική πτυχή, εξουσιοδοτήθηκε το Πρυτανικό Συμβούλιο, όπως δύο μέλη του  διαπραγματευθούν με τον προμηθευτή του συστήματος προκειμένου να καταλήξουν στην καλύτερη δυνατή τιμή για αγορά του συστήματος.

  

2.    Έργα Πανεπιστημιούπολης (Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας 2007)

 

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με την παρατήρηση της Γενικής Ελέγκτριας στην έκθεσή της για το 2007 στην οποία γίνεται αναφορά σε αύξηση της συνολικής εκτίμησης της δαπάνης για τα έργα της Πανεπιστημιούπολης, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, καθώς και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων ορισμένων έργων.

 

Ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι Τεχνικές Υπηρεσίες προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Γενικής Ελέγκτριας

 

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι με τα μέτρα που έχουν λάβει οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η παρατήρηση της Γενικής Ελέγκτριας ικανοποιείται και το Πανεπιστήμιο υιοθετεί διαδικασίες καλύτερης προστασίας των συμφερόντων του. 

 

3.    Εσωτερικός Έλεγχος (Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας 2007)

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, 29/6/2009, με θέμα «Εσωτερικός Έλεγχος»  και ενημερώθηκε από την ίδια σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οικονομικές Υπηρεσίες και τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους.

 

Αποφασίσθηκε όπως σε επόμενη συνεδρία οι Πρυτανικές Αρχές καταθέσουν έγγραφο στο οποίο να περιγράφονται:  (α)  η θέση του Πρυτανικού Συμβουλίου ως προς το έγγραφο των Οικονομικών Υπηρεσιών (β) οι ενέργειες που έχουν γίνει και τα θέματα που έχουν προωθηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σχέση με τις παρατηρήσεις της Γενικής Ελέγκτριας, και (γ) τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν σε σχέση με την οικονομική διαχείριση. 

 

4.    Αναδόμηση Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου για αναδόμηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε δύο Τμήματα ως ακολούθως: (α) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και (β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. 

 

5.    Μελέτη για δημιουργία Γραφείου Διαμεσολαβητή

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη μελέτη που έγινε σχετικά με τη δημιουργία Γραφείου Διαμεσολαβητή. Αντηλλάγησαν απόψεις και αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί εκτενέστερα σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου. 

 

6.    Αντιμισθία Διδασκόντων ΜΒΑ

 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε από τις Πρυτανικές Αρχές, τη διαβεβαίωση ότι με την προτεινόμενη διευθέτηση δεν ευεργετούνται συγκεκριμένα μέλη ΔΕΠ, τα οποία διδάσκουν στο πρόγραμμα ΜΒΑ ούτε αδικούνται άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να διδάξουν στο πρόγραμμα, ενέκρινε την πρόταση των Διευθυντών του προγράμματος ΜΒΑ η οποία διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να διδάξουν, ανά έτος, μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα, των 3-4 ECTS ανά μάθημα ή το ισοδύναμό τους σε μαθήματα λιγότερων διδακτικών μονάδων.

 

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να εποπτεύουν μέχρι δύο διατριβές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Η αμοιβή για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανέρχεται σε 6,831 Ευρώ ανά μάθημα των 3-4 ECTS που προβλέπει διδασκαλία 28 ωρών ανά μάθημα και 854 Ευρώ για προετοιμασία του μαθήματος και των εξετάσεων.

 

Μαθήματα που αντιστοιχούν σε λιγότερες ώρες διδασκαλίας και πιστωτικές μονάδες αμείβονται ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας.

 

Με βάση την πιο πάνω απόφαση θα καταβληθούν και οι εκκρεμούσες οφειλές. 

 

7.    Ανέλιξη Λέκτορα Πέτρου Κωμοδρόμου

Το  Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου για μη ανέλιξη του κ. Κωμοδρόμου και ανανέωση της σύμβασης εργοδότησής του. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο κάλεσε τη Σύγκλητο να επιδείξει τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία σε ότι αφορά στη σύσταση/σύνθεση των Σωμάτων που θα εμπλακούν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης του κ. Κωμοδρόμου.