Περίληψη Αποφάσεων 170ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

 του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

 

 

1.    Παρουσίαση Προγράμματος ΜΒΑ

 

Οι Υπεύθυνοι του Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου, και Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας, παρουσίασαν στο Συμβούλιο το Πρόγραμμα και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών. 

 

2.    Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης παρουσίασε στο Συμβούλιο την εισήγηση για την ανάπτυξη του έργου του ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για την ανάπτυξη του έργου του ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάλυση του έργου στα διάφορα μέρη του και την κατανομή του Προϋπολογισμού του. Διευκρινίσθηκε ότι ο Προϋπολογισμός του έργου, που ανέρχεται στα 6.000.000 ευρώ για την περίοδο 2010-2013 θα προέλθει από τα Διαρθρωτικά Ταμεία του Κράτους και δεν θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Διευκρινίστηκε  επίσης ότι η κατανομή του Προϋπολογισμού αυτού είναι στο παρόν στάδιο ενδεικτική και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς όμως να αλλάζει το ολικό ποσό. 

 

3.    Αναπλήρωση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ως Αναπληρωτής του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τη διετία Σεπτεμβρίου 2009 - Σεπτεμβρίου 2011 ορίστηκε ο κ. ’γης Ελισσαίος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

4.    Χορηγία Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας

 

Το Συμβούλιο έλαβε ενημερώθηκε σχετικά με την αποδοχή από το Πρυτανικό Συμβούλιο, δωρεάς του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου ύψους 66.600ευρώ για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το μουσειακό περιβάλλον. 

 

5.    Κληροδότημα προς τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου από το Συμβούλιο Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την αποδοχή από το Πρυτανικό Συμβούλιο, κληροδοτήματος του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου για παραχώρηση προς τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, δύο (2) υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

6.    Καταγραφή ρόλων και εξουσιοδοτήσεων όλων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε ότι δύο από τους Προϊσταμένους που είχαν εισηγηθεί τη συμπερίληψη του έργου της καταγραφής των ρόλων και εξουσιοδοτήσεων όλων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου ως ένα από τα έργα του EFQM, τελικά δήλωσαν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ομάδα του έργου, αποφάσισε όπως: Στα πλαίσια του EFQM υλοποιηθεί το έργο που αφορά στην οργάνωση και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο νεοσύστατος Τομέας Συμβάσεων και Αγορών και όπως στην ομάδα του έργου αυτού συμμετέχει και ο Ανώτερος Λειτουργός του Τομέα όταν αυτός προσληφθεί. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο εξέφρασε την απαρέσκειά του για το γεγονός ότι δύο από τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ είχαν προτείνει το έργο της καταγραφής των ρόλων και εξουσιοδοτήσεων όλων των οργάνων του Πανεπιστημίου, τελικά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του. 

 

7.    Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων. 

 

8.    Διαδικασία Σύστασης Ειδικής Επιτροπής στην Πολυτεχνική

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει στη Σύγκλητο το θέμα που αφορά στις διαδικασίες σύστασης της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Δρ. Πάνου Παπαναστασίου στη θέση Καθηγητή, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και  Μηχανικών Περιβάλλοντος, και να ζητήσει διευκρινήσεις.

 

Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης τον Πρύτανη να μεριμνήσει ώστε να επισπευσθεί η  ολοκλήρωση της έρευνας που διεξάγεται από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου αναφορικά με ενδεχόμενη ευθύνη των εμπλεκομένων στη διαδικασία σύστασης της Ειδικής Επιτροπής. 

 

9.    Καταγγελίες για παρατυπίες σε ανελίξεις στο Τμήμα Νεοελληνικών και     Βυζαντινών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα του Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με το θέμα και καταλόγισε ευθύνες σε σχέση με τη σύσταση των Ειδικών Επιτροπών.

 

Αποφασίσθηκε όπως το ενδεχόμενο ακύρωσης της διαδικασίας εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία. 

 

10.  Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αποφοίτους 

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη εγκρίνει την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως παρέχεται στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου δικαίωμα χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων δια βίου. Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι μία τέτοια απόφαση είναι πρόωρη δεδομένου και του ότι δεν έχει καν συμπληρωθεί ένα έτος από την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

11.  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

 

11.1.  Έκθεση Πεπραγμένων 2008 και Οικονομικός Απολογισμός

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Έκθεση Πεπραγμένων και τον Οικονομικό Απολογισμό του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου για το έτος 2008.

 

11.2.    Αξιολόγηση Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου 2008

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Έκθεση Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου 2008. 

 

12.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων Συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

12.1.  Σύγκλητος

·      Συνεδρία αρ. 7/2009, ημερ. 8 Απριλίου 2009

·      Ειδική Συνεδρία αρ. 8/2009, ημερ. 8 Απριλίου 2009

·      Ειδική Συνεδρία αρ. 9/2009, ημερ. 6 Μαΐου 2009

·      Συνεδρία αρ. 10/2009, ημερ. 11 Μαΐου 2009

·      Συνεδρία αρ. 11/2009, ημερ. 10 Ιουνίου 2009

·      Συνεδρία αρ. 12/2009, ημερ. 10 Ιουνίου 2009

 

12.2.    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

·      32ης Συνεδρία, ημερ. 16 Ιουλίου 2009