Περίληψη Αποφάσεων 171ης Συνεδρίας (Μέρος Α) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

 

 

1.    Νομική γνωμάτευση για λήψη αποφάσεων σχετικά με εκλογή/ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού

 

Το Συμβούλιο έλαβε νομική γνωμάτευση αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων για εκλογή / ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού. Η Δικηγόρος κα Νάταλη Παρτασίδου από το Δικηγορικό Γραφείο «’ντης Τριανταφυλλίδης και Υιοί», η οποία κλήθηκε στη συνεδρία για να εξηγήσει τη γνωμάτευση του Γραφείου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(3) των Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Όργανα του Πανεπιστημίου) Κανονισμών του 1994 μέχρι 2007, αποφάσεις οι οποίες αφορούν εκλογή και ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του οργάνου και όχι με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση αποφάσεων του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, του οποίου τα μέλη με δικαίωμα ψήφου ανέρχονται στα 14,  απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφοι για να ληφθεί απόφαση.

 

Η κα Παρτασίδου ανέφερε επίσης ότι, με βάση Πρωτόδικη απόφαση, οι λευκές ψήφοι και οι αποχές λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

 

 

2.    Νομική Γνωμάτευση σε σχέση με την ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου για τις προαγωγές σε Ανώτερους Λειτουργούς

 

Η Δικηγόρος κα Νάταλη Παρτασίδου από το Δικηγορικό Γραφείο «’ντης Τριανταφυλλίδης και Υιοί», η οποία κλήθηκε στη συνεδρία του Συμβουλίου εξήγησε ότι λόγος ακυρώσεως (από το Ανώτατο Δικαστήριο) των προαγωγών 6 μελών του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέση Ανώτερου Λειτουργού, ήταν η μη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον ημερήσιο τύπο, όπως προνοεί ο νόμος για θέσεις πρώτου διορισμού. Διευκρίνισε επίσης η αναφορά που έγινε στο Σχέδιο Υπηρεσίας των θέσεων, ότι «για σκοπούς της πρώτης προκήρυξης οι θέσεις θα προκηρυχθούν εσωτερικά» δεν αναιρεί τις πρόνοιες του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας, την υποχρέωση δηλαδή για δημοσίευση.

 

Η κα Παρτασίδου εισηγήθηκε όπως Πανεπιστήμιο δημοσιεύσει τις θέσεις με βάση το υφιστάμενο Σχέδιο Υπηρεσίας και όπως δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι κατά τον ουσιώδη χρόνο (χρόνο κατά τον οποίο είχε γίνει η προηγούμενη προκήρυξη) πληρούσαν το Σχέδιο Υπηρεσίας. Περαιτέρω, ανέφερε η κα Παρτασίδου, η αξιολόγηση των υποψηφίων και η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνει με βάση μόνο τους φακέλους  και τις αιτήσεις των υποψηφίων, χωρίς να γίνουν προσωπικές συνεντεύξεις.

 

  

3.    Εκλογή κ Νίκου Χριστοδουλίδη σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη νομική γνωμάτευση, ανακάλεσε, διαφωνούντος του Πρύτανη,  την απόφασή του ημερομηνίας 14/9/2009 για εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στη θέση Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και έθεσε εκ νέου σε ψηφοφορία την πρόταση της Συγκλήτου για εκλογή του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Η πρόταση έλαβε Η πρόταση έλαβε επτά (7) ψήφους υπέρ, τρεις (3) ψήφους εναντίον και τηρήθηκαν τρεις (3) αποχές.

 

 

4.    Αγορά ηχητικού συστήματος για το Πολιτιστικό Κέντρο

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για τη διαπραγμάτευση της τιμής αγοράς του ηχητικού συστήματος, στην οποία προέβη ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, με  τον προμηθευτή, αποφάσισε την αγορά του ηχητικού συστήματος στη τιμή των €38.000, από την οποία θα αφαιρεθούν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στον προμηθευτή.

 

 

5.    Πρυτανικό Αυτοκίνητο

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού.

 

 

6.    Διορισμός νέων μελών σε Επιτροπές

 

Το Συμβούλιο προχώρησε στην πλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν λόγω της  παραίτησης του κ. Π. Δαμιανού από την Επιτροπή Ελέγχου και της λήξης της θητείας του κ. ’ρη Γεωργίου ως μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

 

Ο κ. Παντελής Δαμιανού διορίστηκε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.

 

Ο κ. Στέλιος Κοιλιάρης διορίστηκε ως μέλος στις ακόλουθες Επιτροπές:

 

·       Επιτροπή Ελέγχου

·       Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

·       Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων για Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις

 

 

7.   Έγκριση Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010 

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου συνολικού ύψους 97.797.00 Ευρώ.

 

8.    Επιδόματα Διευθυντή στο Προϋπολογισμό

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως συνεχίσει να ακολουθεί την πρακτική που ακολουθείται στη Δημόσια Υπηρεσία σε ότι αφορά στα επιδόματα του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, και όπως στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του 2010 περιληφθούν επιδόματα που λαμβάνουν οι Διευθυντές στη Δημόσια Υπηρεσία, που βρίσκονται στην ίδια κλίμακα.