Περίληψη Αποφάσεων 171ης Συνεδρίας (Μέρος Β) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2009

 

 

1.   Βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο συζήτησε αναλυτικά τα θέματα που αναφέρονται σε σημείωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης, ημερομηνίας 27/10/2009, με θέμα «Εισηγήσεις για επίλυση θεμάτων οικονομικού ελέγχου» που ετοιμάστηκε μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου και στο οποίο εντοπίζονται οι κυριότερες αδυναμίες στην οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου και γίνονται εισηγήσεις για συγκεκριμένα μέτρα προς επίλυσή τους. Αφού ιεράρχησε τα θέματα που χρήζουν επίλυσης με βάση τη σημαντικότητα τους, το Συμβούλιο, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

(1)   Οικονομική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

(α)   Το Συμβούλιο αποδέχεται τα μέτρα που εισηγείται το Πρυτανικό Συμβούλιο για επίλυση του θέματος, όπως αυτά περιγράφονται στο σημείωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (σημείο αρ. 1, μέτρα 1.1 μέχρι 1.4 του εγγράφου)

 

(β)   Όσον αφορά την θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου των ερευνητικών προγραμμάτων πριν την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων, αποφασίσθηκε όπως μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 είναι έτοιμος ο μηχανισμός.

 

(2)   Καταγραφή της Περιουσίας του Πανεπιστημίου

 

(α) Το Συμβούλιο αποδέχεται τα μέτρα που εισηγείται το Πρυτανικό Συμβούλιο για επίλυση του θέματος, όπως αυτά περιγράφονται στο σημείωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης (σημείο αρ. 2, μέτρα 2.1 μέχρι 2.3 του εγγράφου)

 

(β)   Όσον αφορά την προκήρυξη προσφοράς για καταγραφή των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, αποφασίσθηκε όπως το μέτρο προωθηθεί αμέσως και όπως σε τρεις μήνες η Πρυτανεία ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση του μέτρου αυτού.

 

(3)   Διοργάνωση Συνεδρίων

 

Το Συμβούλιο αποδέχεται τις εισηγήσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στο σημείωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης (σημείο αρ. 3, μέτρα 3.1 και 3.2 του εγγράφου)

 

(4)   Υπολογισμός των αποδοχών του προσωπικού – θέσπιση Κανονισμών που να διέπουν τους όρους απασχόλησης κάθε κατηγορίας προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Αποφασίσθηκε όπως το θέμα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 και όπως σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου παρουσιαστεί κατάλογος των θεμάτων για τα οποία πρέπει να θεσπισθούν Κανόνες. Σημειώνεται ότι αναμένεται η έγκριση του σχετικού κανονισμού που στάληκε ήδη στο Υπουργείο Παιδείας και  Πολιτισμού.

 

(5)   Σύστημα Παρακολούθησης Χρεωστών

 

Αποφασίσθηκε όπως μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2010 η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλει προς το Συμβούλιο έγγραφο αναφορικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι Οικονομικές Υπηρεσίες και τις ενέργειες / μέτρα που πρέπει ακόμη να προωθηθούν.

 

(6)   Διαχείριση Ιδίων Εσόδων

 

Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για να διευκρινιστούν οι απόψεις του Εσωτερικού Ελεγκτή

 

(7) Νομικές Δεσμεύσεις Πανεπιστημίου μέσω Υπογραφών Συμβολαίων από Μεγάλο Αριθμό Μελών του Πανεπιστημίου

 

Το θέμα καλύπτεται από τα μέτρα που θα προωθηθούν σε σχέση με το ευρύτερο θέμα της οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

2.   Υποβολή αίτησης για υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την οδική ασφάλεια

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο του κειμένου που αφορά στη δέσμευση (Commitment) του Πανεπιστημίου Κύπρου για υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια.

 

 

3.   Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δασκάλων ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου (Ιούλιος 2009)

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με το συνολικό κόστος της διοργάνωσης του πιο πάνω προγράμματος,  το οποίο ανήλθε στα 29.917,51 Ευρώ (σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 40.000 Ευρώ) καθώς και για την ευχαριστήρια επιστολή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας προς τον Πρύτανη, στην οποία εκφράζονται τα πολύ θετικά σχόλια του Αρχιεπισκόπου για την όλη διοργάνωση.

 

 

4.   Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς αρ. ΤΕΧ 020/09 για την προμήθεια και εγκατάσταση Επίπλων Γραφείου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τεχνική Αξιολόγηση)

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Γραμματέα του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών (ΣΠΟ), ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2009, με θέμα «Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς αρ. ΤΕΧ 020/09 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων Γραφείου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου» καθώς και επιστολής του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας προς το ΣΠΟ, σε σχέση με το θέμα.

 

Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρήσει με την αποσφράγιση όλων των φακέλων, συμπεριλαμβανομένων και των φακέλων των δύο προσφοροδοτών από τους οποίους λήφθηκαν οι διευκρινήσεις με βάση την απόφαση του Συμβουλίου.

 

 

5.   Απόφαση Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνονται οι προαγωγές σε Ανώτερους Λειτουργούς

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με το ιστορικό της προκήρυξης των θέσεων του Ανώτερου Λειτουργού και τη γνωμάτευση των νομικών συμβούλων σχετικά με τον ενδεικνυόμενο τρόπο χειρισμού της υπόθεσης όπως έχει διαμορφωθεί.

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:

 

i.       Μη ασκήσει προσφυγή επί της ουσίας του θέματος

 

ii.      Μη ασκήσει προσφυγή για τα δικαστικά έξοδα

 

iii.     Σε συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

 

(iii1) Προβεί στην εκ νέου προκήρυξη των θέσεων Ανώτερου Λειτουργού, με δημοσίευση (στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε άλλες εφημερίδες όπως προνοεί ο Νόμος για θέσεις πρώτου διορισμού).

 

(iii2)   Κατά την εξέταση των αιτήσεων ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις όλων όσοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά την προηγούμενη διαδικασία καθώς και οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις τυχόν υποβληθούν

 

(iii3)   Ληφθούν υπόψη τα προσόντα που κατείχαν οι υποψήφιοι κατά τον ουσιώδη χρόνο, δηλαδή τον χρόνο που έπρεπε να κατέχουν τα προσόντα σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία

 

(iii4)   Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν προέρχονται μόνο από μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, τότε η επιλογή θα γίνει με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα

 

(iii5)   Σε περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις και από ενδιαφερόμενους εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου, τότε η επιλογή θα γίνει με βάση τα προσόντα και την αρχαιότητα, και αφού ληφθεί νομική γνωμάτευση ως προς το κατά πόσον αυτό δεν αντίκειται στη σχετική νομοθεσία.

 

(iv)   Προβεί σε αναπληρωματικό διορισμό των έξι Λειτουργών των οποίων η προαγωγή ακυρώθηκε, για εκτέλεση καθηκόντων στην κλίμακα Α13 με καταβολή του από το νόμου επιτρεπόμενου επιδόματος.  Νοείται ότι ο αναπληρωματικός διορισμός δεν δίδει οποιοδήποτε προβάδισμα στις προαγωγές.

 

 

6.    Πολιτειακά Αξιώματα Ακαδημαϊκών Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη νέα πολιτική παραχώρησης άδειας χωρίς απολαβές σε μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού που αναλαμβάνουν πολιτειακά αξιώματα, με βάση την οποία:

 

(α)   διευρύνεται η ομάδα των δικαιούχων έτσι ώστε να καλύπτονται, πέραν από τους διορισμένους αξιωματούχους, και εκλελεγμένοι αξιωματούχοι, όπως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής και Δήμαρχος, και

 

(β)   επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της άδειας σε περίοδο μέχρι και δύο πλήρεις θητείες στη θέση όπου το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού έχει εκλεγεί ή διοριστεί.

 

Διευκρινίστηκε ότι η άδεια παραχωρείται σε μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετούν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία.

 

 

7.    Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο έλαβε ενημερώθηκε ότι, με βάση κοινή απόφαση των Πρυτανικών Αρχών και της Διευθυντικής Ομάδας Διοικητικών Υπηρεσιών: (α) Ο Επιχειρησιακός Συντονιστής του Κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, και (β) δημιουργήθηκε ad-hoc Επιτροπή η οποία μαζί με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή, θα υποβάλει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου πρόταση για τη λειτουργία του κέντρου.