Περίληψη Αποφάσεων 172ης (Μέρος Α) Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

 

 

1.    Θέματα ανελίξεως / εκλογής ακαδημαϊκού προσωπικού για τα οποία εκκρεμεί η λήψη απόφασης

 

Το Συμβούλιο εξέτασε υποθέσεις ανελίξεως/εκλογής μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού στις οποίες είχε ζητηθεί διερεύνηση για ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαδικασία εκλογής/ανέλιξης ή/και κατά τη ψηφοφορία που έγινε σε προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου για επικύρωση σχετικής απόφασης της Συγκλήτου δεν είχε συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του συνόλου των μελών, που όπως διευκρινίσθηκε από τους νομικούς συμβούλους του Πανεπιστημίου, απαιτείται από το Νόμο για αποφάσεις που αφορούν εκλογή/ανέλιξη.

 

1.1.  Παντελής Βουτουρής - Ανέλιξη σε θέση Καθηγητή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

 

Με εννέα (9) ψήφους υπέρ, και μία (1) εναντίον αποφασίσθηκε η μη ανάκληση της απόφασης για επικύρωση της ανέλιξης του κ. Βουτουρή σε θέση Καθηγητή.

 

 

1.2.  Ιουλία Χατζηπαναγιώτου - Ανέλιξη σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

 

Με εννέα (9) ψήφους υπέρ, και μία (1) εναντίον αποφασίσθηκε η μη ανάκληση της απόφασης για επικύρωση της ανέλιξης της κ. Χατζηπαναγιώτου σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.

 

 

1.3.  Πάνος Παπαναστασίου - Ανέλιξη σε θέση Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Με οκτώ (8) ψήφους υπέρ, δύο (2) ψήφους εναντίον και μία (1) αποχή αποφασίσθηκε η μη ανάκληση της απόφασης για επικύρωση της ανέλιξης του κ. Πάνου Παπαναστασίου σε θέση Καθηγητή.

 

 

1.4.  Κώστας Μελακοπίδης - Ανέλιξη σε θέση Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν ενδείκνυται να προβεί σε οποιαδήποτε νέα ενέργεια και παραμένει στην απόφαση της 7ης Απριλίου 2009.

 

Οι νομικοί σύμβουλοι διευκρίνισαν ότι παρά το ότι δεν επικυρώθηκε η απόφαση για μη ανέλιξη από το Συμβούλιο, πρακτικά παραμένει σε ισχύ η απόφαση της Συγκλήτου για μη ανέλιξη.

 

  

1.5.  Πέτρος Κωμοδρόμος - Ανέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Το Συμβούλιο, μετά και από τη συμβουλή των νομικών, ομόφωνα έκρινε ότι δεν υπάρχει νομική αναγκαιότητα για νέα απόφαση ούτε δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης, συνεπώς πρακτικά παραμένει σε ισχύ η απόφαση της Συγκλήτου για μη ανέλιξη και ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης, και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για νέα κρίση για ανέλιξη.

 

 

1.6.  Ελευθέριος Παπαλεοντίου - ανέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

 

Με εννέα (9) ψήφους υπέρ, μία (1) εναντίον και μία (1) αποχή, το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου για μη ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης του κ. Παπαλεοντίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Παπαλεοντίου θα βρίσκεται με Σαββατική άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο 2009/10, η εργοδότησή του τερματίζεται τον Σεπτέμβριο του 2011, σύμφωνα με τις πρόνοιες  των Κανονισμών που αφορούν την ανανέωση σύμβασης Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

1.7.  Νίκος Χριστοδουλίδης- Εκλογή σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Το Συμβούλιο, ενόψει του περιεχομένου επιστολής της Συγκλήτου για το θέμα και των σχετικών σχολίων του Εσωτερικού Ελεγκτή, με 10 ψήφους υπέρ και μία (1) αποχή, ανακάλεσε την απόφασή του ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009 κατά την οποία δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία (του συνόλου των μελών) για επικύρωση της εκλογής του κ. Χριστοδουλίδη και ανέπεμψε στη Σύγκλητο την απόφασή της ζητώντας της να προβεί στις δέουσες διορθωτικές ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή.

 

Αποφασίσθηκε επίσης όπως, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο ο κ. Χριστοδουλίδης να συνεχίσει να εργάζεται στο Τμήμα μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης με βάση τα πιο πάνω, το Πρυτανικό Συμβούλιο προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις για εργοδότηση του κ. Χριστοδουλίδη ως Επισκέπτη Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 

 

2.    Προσφορά CDO 062/08 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Κουζινών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση του σημειώματος του Γραμματέα του Συμβουλίου Προσφορών και  Οικονομικών ημερομ. 12 Νοεμβρίου 2009, με θέμα την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού Κουζίνων και αντάλλαξε απόψεις επί του θέματος. Η λήψη τελικής απόφασης αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

 

  

3.    Πίνακας Μεταφορών 2009

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα «Πίνακας Μεταφορών 2009».

Το Συμβούλιο ενέκρινε τις μεταφορές που περιγράφονται στον «Πίνακα Μεταφορών 2009», που υποβλήθηκε από τις οικονομικές Υπηρεσίες, για κάλυψη των αναγκών συγχρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων (άρθρο 311) και πληρωμών που αφορούν σε κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες για το 2009 (άρθρο 422).

 

 

4.    Συγχρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για το 2009

 

Σε συνέχεια της απόφασης με αρ.10 πιο πάνω καθώς και προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου (161η συνεδρία ημερ. 9/3/2009) αναφορικά με τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας από ίδια έσοδα, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως όλες οι ανάγκες συγχρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών, ΙΠΕ. κ.λπ.) για το 2009 καλυφθούν από εξοικονομήσεις του Κεφαλαίου 1, του Κεφαλαίου 3 και του Κεφαλαίου 4 όπως χρειάζεται.