Περίληψη Αποφάσεων 172ης (Μέρος Β) Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

 

 

1.   Χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού του 2009 του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Κράτος δεν έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό της κρατικής χορηγίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2009 και ως εκ τούτου δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας.

 

Αποφασίσθηκε όπως καταβληθούν κατά προτεραιότητα ο12ος και 13ος μισθός του προσωπικού και στη συνέχεια ικανοποιηθούν ειλημμένες υποχρεώσεις.

 

 

2.   Ίδρυση Τμήματος Θεατρολογίας/Μουσικολογίας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Συγκλήτου για Ίδρυση Τμήματος Θεατρολογίας/Μουσικολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, (συνεδρία αρ.18/2009, ημερ. 7 Οκτωβρίου 2009) και παρατήρησε ότι αναμένει να δει τον σχετικό Προϋπολογισμό. Το Συμβούλιο παρατήρησε επίσης ότι χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή η οποία προάγει τον πολιτισμό.

 

 

3.   Ίδρυση Ινστιτούτου Διαλόγου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Συγκλήτου  (Συνεδρία αρ. 18/2009, 7 Οκτωβρίου 2009) για ίδρυση «Ινστιτούτου Διαλόγου».

 

 

4.   Προσφορά CDO 062/08 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού Κουζινών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις ων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη σχετική γνωμάτευση των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

(α)    Να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κουζινών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

 

(β)     Στην προκήρυξη συμπεριληφθεί πρόνοια για δέσμευση των προσφοροδοτών  για κάλυψη  μικροεργολαβιών που θα χρειαστούν κατά την εγκατάσταση των κουζινών

 

(γ)    Ο Εργολάβος να προχωρήσει με την ολοκλήρωση του έργου των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων ως ο αρχικός προγραμματισμός.

 

  

5.   Τομέας Συμβάσεων και Αγορών – Έγγραφα που αφορούν σε Εσωτερικούς Κανόνες και Διαδικασίες Συμβάσεων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε έγγραφο με θέμα «Εσωτερικοί Κανόνες για Συμβάσεις (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) και συναφή θέματα», το οποίο ετοιμάστηκε από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις:

 

(α)     Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών θα πρέπει πάντοτε να ενημερώνεται, μέσω «εσωτερικού δελτίου» για τους εν εξελίξει διαγωνισμούς (Επιτροπές, όρους και εκτιμώμενες αξίες έργων) και να εγγράφει στην ημερήσια διάταξή του όσα θέματα κρίνει αναγκαίο.

 

(β)    Στις Επιτροπές Προδιαγραφών και Αξιολόγησης θα μετέχουν ως μέλη και άτομα με γνώσεις στον εμπορικο–οικονομικό τομέα.

 

(γ)     Να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών.

 

 

6.  Ετήσια Οικονομική Χορηγία του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, χορηγίας ύψους 80.000 Ευρώ για το έτος 2010, και συμφώνησε με την εισήγηση για παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας ύψους 10.000 Ευρώ από το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. έτσι ώστε η συνολική χορηγία προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, για το 2010,  να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 90.000 Ευρώ.

 

 

7.   Κανόνες για ρύθμιση της άδειας ανάπαυσης του ακαδημαϊκού προσωπικού

 

Το Συμβούλιο εξέτασε εισήγηση της Συγκλήτου σχετικά με τη θέσπιση Κανόνων για ρύθμιση της άδειας ανάπαυσης του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

Σε ότι αφορά στην άδεια ανάπαυσης του ακαδημαϊκού προσωπικού το Συμβούλιο συμφώνησε με τη θέση της Συγκλήτου ότι η άδεια των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα, και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο συνδυάζεται με: (α) την επικαιροποίηση των μαθημάτων και την προετοιμασία νέων μαθημάτων (β) τη συμμετοχή σε Συνέδρια ή Εργαστήρια (Workshops), (γ) τη συγγραφή επιστημονικών έργων και (δ) άλλες ερευνητικές δραστηριότητες.  Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν δικαιούνται άδεια ανάπαυσης κατά την περίοδο της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εξετάσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

      

Σε ότι αφορά στην άδεια ασθενείας το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως για τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ισχύει ότι ισχύει και για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού.

 

  

8.   Όριο αφυπηρέτησης του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφασίστηκε όπως, η λήψη τελικής απόφασης αναβληθεί για την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, κατά την οποία να κληθούν και οι νομικοί σύμβουλοι του Πανεπιστημίου για να επεξηγήσουν την γνωμάτευσή τους και να διευκρινίσουν όλες τις πτυχές του θέματος συμπεριλαμβανομένων και των ερωτημάτων: (α) Τι ακριβώς ισχύει σήμερα και τι είναι το επιδιωκόμενο, και (β) ποια μέλη του διοικητικού προσωπικού (ανάλογα με την ημερομηνία από την οποία κατέχουν μόνιμη συντάξιμη θέση) θα έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ 60ου και 63ου έτους σε περίπτωση αφυπηρέτησης στο 63ο έτος.

 

 

9.      Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων Συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

9.1.  Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

      

·       Συνεδρία αρ. 33, ημερ. 17 Σεπτεμβρίου 2009