Περίληψη Αποφάσεων 173ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

 

 

 

1.   Όριο Ηλικίας Αναγκαστικής Αφυπηρέτησης του Διοικητικού Προσωπικού

Η απόφαση του Συμβουλίου είναι η πιο κάτω:

 

(i)    Επιβεβαιώθηκε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς το όριο ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης του μόνιμου συντάξιμου διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το 63ο έτος.

 

(ii)   Tο Συμβούλιο θα εξετάζει ευνοϊκά οποιεσδήποτε αιτήσεις του υποβάλλονται για πρόωρη αφυπηρέτηση, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Περί Συντάξεων Νόμου.

 

(iii) Σημειώθηκε ότι αρκετά μέλη του διοικητικού προσωπικού δεν γνωρίζουν μέχρι και σήμερα ότι το έτος αφυπηρέτησης είναι το 63ο.

      

2.   Αναθεώρηση Εγκύκλιου 29/2007 για αποζημίωση εξόδων αποστολής στο εξωτερικό

Αποφασίσθηκε όπως, σε ότι αφορά στην αποζημίωση εξόδων αποστολής στο εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο ακολουθήσει την πολιτική της Δημόσιας Υπηρεσίας (πλην της πρόνοιας που αφορά σε αναβαθμισμένα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού για υψηλόβαθμες θέσεις), με βάση την οποία οι δικαιούχοι θα αποζημιώνονται για τα πραγματικά τους έξοδα διαμονής (και προγεύματος) με ανώτατο όριο το 60% του εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης για τη χώρα/πόλη όπου διαμένουν. Η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2010.

 

3.   Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου για 2010 - Σχέδιο Μεταρρύθμισης

Στα πλαίσια γενικότερης συζήτησης που έγινε στο Συμβούλιο σχετικά με το θέμα του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2010, αποφασίσθηκε όπως ζητηθεί συνάντηση της ηγεσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με τους Υπουργούς Οικονομικών, και Παιδείας και Πολιτισμού με σκοπό τη περαιτέρω συζήτηση του θέματος και όπως προκειμένου να υπάρξει συνολική  προσέγγιση, επιδιωχθεί και η παρουσία των τεχνοκρατών των δύο Υπουργείων κατά τη συνάντηση.

 

4.   Προκήρυξη πέντε θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου

Αποφασίσθηκε όπως το Πανεπιστήμιο προχωρήσει με την προκήρυξη των πέντε νέων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν τα σχετικά σχέδια υπηρεσίας. Οι θέσεις θα προκηρυχθούν ως «θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής», χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.  

 

5.   Απόφαση Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνονται οι προαγωγές σε Ανώτερους Λειτουργούς

Όσον αφορά την ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προαγωγή των έξι Λειτουργών του Πανεπιστημίου σε Ανώτερους Λειτουργούς, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις γνωματεύσεις των νομικών συμβούλων, αποφάσισε όπως η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου προχωρήσει με την δημοσίευση των θέσεων, με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου και το τι έχει αποφασιστεί στην συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2009.

 

6.   Καθορισμός Πολιτικής για Αξιολόγηση των Ερευνητικών Μονάδων

Το Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από παρατηρήσεις που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν,  την διαδικασία αξιολόγησης των Ερευνητικών Μονάδων η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (Συνεδρία αρ18/2009, ημερ 7/10/2009).

 

7.   Υπογραφή Συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη συντήρηση του συστήματος λογισμικού που έχει παραχθεί στα πλαίσια του προγράμματος «Κύρια Πολιτιστική Πύλη για την Κύπρο»

Αποφασίσθηκε όπως, σταλεί επιστολή στο Υπουργείο με την οποία να τους κοινοποιείται η πρόθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου να μεταβιβάσει στο Υπουργείο τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο έργο, προκειμένου το Υπουργείο να αναλάβει την συντήρηση του έργου. 

 

8.   Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

8.1  Σύγκλητος

            Συνεδρία αρ. 13/2009, ημερ. 24 Ιουνίου 2009

            Συνεδρία αρ. 14/2009, ημερ. 1 Ιουλίου 2009

            Συνεδρία αρ. 15/2009, ημερ. 1 Ιουλίου 2009

            Συνεδρία αρ. 16/2009, ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2009

            Συνεδρία αρ. 17/2009, ημερ. 7 Οκτωβρίου 2009