Περίληψη Αποφάσεων 174ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2010

 

 

1.    Σημείωμα Προϊσταμένου Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για διόρθωση των Πρακτικών της 172ης Συνεδρίας του Συμβουλίου (ημερ 14/12/2009)

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για διόρθωση των Πρακτικών της 172ης Συνεδρίας του Συμβουλίου, ημερ. 14/12/2009, σχετικά με το θέμα «Ετήσια Οικονομική Χορηγία Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010» και προέβη σε σχετική  τροποποίηση.

 

 2.    Θέματα που Απορρέουν από τις Εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας

2.1.  Εσωτερικός Έλεγχος

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Πρυτανικού Συμβουλίου,  ημερομηνίας 11/12/2009, με θέμα «Εσωτερικός Έλεγχος» που αφορά την τοποθέτηση του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με έκθεση που είχε υποβάλει η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά από απόφαση του Συμβουλίου, και η οποία αφορούσε μεταξύ άλλων τη στελέχωση των διαφόρων γραφείων της Υπηρεσίας της.

 

Το Συμβούλιο συμφώνησε με τη θέση του Πρυτανικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων του Έργου ΔΙΑΣ που αφορούσε τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε στελέχωση Διοικητικών Υπηρεσιών:

 

·         Δεν τεκμηριώνεται αυτή τη στιγμή πρόσληψη οποιουδήποτε προσωπικού εκτός από ιδιαίτερες ανάγκες όπως η περίπτωση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση για τα μητρώα περιουσιακών στοιχείων,

 

·         Το θέμα της στελέχωσης της Υπηρεσίας θα μελετηθεί στο πλαίσιο δέσμευσης για τη δημιουργία νέας Υπηρεσίας για την υποστήριξη της Έρευνας και θα υποβληθεί σχετική πρόταση,

 

·         Ήδη το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) Λογιστών (ενός για αντικατάσταση και ενός σε νέα θέση), συνεπώς υπάρχουν τέσσερις επαγγελματίες Λογιστές οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως πριν την προκήρυξη άλλων θέσεων.

 

Το Συμβούλιο σημείωσε επίσης ότι θεωρεί ότι το υφιστάμενο προσωπικό είναι επαρκές για την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου (171η συνεδρία, 20/11/2009) και ιδιαίτερα τα σημεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο με θέμα «Αναβάθμιση της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κύπρου» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Ιανουαρίου 2010.

 

3.    Παρουσία Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την παρουσία του Πανεπιστημίου στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου στις 26/1/2010, κατά την οποία το Πανεπιστήμιο έτυχε πολύ θετικής αντιμετώπισης από τα μέλη της Επιτροπής αλλά και από την Γενική Ελέγκτρια, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα μέτρα που λαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο προς συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της.

 

4.    Κατάσταση κονδυλίου (από Ίδια Έσοδα) που εκχωρήθηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου προς το Πρυτανικό Συμβούλιο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη κατάσταση του κονδυλίου που εκχώρησε το Συμβούλιο στο Πρυτανικό Συμβούλιο για το 2009: Από το ποσό των €170.860 που εκχωρήθηκε στο Πρυτανικό Συμβούλιο, ποσό ύψους €90.970,67 παραχωρήθηκε υπό μορφή χορηγιών και ποσό ύψους €9.000 παραχωρήθηκε υπό μορφή δανείων.

 

5.    Μηχανισμοί Ελέγχου των Διαδικασιών Ανέλιξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη μελέτη που εκπονήθηκε με θέμα «Μηχανισμοί Ελέγχου των Διαδικασιών Ανέλιξης» προς αντιμετώπιση καθυστερήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης ακαδημαϊκού προσωπικού. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρύτανης και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα της μελέτης και σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε δυσκολίες, να επαναφέρουν το θέμα στο Συμβούλιο.

 

6.    Προσφορά  αρ CDO06/08 για την προμήθεια και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Κουζινών για τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο, αφού μελέτησε σημείωμα του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και έλαβε σχετικές διευκρινήσεις, επαναβεβαίωσε την απόφαση που έλαβε κατά την 173η συνεδρία του, ημερ. 14/12/2009, σε σχέση με το θέμα. Επιπλέον αποφασίσθηκε όπως ζητηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες να ετοιμάσουν μελέτη σχετικά με το πώς θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση των χώρων του Κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή λειτουργία του κτηρίου μέχρι να γίνει εγκατάσταση του εξοπλισμού των κουζινών:

 

7.    Εσωτερικές Μετεγγραφές

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Συγκλήτου όπως φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να αιτηθεί εσωτερική μετεγγραφή μόνο μετά τη συμπλήρωση δύο εξαμήνων φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και όπως κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του φοιτητή κατά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

8.    Ταυτόχρονη Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε άλλο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Συγκλήτου για ταυτόχρονη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε άλλο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ως ακολούθως:

 

·       Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου που φοιτά σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα σε προπτυχιακό πρόγραμμα μόνο σε άλλο μη Κρατικό, Ιδιωτικό Ίδρυμα  ή  Σχολή στην Κύπρο  ή στο εξωτερικό.

 

·       Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου που φοιτά σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σε άλλο Κρατικό ή μη Κρατικό Ιδιωτικό Ίδρυμα ή Σχολή στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

9.    Οικονομική Ενίσχυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε χορηγία ύψους 43.000 Ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου για το 2010.

 

10.  Απόφαση Συγκλήτου αναφορικά με το θέμα του Λέκτορα Νίκου Χριστοδουλίδη

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε το διατακτικό μέρος της εισήγησης της Συγκλήτου (ημερ. 13/1/2010), όπως μη πληρωθεί η θέση Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας» και τερματιστεί η διαδικασία. Το Συμβούλιο επικύρωσε αυτό το μέρος της εισήγησης αφού συμπίπτει με το σκεπτικό της απόφασης του ημερομηνίας 7/12/09.

 

11.  Ανάκληση Διορισμού Καθηγητή Γιώργου Αλεξόπουλου

 

Το Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τη γνωμάτευση του Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου, αποφάσισε όπως μη ανακαλέσει το διορισμό του κ. Αλεξόπουλου και επαναβεβαίωσε την απόφαση που έλαβε κατά την 164η συνεδρία ημερομηνίας 19/5/2009.

 

12.  Πειθαρχική διερεύνηση για καταγγελίες σχετικά με διαδικασίες ανέλιξης στην Πολυτεχνική Σχολή

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου να υιοθετήσει δύο εφέσεις σε αποφάσεις της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) για το λόγο ότι δεν ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία (από την ΕΠΕ).

 

Αναφέρθηκε ότι τα προβλήματα στην τήρηση διαδικασιών από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου προκύπτουν από το γεγονός ότι η Επιτροπή πάσχει από διοικητική υποστήριξη και ότι προς αντιμετώπιση του προβλήματος αποφασίσθηκε η πρόσληψη Διοικητικού Λειτουργού με ειδίκευση στη νομική.

 

13.  Εκλογή μέλους ακαδημαϊκού προσωπικού - Μία θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Έρευνα και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου για αναπομπή της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος και αντικατάσταση των δύο μελών της Εισηγητικής Επιτροπής (Λεωνίδα Κυριακίδη και Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου) με τα αναπληρωματικά μέλη Κωνσταντίνο Χρίστου και Νίκη Τσαγγαρίδου.

 

Το Συμβούλιο σχολίασε θετικά την ευαισθησία που επέδειξε η Σύγκλητος στην τήρηση σωστών και νομότυπων διαδικασιών. 

 

14.  Εισηγήσεις Προϊσταμένων για περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και προβλήματα που αντιμετωπίζουν

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη με θέμα «Σημείωμα σχετικά με τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων για περιοχές που χρήσουν βελτίωσης» και ενημερώθηκε από την ομάδα των Προϊσταμένων σχετικά με το θέμα. Η συζήτηση του θέματος θα συνεχισθεί σε επόμενη συνεδρία για λήψη τελικής απόφασης.

 

15.  Ακυρωτική απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προαγωγή έξι Λειτουργών Πανεπιστημίου σε Ανώτερους Λειτουργούς

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την αναθεωρημένη γνωμάτευση των νομικών συμβούλων σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

 

Το Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφασή του, ημερομηνίας 22/1/2010. 

 

16.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων Συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

16.1.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·       93η Συνεδρία, ημερομ.  26 Μαρτίου 2009

·       96η Συνεδρία, ημερομ. 30 Απριλίου 2009

 

16.2.    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

(Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

·       Ετήσια Γενική Συνέλευση, ημερ.13 Νοεμβρίου 2009