Περίληψη Αποφάσεων 176ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

 

 

1.    Εφαρμογή Αποφάσεων για την Οικονομική Διαχείριση του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Προέδρου όπως σε κάθε συνεδρία του Συμβουλίου γίνεται 10-λεπτη τεκμηριωμένη ενημέρωση από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών σε σχέση με την πρόοδο στην υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά την ενημέρωση είναι δυνατό να καλούνται από τον Διευθυντή και οι Προϊστάμενοι για επιπρόσθετη λεπτομερή ενημέρωση. 

 

2.    Απάντηση των Τεχνικών Υπηρεσιών στο ερώτημα του Συμβουλίου αναφορικά με την επαναπροκήρυξη της προσφοράς CDO062/08 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Κουζινών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος του Διευθυντή Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, με θέμα «Επαναπροκήρυξη Προσφοράς CDO06/08 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κουζινών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων», στο οποίο περιλαμβάνεται συνοπτικός κατάλογος των βημάτων/ενεργειών που έγιναν από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης προς υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου για επαναπροκήρυξη της πιο πάνω προσφοράς.

 

Το Συμβούλιο αντάλλαξε διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος κατέγραψε την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα ως ακολούθως:

 

«Στο χρονικό των γεγονότων είναι διάχυτη η προσπάθεια υπηρεσιακών να εξευρεθούν “επιπτώσεις” από την απόφαση του Συμβουλίου και να επανέλθει το θέμα στο Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που οι Τεχνικές Υπηρεσίες χειρίστηκαν τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου».

 

3.    Προσφορά αρ. ΤΕΧ 020/09 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων Γραφείου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την άσκηση, από ένα προσφοροδότη στον πιο πάνω διαγωνισμό, ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών χωρίς αίτημα για λήψη προσωρινού μέτρου αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης και κλήθηκε να αποφασίσει κατά πόσο το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει στην οριστική ανάθεση της σύμβασης στον επιλεγέντα προσφοροδότη.

 

Το Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι η εταιρεία που προσέφυγε δεν προβάλλει βάσιμα επιχειρήματα καθώς και το γεγονός ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καθιστούσε αδύνατη τη χρήση του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης για το επόμενο εξάμηνο, αποφάσισε με επτά (7) ψήφους υπέρ και μία (1) ψήφο εναντίον, όπως το Πανεπιστήμιο προχωρήσει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη.  

 

4.    Αλλαγή πολιτικής που καθορίζει τις επιλέξιμες δαπάνες από τα έσοδα διδάκτρων αντιστοιχίας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση όπως τα δίδακτρα αντιστοιχίας αξιοποιούνται από τα οικεία Τμήματα σύμφωνα με την πολιτική αξιοποίησης μεταπτυχιακών διδάκτρων.

 

5.    Αίτημα για έγκριση παρατραβήγματος λογαριασμού για το εξωτερικό ερευνητικό   πρόγραμμα ZeroCO2

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε παρατράβηγμα μέχρι το ποσό των 400.000 ευρώ στο λογαριασμό του εξωτερικού ερευνητικού προγράμματος ZeroCO2 προκειμένου να καλυφθούν έξοδα του προγράμματος μέχρις ότου ληφθεί το ανάλογο ποσό από τον εξωτερικό χρηματοδότη. 

 

6.    Ενίσχυση Ορθοδόξου Κολεγίου Δασκάλων Κένυας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, με οκτώ (8) ψήφους υπέρ και μία (1) αποχή, πρόταση για ενίσχυση του Ορθοδόξου Κολεγίου Δασκάλων Κένυας που αφορά στην κάλυψη, από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου, των εξόδων διαμονής και διατροφής φοιτητών από το Ορθόδοξο Κολέγιο Δασκάλων Κένυας, για να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ακολούθως: 

 

(α)  Κονδύλι ύψους 3.850 ευρώ ετησίως για κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής σε πέντε (5) φοιτητές από το Ορθόδοξο Κολέγιο Κένυας για παρακολούθηση μαθημάτων στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας κατά το μήνα Αύγουστο για τα 4 χρόνια  2010 - 2013, και

 

(β)   Κονδύλι ύψους 60,566 ευρώ για κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και -φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,  ενός φοιτητή σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και ενός φοιτητή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών.

 

Η κατανομή του κονδυλίου των €60,566 ανά έτος έχει ως ακολούθως:

Πρώτο έτος:                21,043 ευρώ

Δεύτερο έτος:             21,043 ευρώ

Τρίτο έτος:                  9,240 ευρώ

Τέταρτο έτος:             9,240 ευρώ

 

7.    Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Προϋπολογισμού 2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Εκθεση Υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009. 

 

8.    Κατ εξαίρεση έγκριση πληρωμής προσωπικού για προσφορά υπηρεσιών στο Πρόγραμμα ΜΒΑ

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την κατ εξαίρεση έγκριση της πληρωμής του συνολικού ποσού των 12.574,8 ευρώ προς τρία άτομα (διοικητικό προσωπικό) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο Πρόγραμμα ΜΒΑ, κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου 2009 - Φεβρουαρίου 2010. 

 

9.    Αίτημα Δρα Π. Κωμοδρόμου για να του δοθούν οι Εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή

 

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα του Λέκτορα Πέτρου Κωμοδρόμου όπως του παραχωρηθεί η έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με τις καταγγελίες στις οποίες προέβη ο κ. Κωμοδρόμος εναντίον συναδέλφων του. Βασιζόμενο στη γνωμάτευση των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη παραχωρηθούν οι ζητηθείσες εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή καθότι δεν είναι δημόσια αλλά εμπιστευτικά έγγραφα, στα οποία, όπως αναφέρουν και οι νομικοί σύμβουλοι, περιέχονται τα υπηρεσιακά στοιχεία των προσώπων που αναφέρονται στην έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή και τα οποία δεν συντρέχει λόγος να αποκαλυφθούν εφόσον οι καταγγελίες εναντίον αυτών των προσώπων δεν έχουν στοιχειοθετηθεί.

 

10. Αιτήματα συντεχνιών διοικητικού προσωπικού δημοσίων πανεπιστημίων σε σχέση με την αύξηση της συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στα σώματα λήψης αποφάσεων των Πανεπιστημίων

 

Ενόψει της συζήτησης, σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, του εγγράφου με θέμα «Ο ρόλος του διοικητικού προσωπικού των Δημοσίων Πανεπιστημίων για την αναβάθμιση, την προώθηση και την ανάπτυξη του έργου τους», το οποίο υπέβαλαν οι Συντεχνίες Διοικητικού Προσωπικού των Δημοσίων Πανεπιστημίων, ο Πρόεδρος της Ένωσης του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ.), Καλλής Κάππελος, προσκλήθηκε στη συνεδρία συνεδρία του Συμβουλίου και παρουσίασε τις θέσεις της Συντεχνίας του.

 

11. Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου ΔΙΟΓΕΝΗΣ

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του κ. Κυριάκου Κυριάκου, Ανώτερου Επιστήμονα και Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου/Μοριακής Παθολογίας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου «ΔΙΟΓΕΝΗΣ». 

 

12.  Δημιουργία Γραφείου Διαμεσολαβητή

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για δημιουργία Γραφείου Διαμεσολαβητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.