Περίληψη Αποφάσεων της 177ης (Μέρος Α) Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου

Δευτέρα, 17 Mαΐου 2010

 

 

 

1.    Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο συζήτησε το αναθεωρημένο (μετά από προηγούμενη συζήτηση στο Συμβούλιο) Σχέδιο Υπηρεσίας του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και προέβη σε περαιτέρω τροποποιήσεις. Αποφασίσθηκε όπως ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών επεξεργαστεί περαιτέρω το σχέδιο αφού λάβει ηλεκτρονικά τυχόν απόψεις από τα μέλη του Συμβουλίου και υποβάλει πρόταση για λήψη τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

 

 

2.   Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας Δοκών Οπλισμένου Σκυροδέματος

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση επιστολής των Τεχνικών Υπηρεσιών ημερ. 29/1/2010, με θέμα "Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας Δοκών Οπλισμένου Σκυροδέματος". Αποφασίσθηκε όπως ζητηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες επιβεβαίωση ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη πως η λύση που επιλέγηκε για αποκατάσταση της αντοχής προβληματικών δοκών στο κτήριο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών διασφαλίζει την ασφάλεια του κτηρίου.

 

 

3.    Παρουσίαση Εργου ΔΙΑΣ από τους Συμβούλους που εκπόνησαν τη μελέτη

 

Οι Σύμβουλοι που εκπόνησαν το έργο ΔΙΑΣ παρουσίασαν στο Συμβούλιο τα σημαντικότερα ευρήματα τους. Το Συμβούλιο έκρινε ότι η μελέτη αποτελεί εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιείται στην ετοιμασία των προϋπολογισμών και στην κατανομή θέσεων προσωπικού στην υπηρεσία.

 

Αποφασίσθηκε όπως η Πρυτανεία και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ετοιμάσουν λεπτομερή πρόταση προς ψήφιση από το Συμβούλιο, ως προς το πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου.

 

 

4.    Νόμος Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια

 

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα μέσω του οποίου θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου ο Νόμος Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια, ο Πρύτανης ανέφερε ότι το θέμα προωθείται για συζήτηση στη Σύγκλητο και μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Σύγκλητο θα προωθηθεί στο Συμβούλιο.

 

 

5.    Μείωση  Προϋπολογισμού 2010 κατόπιν απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε, ότι μετά τις περικοπές που έγιναν από το Υπουργικό Συμβούλιο στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (στα κονδύλια που αφορούν στην κρατική χορηγία προς τα δημόσια πανεπιστήμια), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζητά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να προβεί σε εξοικονομήσεις της τάξης των 5 εκ. ευρώ στον Προϋπολογισμό του 2010.

 

Επισημάνθηκε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των περικοπών του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου και της αύξησης των φοιτητών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού έργου που έχει συμφωνηθεί με την Πολιτεία και το οποίο υλοποιεί το Πανεπιστήμιο και ότι το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο με τις προβλεπόμενες περικοπές για την περίοδο 2011-2013.

 

Αποφασίσθηκε όπως το Πρυτανικό Συμβούλιο επεξεργαστεί και υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση με τρία τουλάχιστον διαφορετικά σενάρια για μείωση των δαπανών για το 2010 καθώς και για την περίοδο 2011-2013.

 

 

6.    Εκθεση Προϊσταμένης  Οικονομικών Υπηρεσιών για το Ραδιοφωνικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση της Εκθεσης της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με το Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου:

 

(α)  Ενέκρινε εκ των υστέρων πρόσθετη χορηγία ύψους 47.176 ευρώ, για το 2009 για κάλυψη αμοιβών των εργοδοτουμένων στο Ραδιοσταθμό, οι οποίες αποτελούν ειλημμένη υποχρέωση βάσει συμβολαίων.

 

Το ποσό των 47.176 ευρώ προκύπτει από τη διαφορά του συνολικού ποσού των 266.133 ευρώ που πραγματικά κατέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου προς το Ραδιοσταθμό και του ποσού των 218.957 ευρώ, που ήταν εγκεκριμένο.

 

(β)   Αποφάσισε όπως έξοδα του Ραδιοσταθμού που αφορούν σε ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και τηλεφωνικές χρεώσεις για την περίοδο από την ίδρυσή του στις 13/11/2003 μέχρι και το τέλος του 2009, κατά την οποία ο Ραδιοσταθμός φιλοξενήθηκε προσωρινά σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, μη διεκδικηθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

(γ)   Αποφάσισε ότι από το 2010 το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δίδει στο Ραδιοσταθμό χορηγία (κατ΄ αποκοπή ποσό) από το οποίο θα πληρώνει όλα τα έξοδα λειτουργίας του, περιλαμβανομένων και του ενοικίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνων. Η χορηγία θα αποφασίζεται στο πλαίσιο του ετήσιου Προϋπολογισμού του Ραδιοσταθμού, αφού ληφθούν υπόψη και τα ετήσια έσοδα του Ραδιοσταθμού από διαφημίσεις κ.α. 

 

 

7.    Αμοιβή Αξιολογητών Αιτήσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Συγκλήτου όπως η αμοιβή για κάθε αξιολογητή αιτήσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών ανέρχεται σε 300 ευρώ το μέγιστο, ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων που καλείται να αξιολογήσει.

 

 

8.    Διαχειριστική Χρέωση

 

Το Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου ενέκρινε τα ακόλουθα:

 

1.   Για την Υπηρεσία Ονοματοδοσίας:

 

(α)   Αποκοπή διαχειριστικής χρέωσης ύψους 30% για τα έτη 2008, 2009 και 2010.

 

(β)   Αποκοπή διαχειριστικής χρέωσης ύψους 20% επί των εξόδων, για την περίοδο μετά από τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της Υπηρεσίας μέχρι και το 2007

 

2. Για το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης:

 

Αποκοπή 25% για τα έτη 2008, 2009 και 2010.

 

3. Για το ΚΕΠΕΑΑ:

 

Μη αποκοπή διαχειριστικής χρέωσης για το λόγο ότι το ποσό που το ΚΕΠΕΑΑ επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το οποίο ανέρχεται στο 70% των ετήσιων οικονομικών πλεονασμάτων του, υπερκαλύπτει οποιαδήποτε διαχειριστική χρέωση.

 

4. Για το Κέντρο Γλωσσών:

 

Μη αποκοπή διαχειριστικής χρέωσης για το Κέντρο Γλωσσών, επειδή όλα τα έσοδα του αποτελούν έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

9.    Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Δασκάλων  Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου (13-28 Ιουλίου 2010)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε Προϋπολογισμό ύψους 40.000 ευρώ για την οργάνωση του "Προγράμματος Επιμόρφωσης Ομογενών Δασκάλων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου (13-28 Ιουλίου 2010)".

 

Για το 2011 θα επανεξεταστεί αν θα υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για προσφορά του προγράμματος. 

 

 

10.  Πολιτική Αποζημίωσης Εξόδων Αποστολής στο Εξωτερικό

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη εισήγηση, με την οποία ολοκληρώνεται η αναθεώρηση της πολιτικής αποζημίωσης εξόδων αποστολής στο εξωτερικό, η οποία είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο και εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2010:

 

1.   Η πρόνοια που περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο του Δημοσίου για την πολιτική αποζημίωσης εξόδων αποστολής στο εξωτερικό και αφορά προσωπικό σε κλίμακα Α14 και άνω να μην εφαρμοστεί για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά να εφαρμόζεται μια πιο οικονομική πολιτική.

 

2. Ολο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου να αποζημιώνεται ημερησίως, με επιπρόσθετο ποσό ίσο με 10% του αντίστοιχου ημερήσιου επιδόματος (per diem) με την προϋπόθεση ότι, η συνολική ημερήσια αποζημίωση που θα καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένου και του επιπρόσθετου ποσού (10%), δε θα υπερβαίνει το εγκεκριμένο συνολικό ημερήσιο επίδομα της πόλης/χώρας.  Η πρόνοια αυτή, δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που το προσωπικό δεν υποβάλλει τιμολόγιο ξενοδοχείου, αφού η υφιστάμενη πολιτική αποζημίωσης (όπως και στο Δημόσιο) προνοεί ήδη σχετική αποζημίωση ίση με 18% του ημερήσιου επιδόματος.

 

Η πρακτική εφαρμογή της πιο πάνω αναφοράς φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

 

Παράδειγμα:    Αποστολή στο Λονδίνο

Per diem Δημόσιας Υπηρεσίας: 250 STG

 

(Α)   Στην περίπτωση παραμονής σε ξενοδοχείο η τιμή του οποίου είναι κάτω του 60% του per diem, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Δημόσια Υπηρεσία  καταβάλλουν το ίδιο ποσό.

 

(Β) Στην περίπτωση παραμονής σε ξενοδοχείο η τιμή του οποίου είναι πάνω του 60% του per diem, πχ 200STG, τότε:

 

 

Β1. Το Πανεπιστήμιο καταβάλλει τα ακόλουθα:

 

1.   Διαμονή (60% x 250 per diem):                           150 (και όχι 200STG)

2.   Έξοδα Γευμάτων (40% x 250 per diem):             100

250

 

3.   Υπόλοιπα  Έξοδα (10% του per diem)                   0*   (διότι το μέγιστο per

diem έχει καλυφθεί)

 

            Β2.  Η Δημόσια Υπηρεσία καταβάλλει τα ακόλουθα:

 

1.   Διαμονή (πραγματικά έξοδα)                               200

2.   Υπόλοιπα Έξοδα (50% x 250 per diem)              125

325

 

 

Η απόφαση αυτή είναι πιο οικονομική από την αντίστοιχη πρόνοια που εφαρμόζεται στο Δημόσιο.

 

Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2010.

 

 

11.  Υποβολή παραίτησης υπό συζευκτική προϋπόθεση

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού με το οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την παραίτησή του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό τη συζευκτική προϋπόθεση ότι θα του επιτραπεί να μεταφέρει σε άλλο Πανεπιστήμιο, στο οποίο πρόκειται να εργοδοτηθεί, πάγιο ερευνητικό εξοπλισμό της Ερευνητικής Μονάδας στην οποία απασχολείται.

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την διαφωνία της οικείας Σχολής για την μεταφορά του εξοπλισμού σύμφωνα με την επίσημη θέση της οποίας: Ο εν λόγω εξοπλισμός αγοράστηκε κατά 2/3 από τον προϋπολογισμό του οικείου Τμήματος και κατά 1/3 από πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, έχει αποσβεστεί, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και χρησιμοποιείται και από μεγάλο αριθμό άλλων ακαδημαϊκών του Τμήματος.

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού λήφθηκε υπόψη η επίσημη θέση της οικείας Σχολής, το Συμβούλιο:

 

(α)  Αποφάσισε ότι ο εξοπλισμός ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι απόλυτα αναγκαίος για τη διδασκαλία και έρευνα και δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

(β)  Αποφάσισε να αποταθεί στο νομικό του σύμβουλο για να διερευνήσει κατά πόσο το Πανεπιστήμιο μπορεί να ερμηνεύσει την επιστολή του ενδιαφερόμενου ως επιστολή παραίτησης.

 

 

12.  Διορισμός Μελών στις Επιτροπές του Συμβουλίου

 

Το Συμβούλιο προχώρησε στην πλήρωση θέσεων που κενώθηκαν λόγω της  λήξης της θητείας του κ. Κυριάκου Χαραλαμπίδου και Κρίστη Χασάπη ως ακολούθως:

 

Ο κ. Μιχάλης Σαρρής διορίστηκε ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου.

 

Ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους διορίστηκε ως μέλος στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών και στην Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοσταθμού του Πανεπιστημίου.

 

Το ζήτημα του διορισμού ενός ακόμη μέλους στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών θα συζητηθεί αργότερα.

 

 

13.  Επανεξέταση Νομικών Συνεργασιών Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια απόφασης του ημερ. 14/9/2009, εξέτασε το θέμα των νομικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου και αποφάσισε τον επανασχεδιασμό τους ως ακολούθως:

 

(α) Οι ανάγκες του Πανεπιστημίου για υπηρεσίες εσωτερικού νομικού συμβούλου θα καλύπτονται από τον κ. Μίκη Φλωρέντζο με τον οποίο θα συζητηθεί σε λεπτομέρεια το θέμα του χρόνου παροχής υπηρεσιών προς το Πανεπιστήμιο και των αναγκών που θα καλύπτει, και

 

(β)     Οι ανάγκες του Πανεπιστημίου για υπηρεσίες εξωτερικού νομικού συμβούλου (υποθέσεις δικαστηρίου, κ.λπ.) θα καλύπτονται από το δικηγορικό γραφείο Αντη Τριανταφυλλίδη και Υιοί και από ένα ακόμη δικηγορικό γραφείο το οποίο θα επιλεγεί  από μία μικρή ομάδα γραφείων τα οποία εξειδικεύονται στις υπηρεσίες που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο. Η αντιμισθία θα συζητηθεί μαζί τους υπό το φως του νέου σχεδιασμού χρησιμοποίησης νομικών υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο.