Περίληψη Αποφάσεων 178ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

 

 

1.    Μειώσεις Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010

 

Το Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε πρόταση για πιθανούς τρόπους εξοικονομήσεων στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2010, με την οποία δεσμεύεται για περικοπή 5εκ. ευρώ και αποφάσισε όπως καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για περικοπές μέχρι τα 8εκ. ευρώ.

 

Σε σχέση με το ύψος του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2010 και τις αναγκαίες εξοικονομήσεις διευκρινίσθηκε ότι:

 

(i)  Η εγκεκριμένη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων χορηγία ανέρχεται στα 97,7εκ. ευρώ.

 

(ii) Το ποσό που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι σε θέση να καταβάλει προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως αποτέλεσμα των περικοπών που έγιναν από το Υπουργικό Συμβούλιο στα σχετικά κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας) ανέρχεται στα 90εκ. ευρώ. Εάν εξευρεθούν εξοικονομήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τότε το ποσό πιθανόν να ανέλθει μέχρι τα 93εκ. ευρώ.

 

 

2.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2011-13

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την στρατηγική προδιαγραφή των Προϋπολογισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2011-2013.

 

 

3.    Τροποποίηση Εγκυκλίου για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από τροποποιήσεις που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν, αναθεωρημένη εγκύκλιο για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης.

 

Σε ότι αφορά στο ύψος της αμοιβής μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι υπεύθυνα σε ερευνητικά προγράμματα αποφασίστηκε όπως: «Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δύναται να λάβει αμοιβή ύψους μέχρι 20%-25% των συνολικών άμεσων εξόδων του εξωτερικού ερευνητικού προγράμματος για το οποίο είναι υπεύθυνο εφόσον υπάρχουν τέτοιες πιστώσεις στον ερευνητικό του λογαριασμό. Το ακριβές μέγιστο ύψος της αμοιβής θα καθορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κάθε έτος. Για το 2011 η αμοιβή καθορίζεται στο 20%.»