Περίληψη Αποφάσεων 180ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

 

 

 

1.    Συνάντηση Πανεπιστημιακών Αρχών με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με την συνάντηση που πραγματοποίησε αντιπροσωπία του Πανεπιστημίου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία συζητήθηκε και το θέμα της ίδρυσης Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε την στήριξή του στις προσπάθειες του Πανεπιστημίου για ίδρυση της Ιατρικής Σχολής και ότι κάλεσε το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει το συντομότερο με την ολοκλήρωση της προπαρασκευαστικής εργασίας για την ίδρυση της Σχολής.

 

 

2.    Βασικοί Δείκτες EFQM (European Foundation of Quality Management)

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε σχετικά, υιοθέτησε την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως οι δείκτες EFQM εφαρμόζονται σε όλες τις Υπηρεσίες και όπως οι Υπηρεσίες υποβάλλουν στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών εξαμηνιαία έκθεση σε ότι αφορά την τήρηση των δεικτών τους, η οποία θα τυγχάνει επεξεργασίας από το Γραφείο Μελετών και θα προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση σχετικά.

 

 

3.    Προσφυγή Μέλους του Διοικητικού Προσωπικού εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγής μέλους του διοικητικού προσωπικού εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα της κατάργησης επιδόματος που του είχε χορηγηθεί. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι το Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του Συμβουλίου για κατάργηση του επιδόματος λήφθηκε για λόγους ασύνδετους με το πρόσωπο του αιτητή.

 

 

4.    Εισήγηση Συγκλήτου για προσθήκη  στο σημείο “3.2” της απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως στην παράγραφο 3.2 του εγγράφου «Απόφαση Συμβουλίου Πανεπιστημίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες», διευκρινισθούν περαιτέρω οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου σε θέματα εκλογής ακαδημαϊκού προσωπικού με τη συμπερίληψη της πρόνοιας: «Η Σύγκλητος εξετάζει την Έκθεση του Εκλεκτορικού Σώματος και διαβιβάζει την απόφασή της για επικύρωση στο Συμβούλιο».

 

 

5.   Προσφορές για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων και για την Προμήθεια Υαλουργικών Ειδών και Αναλωσίμων για το Τμήμα Χημείας

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη διενέργεια αγορών από το Τμήμα Χημείας. Το Συμβούλιο αφού εξέτασε το θέμα αποφάσισε να υποδείξει στο Τμήμα Χημείας τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε σχέση με τις αγορές και προσφορές, με βάση το μοντέλο που αποφασίσθηκε στη περίπτωση του Τμήματος Βιολογίας.  Αποφασίστηκε επίσης όπως ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης διαβιβάσουν γραπτώς το πώς αναμένεται να γίνονται οι αγορές.

 

 

6.    Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης για το 2010 ύψους 3.230.985 ευρώ.

 

 

7.    Πληρωμή Υπηρεσιών Προσωπικού του Προγράμματος ΜΒΑ

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την κατ΄ εξαίρεση έγκριση που δόθηκε από τον Πρύτανη για την πληρωμή του ποσού των 12,574.8 ευρώ προς τρία άτομα τα οποία είχαν απασχοληθεί στο πρόγραμμα ΜΒΑ υπό καθεστώς παροχής υπηρεσιών για τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου 2009 - Φεβρουαρίου 2010. Το Συμβούλιο επεσήμανε προς τους συντονιστές του προγράμματος, ότι οι πρόνοιες της Πολιτικής για το Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΜΒΑ, που εγκρίθηκε στις 12/7/2010, θα εφαρμόζονται πλέον χωρίς καμία εξαίρεση.

 

 

8.    Εντολές Πληρωμής του Προγράμματος ΜΒΑ που εκκρεμούν

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή οφειλών του Προγράμματος ΜΒΑ οι οποίες  ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 128.976,60 ευρώ και αφορούν:  (α) Επιδόματα Ακαδημαϊκού Συμβούλου και Βαθμολογητή, συνολικού ύψους 24.000 ευρώ, (β) Επιδόματα Συντονιστών του Προγράμματος ΜΒΑ, συνολικού ύψους 90.000 ευρώ, (γ) Επιδόματα επίβλεψης εξετάσεων, 900 ευρώ, και (δ) Έξοδα διαφημίσεων, συνολικού ύψους 14.076,60 ευρώ.

 

 

9.    Ερευνητικό Εργο με Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΡΕΥΝΕ/0504/02 - Επιστροφή ποσού στο ΙΠΕ

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι διεξήχθη σχετική έρευνα από τον Εσωτερικό Ελεγκτή και το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου. Η συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρία και αφού η Επιτροπή Ελέγχου ολοκληρώσει την εξέταση του θέματος και κοινοποιήσει τα πορίσματά της στο Συμβούλιο.

 

 

10.  Αίτημα Καθηγητή Χαρίδημου Τσούκα για μεταφορά του υπολοίπου της ερευνητικής χρηματοδότησης «Έδρα Columbia Ship Management Chair» στο επόμενο έτος

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο του αιτήματος του Καθηγητή Χαρίδημου Τσούκα, όπως του επιτραπεί να μεταφέρει σε επόμενο έτος οποιοδήποτε υπόλοιπο από το ποσό των 17.000 ευρώ (περίπου), που αποτελεί την ετήσια (εξωτερική) χρηματοδότηση για την Έδρα “Columbia Ship Management” την οποία κατέχει.

 

Το Συμβούλιο έλαβε γενική απόφαση πολιτικής όπως ετήσια υπόλοιπα από εξωτερική χρηματοδότηση έδρας μπορούν να μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

 

 

11.  Ταμείο Συντάξεων/Φιλοδωρημάτων Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με το αίτημα που είχε υποβάλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπως οι συντάξεις του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου καταβάλλονται από το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας αντί μέσω του ετήσιου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) σύμφωνα με την οποία το αίτημα του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αφού η καταβολή συντάξεων του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου) δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες τις οποίες η Δημοκρατία, με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος, υποχρεούται να καταβάλλει από το πάγιο ταμείο.  Ταυτόχρονα, η θέση του Υπουργείου είναι ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν μπορεί να δημιουργήσει Ταμείο Συντάξεων του προσωπικού, η οποία θέση συμπίπτει με σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (15/3/2010).

 

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για την αβεβαιότητα που προκαλεί η ακολουθούμενη πρακτική και αποφάσισε όπως η Πρυτανεία επεξεργαστεί περαιτέρω το θέμα προκειμένου το Πανεπιστήμιο να προβεί σε νέες ενέργειες προς διευθέτηση του θέματος της καταβολής των συντάξεων του προσωπικού του Πανεπιστημίου από το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

 

 

12.  Οργανωτικές Oντότητες Πανεπιστημίου Κύπρου: Οικονομικές Καταστάσεις για το 2009, Προϋπολογισμός για το 2010 και αμοιβές προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση του Προϋπολογισμού για το 2010, των οικονομικών καταστάσεων για το 2009 καθώς και κατάστασης αναφορικά με τις πληρωμές / αμοιβές προς το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, για τις ακόλουθες οργανωτικές οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου:

 

(α)   Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

(β)   Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)

(γ)   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ,

(δ)   Αθλητικός Πανεπιστημιακός Όμιλος Κύπρου (Α.Π.Ο.Κ.)

(ε)  Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ

(στ) Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ

(ζ)   Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών

 

 

13.  Οικονομικές Καταστάσεις Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2005 και 2006

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2005 και 2006 αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

 

 

14.  Καταβολή διδάκτρων και ενοικίων ηλεκτρονικά

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για ενεργοποίηση και εφαρμογή του συστήματος μέσω του οποίου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων και ενοικίων τους ηλεκτρονικά και εξουσιοδότησε την Πρυτανεία να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης αφού πρώτα διερευνηθεί από τις Οικονομικές Υπηρεσίες το ενδεχόμενο χρήσης των υπηρεσιών και των δύο  εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Τομέα.

 

 

15.  Αμοιβές Αξιολογητών αιτήσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως η αμοιβή των αξιολογητών των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων  καθοριστεί στα 200 ευρώ ανά αξιολόγηση.

 

 

16.  Συμφωνία με τη Γερμανική Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Ανταλλαγής (DAAD)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε κατ΄ εξαίρεση την εργοδότηση της Επισκέπτριας Λεκτορος Annedoris Bauman (η οποία έχει ήδη εργοδοτηθεί για 4 εξάμηνα) για ακόμη ένα έτος, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι την 31η Αυγούστου 2011, αφού η συμφωνία  με την DAAD προνοεί για εργοδότηση μέχρι και πέντε χρόνια.

 

 

17.  Καταβολή Επιδομάτων στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Με αφορμή τη συζήτηση του θέματος της προσφυγής μέλους του διοικητικού προσωπικού για κατάργηση επιδόματος, έγινε εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου όπως το Συμβούλιο εξετάσει ευρύτερα το θέμα της καταβολής επιδομάτων στο διοικητικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος παρατήρησε ότι το θέμα αυτό πρώτη φορά τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία και όπως για τον σκοπό αυτό η Πρυτανεία ετοιμάσει έγγραφο σχετικά με την ακολουθούμενη πρακτική όσον αφορά τα επιδόματα προς το διοικητικό προσωπικό.