Περίληψη Αποφάσεων 180ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

 

 

 

1.    Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Πρύτανη σχετικά με την διερεύνηση στην οποία προέβη, μετά από οδηγίες του Συμβουλίου, για θέματα που ηγέρθηκαν σε σχέση με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τα κτήρια της Πολυτεχνικής Σχολής.

 

 

2.    Διερεύνηση καταγγελιών εταιρείας που έλαβε μέρος σε πλειοδοτικό διαγωνισμό, αναφορικά με επίσκεψη στη Γερμανία δύο Λειτουργών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις καταγγελίες εταιρείας σχετικά με την επίσκεψη στη Γερμανία δύο Λειτουργών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως προσκεκλημένων  ανταγωνιστικής εταιρείας, και για την διερεύνηση των καταγγελιών αυτών.

 

Το Συμβούλιο, με μία διαφωνία, θεωρεί ότι οι χειρισμοί του θέματος ήταν σύμφωνοι με τον νόμο και την πρακτική που ακολουθείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το Συμβούλιο επανατόνισε τις βασικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς σε ότι αφορά την όλη διαδικασία προκήρυξης και σύναψης συμβάσεων και παρατήρησε ότι οι Λειτουργοί του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να συμμετέχουν  σε τέτοια σεμινάρια νοουμένου ότι η συμμετοχή αυτή θα γίνεται προσεκτικά ώστε να μην δημιουργούνται δεσμεύσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των Λειτουργών του απέναντι σε επιχειρηματίες και θα εγκρίνεται από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

 

 

3.   Στρατηγικό Σχέδιο της Eταιρείας Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου ΛτδFundamental Strategic Positioning»)

 

Η Διευθύντρια της εταιρείας «Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ» κα Σταυριάνα Κοφτερού παρουσίασε στο Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο της και κατέθεσε πρόταση για δημιουργία «Ταμείου Τεχνοβλαστών» (spinoff fund) με στόχο τη στήριξη ιδεών προς εκκόλαψη, σε στάδιο αρκετά πριν τη φάση της εμπορικοποίησής τους.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε κατ΄ αρχήν τη πρόταση για δημιουργία του «Ταμείου Τεχνοβλαστών» και ζήτησε από την εταιρεία Διογένης να επεξεργαστεί περαιτέρω την πρόταση, η οποία να υποβληθεί στο Συμβούλιο μέσω της κατάλληλης οδού.

 

 

4.    Παρουσίαση αναφορικά με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο

 

Ο Επικεφαλής της Γραμματείας για την Ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, Δρ Ανδρέας Μολέσκης, ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με το πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας του και ανέλυσε τους τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορούσε να συμβάλει.

 

 

5.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων Συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

5.1  Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·           41η Συνεδρία ημερομ. 16 Ιουλίου 2010

5.2  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·           117η  Συνεδρία ημερομ. 11 Ιανουαρίου 2010

·           118η  Συνεδρία ημερομ. 29 Ιανουαρίου 2010

 

5.3  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

·         18η Έκτακτη Συνεδρία ημερομ. 26 Αυγούστου 2009

·         171η Συνεδρία (A & B) ημερομ.11&24 Σεπτεμβρίου 2009 και 23 Οκτωβρίου 2009

·         19η Έκτακτη Συνεδρία ημερομ. 23 Οκτωβρίου 2009

·         172η Συνεδρία (Α & Β) ημερομ. 2&6 Νοεμβρίου 2009 και 11&16 Νοεμβρίου 2009

·         173η  Συνεδρία ημερομ. 16 Νοεμβρίου 2009

·         174η  Συνεδρία ημερομ. 27 Νοεμβρίου 2009

·         175η  Συνεδρία ημερομ. 7 Δεκεμβρίου 2009

·         176η  Συνεδρία ημερομ. 23 Δεκεμβρίου 2009

·         177η  Συνεδρία ημερομ. 8 Ιανουαρίου 2010

·         178η  Συνεδρία ημερομ. 19 Ιανουαρίου 2010

·         179η  Συνεδρία ημερομ. 2 Φεβρουαρίου 2010

·         180η  Συνεδρία ημερομ. 16 Φεβρουαρίου 2010

·         181η  Συνεδρία ημερομ. 2 Μαρτίου 2010

·         182η  Συνεδρία ημερομ. 16 Μαρτίου 2010

·         183η  Συνεδρία ημερομ. 24 Μαρτίου 2010

·         184η  Συνεδρία ημερομ. 13 Απριλίου 2010

·         185η  Συνεδρία ημερομ. 27 Απριλίου 2010

·         186η  Συνεδρία ημερομ. 11 Μαϊου 2010

·         187η  Συνεδρία ημερομ. 25 Μαϊου 2010

·         188η  Συνεδρία ημερομ. 8 Ιουνίου 2010

·         189η  Συνεδρία ημερομ. 24 Ιουνίου 2010

5.4  Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α)

·           35η Συνεδρία ημερομ. 10 Φεβρουαρίου 2010

·           36η Συνεδρία ημερομ. 9 Ιουλίου 2010