Περίληψη Αποφάσεων 181ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

 

 

Το Συμβούλιο τήρησε μονόλεπτη σιγή εις μνήμη του κ. Έρικ Ερωτοκρίτου.

 

 

1.    Τυχόν διάπραξη ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων από δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου - Απόφαση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι πρώην μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέβαλε παράπονο προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων, από δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου προς τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του.  Η Επίτροπος, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και το γεγονός ότι δεν υπήρξε προηγούμενη παράβαση, επέβαλε στον Πρύτανη, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου επεξεργασίας Αρχείου, χρηματική ποινή 1000 ευρώ. Το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από τα δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού διερευνάται από την αστυνομία στην οποία η Επίτροπος, στο πλαίσιο των σχετικών της αρμοδιοτήτων, διαβίβασε το παράπονο.

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι, ασκώντας τις εξουσίες του που αφορούν στις διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, παρέπεμψε τις καταγγελίες στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου της Συγκλήτου για εξέταση.

 

Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι, δεδομένης της πορείας που έχει λάβει η υπόθεση (διερεύνηση από την Αστυνομία και εξέταση από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου) δεν ενδείκνυται περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Αποφασίσθηκε όπως σταλεί εγκύκλιος προς όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου με την οποία να υπενθυμίζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να συστήνεται η προσοχή όλων για την πιστή τήρησή τους.

 

 

2.   Προσφυγή, στο Ανώτατο Δικαστήριο, πρώην μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την κατάθεση Προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, από πρώην μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σχέση με διοικητική πράξη στην οποία προέβη το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και η οποία αφορά το συγκεκριμένο πρώην μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

 

3.    Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μοριακή Βιολογία

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την έγκριση από τη Σύγκλητο νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο είναι διδακτορικού επιπέδου και θα προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα.

 

 

4.    Κανόνες συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές

 

Το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο για ενημέρωση αφού εγκριθεί από τη Σύγκλητο το τροποποιημένο έγγραφο που αφορά στους Κανόνες συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές.

 

 

5.    Δημιουργία μη αυτονομημένου Τμήματος Αρχιτεκτονικής

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη μετατροπή του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής σε μη αυτονομημένο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για μη Αυτονομημένα Τμήματα και Σχολές. Επισημάνθηκε ότι η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος θα συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ως Συμβούλιο του Τμήματος.

 

 

6.    Νέο Πρόγραμμα Μεσανατολικών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την έγκριση από τη Σύγκλητο νέου Προγράμματος Μεσανατολικών Σπουδών το οποίο θα είναι διατμηματικό και θα προσφέρεται από τα Τμήματα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, και Ιστορίας  και Αρχαιολογίας. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου για  δημιουργία ξεχωριστού Τμήματος Μεσανατολικών Σπουδών με την επίτευξη της κρίσιμης μάζας ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

 

7.    Αναβάθμιση Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού

 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία, στη βάση νέας πρότασης που θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου.

 

 

8.    Κάλυψη των Εξόδων της Κηδείας του μέλους του Συμβουλίου Έρικ Ερωτοκρίτου

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το έξοδα της κηδείας του μέλους Έρικ Ερωτοκρίτου καλυφθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

9.    Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΙΠΕ 2010

                                   

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Πρυτανείας όπως, σε περίπτωση που το προϋπολογισθέν για το 2011 ποσό ύψους 800.000 ευρώ δεν είναι αρκετό για να καλύψει την απαιτούμενη συγχρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων ΙΠΕ, τότε να χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους μέχρι 400.000 ευρώ από το κεντρικό αποθεματικό ιδίων εσόδων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Διευκρινίστηκε ότι το επιπλέον ποσό μπορεί να χρειαστεί επειδή εγκρίθηκε από το Ιδρυμα Προώθησης Έρευνας μεγαλύτερος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων (που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου) από ότι αναμενόταν.

 

 

10.  Εκδοση πιστωτικής κάρτας προς Προέδρους Τμημάτων και Προϊσταμένους Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την εισήγηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας προς τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και για τους λόγους για τους οποίους προκύπτει ανάγκη για χρήση πιστωτικής κάρτας από τα μέλη αυτών των ομάδων.

 

Αποφασίστηκε όπως ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών από κοινού επεξεργαστούν περαιτέρω το θέμα και υποβάλουν νέα πρόταση στο Συμβούλιο.

 

 

11.  Διαγωνισμός για κατακύρωση προσφοράς για δύο καφετερίες στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με το διαγωνισμό για κατακύρωση προσφοράς για δύο καφετερίες στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα “Lani Restaurants Ltd/Lani Cafes Ltd” για την καφετερία με την επωνυμία “FLO CAFE”, του οποίου η προσφορά ικανοποιεί τους Όρους του Διαγωνισμού. Ως η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί μετά την έναρξη του 3ου έτους λειτουργίας των Καφεστιατορίων.

 

 

12.  Αναδιοργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την πρόταση για τα αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και άκουσε τις απόψεις των Προϊσταμένων σχετικά.

 

Αποφασίσθηκε όπως:

 

           i.   Πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Διευθυντικής Ομάδας Διοικητικών Υπηρεσιών προς διαμόρφωση του τελικού εγγράφου που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο για έγκριση

 

          ii.          Ο σχεδιασμός των νέων οργανογραμμάτων των διοικητικών υπηρεσιών, τα οποία θα τεθούν στο Συμβούλιο προς έγκριση καλύπτει την επόμενη πενταετία

 

         iii.   Για όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα οργανογράμματα διευκρινισθεί κατά πόσο αυτές μπορούν να υλοποιηθούν με αναδιάρθρωση των υφιστάμενων θέσεων ή απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων

 

        iv.   Διευκρινισθεί ποιες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις υποστηρίζονται από τον Προϋπολογισμό του 2011 και ποιες όχι

 

         v.   Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συσχετισθούν με τα αποτελέσματα της μελέτης «ΔΙΑΣ» και τα αποτελέσματα της έρευνας "Βοηθείστε μας να γίνουμε καλύτεροι".

 

 

13.  Απόφαση Συμβουλίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες - Μη συμμετοχή των Προϊσταμένων σε συντεχνιακά αξιώματα

 

Το Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε όπως στο έγγραφο με θέμα «Απόφαση Συμβουλίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες», σελ.7, σημείο 6.1 η φράση "η συμμετοχή σε συντεχνία" αντικατασταθεί με την ακόλουθη διατύπωση: "Το Συμβούλιο θεωρεί ασυμβίβαστη την ανάληψη συντεχνιακών αξιωμάτων από τους Προϊσταμένους  και τους Διευθυντές".

 

 

14.  Αίτημα ΕΔΙΠΠΑΚ για αργίες Χριστουγέννων

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε σχετικά, απέρριψε, με μία διαφωνία, το αίτημα της Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. όπως οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένουν κλειστές κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων για δέκα συνεχόμενες μέρες και όπως για την κάλυψη των πέντε από αυτές τις μέρες, οι οποίες δεν είναι αργίες, παραχωρούνται οι μισές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι υπόλοιπες δίδονται ως υποχρεωτική άδεια στο προσωπικό. Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου ήδη απολαμβάνει πολλά ωφελήματα και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, δεν θα μπορούσε να παραχωρηθεί οποιοδήποτε επιπλέον, έστω και μικρό ωφέλημα.

 

 

15.  Προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου κατά την περίοδο 4-19 Σεπτεμβρίου και τις αιτίες των προβλημάτων αυτών και ανέλαβε να διερευνήσει άμεσα εφαρμοστές διορθωτικές ενέργειες προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών (λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί μέρος του έργου του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου).

 

 

16.  Απολογισμοί Διοικητικών Υπηρεσιών  για το έτος 2009

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση του απολογισμού του υπηρεσιακού έργου των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009: Της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, της Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών  (Τομέας Διοίκησης και Τομέας Συμβάσεων και Αγορών), της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, των Οικονομικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων, της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, των Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, του Τομέα Προώθησης και Προβολής.

 

 

17.  Έκθεση Πεπραγμένων 2009 του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου για το έτος 2009 και ενημερώθηκε αναφορικά με τη προγραμματιζόμενη δραστηριότητα του Γραφείου.