Περίληψη Αποφάσεων 183ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

 

 

 

1.    Απονομή Βραβείου Νόμπελ Οικονομίας στον Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη

 

Συζητήθηκε προ ημερησίας διατάξεως το θέμα της απονομής του Βραβείου Νόμπελ Οικονομίας στον Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη.

 

Το Συμβούλιο εκφράζει τα συγχαρητήρια του προς τον Καθηγητή και δηλώνει ότι η βράβευσή του συνιστά ιδιαίτερη τιμή και προκαλεί αισθήματα περηφάνιας στον κάθε Κύπριο και στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ειδικότερα - όχι μόνο γιατί ένας Κύπριος τιμήθηκε με την ύψιστη διάκριση για το επιστημονικό του έργο σε ένα καίριας σημασίας για την εποχή μας θέμα, αλλά και για τη διαχρονική σχέση του Χριστόφορου Πισσαρίδη με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Εγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρόπους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διακεκριμένου επιστήμονα καθώς και τρόπους για να τον τιμήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

2.    Τρόπος εφαρμογής πειθαρχικών διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τους Κανονισμούς και Κανόνες που αφορούν στις πειθαρχικές διαδικασίες για το διοικητικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

3.    Νομική γνωμάτευση σε σχέση με τη διοικητική έρευνα για τη συμπεριφορά μέλους του διοικητικού προσωπικού κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσαν η Αρχές του Πανεπιστημίου τον Ιούνιο 2010

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της γνωμάτευσης των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου σε σχέση με τη διοικητική έρευνα για τη συμπεριφορά μέλους του διοικητικού προσωπικού κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσαν η Αρχές του Πανεπιστημίου το Ιούνιο 2010. Μετά από ανταλλαγή απόψεων το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν με την απόφασή του ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2010 (180η συνεδρία) για το θέμα αυτό.

 

 

4.    Αποφάσεις Συγκλήτου σε σχέση με καταγγελίες προνομιακής μεταχείρισης φοιτητών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την απόφαση της Συγκλήτου σε σχέση με καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση φοιτητών καθώς και για τους λόγους, ανθρωπιστικούς και άλλους, στους οποίους βασίστηκε η απόφαση της Συγκλήτου για κάθε μία από τις καταγγελθείσες περιπτώσεις. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι με βάση απόφαση της Συγκλήτου, η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών θα μελετήσει το ευρύτερο θέμα της πολιτικής του Πανεπιστημίου αναφορικά με τον χειρισμό περιπτώσεων  διαγραφών φοιτητών.

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων το Συμβούλιο ομόφωνα:

 

1.   Δηλώνει ότι επικροτεί τις βελτιώσεις στις οποίες προέβη η Σύγκλητος προς αντιμετώπιση κενών και αδυναμιών που παρουσιάζονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται

 

2.   Αποφάσισε ότι θα αναμένει την έκθεση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών με βάση την οποία θα εισαχθούν περαιτέρω ασφαλιστικές δικλείδες.

 

Επιπλέον την ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου, δύο από τα μέλη ζήτησαν περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ενώ ένα μέλος ανέφερε ότι συμφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου σε ότι αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου επειδή έγινε επίκληση ανθρωπιστικών λόγων.

 

 

5.    Κανόνες συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τους αναθεωρημένους Κανόνες συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στις εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο.

 

Το Συμβούλιο παρατηρεί ότι:

 

1.   Οι αποφάσεις της Συγκλήτου για τροποποίηση των Κανόνων και οι σχετικές επικυρώσεις από το Συμβούλιο έχουν ως στόχο την ικανοποίηση του αιτήματος της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ.) για καθολική ψηφοφορία για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

 

2.   Η Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. αποδέχεται τους αναθεωρημένους Κανόνες όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από τη Σύγκλητο αλλά ανησυχεί για πιθανές νομικές επιπλοκές που ενδεχομένως να προκύψουν

 

3.   Με τους αναθεωρημένους αυτούς Κανόνες η Σύγκλητος συνδυάζει το αίτημα της Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. για καθολική ψηφοφορία και την αναγκαιότητα ύπαρξης εκπροσώπων η οποία υπαγορεύεται από το Νόμο.

 

 

6.    Τροποποίηση του Νόμου για πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για τροποποίηση των Περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμων του 1985 και 1999, ώστε να δοθεί η ευχέρεια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους σε θέσεις ειδικών επιστημόνων, ερευνητικών συνεργατών, μεταπτυχιακών συνεργατών και άλλου προσωπικού για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα σπουδών, χωρίς την έγκριση της Βουλής για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

 

7.    Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για συμμετοχή μελών ακαδημαϊκού προσωπικού που εργοδοτούνται από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα, σε ερευνητικά προγράμματα

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου για συμμετοχή μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εργοδοτούνται από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα σε Ερευνητικά Προγράμματα.

 

 

8.    Εδρα Αρμενικής Ιστορίας και Πολιτισμού

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία Έδρας Αρμενικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με προοπτική την προσφορά δευτερεύοντος πτυχίου στις Αρμενικές Σπουδές. Η Έδρα θα χρηματοδοτείται από τη Δημοκρατία της Αρμενίας.

 

 

9.    Εδραίωση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στη Παλιά Λευκωσία

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου για εδραίωση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στη Παλιά Λευκωσία, καθώς και για τα θέματα για τα οποία απαιτούνται αποφάσεις και περαιτέρω ενέργειες από πλευράς του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

 

 

10.  Αγορά υπηρεσιών συμπιεστών σκυβάλων, χαρτιού ανακύκλωσης και κάδων απορριμμάτων

 

Το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 17.000 ευρώ για το 2010, για την ενοικίαση δύο συμπιεστών χαρτιού και ενός κάδου απορριμμάτων από τον υφιστάμενο προμηθευτή, μέχρι να γίνει προκήρυξη προσφορών. Ενέκρινε επίσης τη συνέχιση της αγοράς υπηρεσιών μίσθωσης συμπιεστή σκυβάλων με βάση την προηγούμενη προσφορά.

 

Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι θα πρέπει να προκηρύσσονται έγκαιρα οι σχετικές προσφορές, αρκετά προτού λήξουν οι ισχύουσες, ώστε να μην υπάρχει κενό προσφοράς υπηρεσιών το οποίο το Πανεπιστήμιο να αναγκάζεται να καλύπτει με έκτακτες αποφάσεις.

 

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ανέφερε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθεί παρόμοια καθυστέρηση.

 

 

11.  Αμοιβή ιατρών που συμμετέχουν στο ιατροσυμβούλιο για τα ειδικά κριτήρια εισδοχής φοιτητών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αύξηση της αμοιβής των ιατρών που συμμετέχουν στο ιατροσυμβούλιο για τα ειδικά κριτήρια εισδοχής φοιτητών. Σημειώθηκε ότι το ύψος της αμοιβής είχε καθοριστεί εδώ και χρόνια και ότι οι ιατροί που συμμετέχουν στο ιατροσυμβούλιο διαθέτουν αρκετές ώρες για τις συνεδρίες.

 

 

12.  Κατανομή Στεγασμένων Χώρων Στάθμευσης

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης που αφορά στη νέα πολιτική διαχείρισης καλυμμένων χώρων στάθμευσης στην Πανεπιστημιούπολη και επιπλέον απάλλαξε τους αξιωματούχους του Πανεπιστημίου από τη χρέωση για ενοικίαση του χώρου.