Περίληψη Αποφάσεων 183ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2010

 

 

 

1.       Εκθεση Ενεργειών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Συγκλήτου μετά την αξιολόγηση του Τμήματος

 

Συζητήθηκε η Έκθεση του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Τμήμα προς συμμόρφωση με την απόφαση της Συγκλήτου σε ότι αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του. Το Συμβούλιο:

 

(i)    Παρατηρεί ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την πρώτη αυτή έκθεση, η οποία δεν εμβαθύνει στο βαθμό που το Συμβούλιο ανέμενε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου

 

(ii)   Αναμένει όπως μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου και της Επιτροπής Αξιολόγησης, έτσι ώστε τα προγράμματα να μπορούν να εφαρμοστούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

(iii)  Αναμένει όπως μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 υποβληθεί νέα έκθεση για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Συγκλήτου και του Συμβουλίου.

 

 

2.       Αναθεώρηση Επιδόματος Απουσίας Εκτός Εδρας στην Κύπρο

 

Συζητήθηκε πρόταση για «Αναθεώρηση του επιδόματος απουσίας εκτός έδρας στην Κύπρο». Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου με βάση νέα πρόταση που θα ετοιμαστεί και στην οποία, μεταξύ άλλων, θα επεξηγούνται λεπτομερέστερα οι βελτιώσεις που επιδιώκονται με την προτεινόμενη αναθεώρηση και θα καθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται διανυκτέρευση «εκτός έδρας» στη Κύπρο.

 

 

3.       Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Συζητήθηκε το θέμα του ταμείου συντάξεων του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά από ανταλλαγή απόψεων και σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων του Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα αποφασίσθηκε όπως «το Πανεπιστήμιο Κύπρου επεξεργαστεί μοντέλο διαχείρισης του ταμείου συντάξεων και ετοιμάσει έγγραφο στο οποίο να περιγράφεται το μοντέλο αυτό και όπως με βάση το έγγραφο που θα ετοιμαστεί γίνουν επαφές με τους αρμόδιους αξιωματούχους του Κράτους για συζήτηση και προώθηση του θέματος». 

 

 

4.       Τροποποίηση Κανόνων για Χορήγηση Σαββατικής Αδειας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως η παράγραφος 6 των Κανόνων για Χορήγηση Σαββατικής ’δειας «Κατά της διάρκεια της Σαββατικής ’δειας ο αδειούχος υποχρεούται να παραιτηθεί από οποιοδήποτε αξίωμα κατέχει, καθώς και από μέλος των Συλλογικών Οργάνων στα οποία έχει εκλεγεί ή/και Συγκλητικών ή άλλων Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει» τροποποιηθεί έτσι ώστε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο βρίσκεται σε Σαββατική άδεια να δύναται να συμμετέχει σε ειδική επιτροπή για εκλογή ή ανέλιξη μέλους ακαδημαϊκού προσωπικού. Νοείται ότι η τροποποίηση δεν έχει αναδρομική ισχύ, συνεπώς δεν καλύπτει τις ήδη συσταθείσες Επιτροπές.

 

 

5.       Ανανέωση Συμβολαίου και Μισθολογική Αναβάθμιση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Επιχειρησιακή Διεύθυνση)

 

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του, ενέκρινε την αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας του Λειτουργού Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων για το υπόλοιπο της διετούς σύμβασής του.

 

 

6.      Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων Συνεδριάσεων των Οντοτήτων/Σωμάτων/Επιτροπών:

 

6.1.    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

          37η Συνεδρία, ημερ. 21 Ιουνίου 2010