Περίληψη Αποφάσεων 184ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

 

 

1.    Ισχυρισμοί για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τους πιο πάνω ισχυρισμούς, οι οποίοι προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν τις Πρυτανικές Εκλογές, κάνοντας αναφορά και στη σχετική αλληλογραφία η οποία καταδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ανυπόστατοι.

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η μέχρι τώρα εμπειρία του από τη συνεργασία με την Πρυτανεία δεν του επιτρέπει να πιστέψει οτιδήποτε από τους ισχυρισμούς ούτε και έχει οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι αυτοί ευσταθούν. Πρόσθεσε ότι εκεί που ο Πρύτανης αισθάνεται ότι έχει θιγεί, να προβεί σε όποιες ενέργειες χρειάζεται για αποκατάσταση της αλήθειας και αφού γίνει αυτό να θέσει ενώπιον του Συμβουλίου τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύψουν και οι οποίες εκπορεύονται από την ιδιότητά του ως Πρύτανης.

 

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ανέφερε ότι υπήρξε μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου για ολόκληρη την οκταετή θητεία του κ. Ζένιου και ουδέποτε υπήρξε από οιονδήποτε υπόνοια έστω για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων και συνεπώς προσυπογράφει όσα ελέχθησαν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

 

 

2.    Εντυπα για εκλογή και ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την πρόταση της Συγκλήτου για αντικατάσταση του «Κώδικα Δεοντολογίας αναφορικά με τη Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών και Εκλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού» με τα «Εντυπα για Εκλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού».

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφασίσθηκε όπως το θέμα υποβληθεί ξανά στο Συμβούλιο με λεπτομερή περιγραφή του σκεπτικού και του στόχου που επιδιώκεται και όπως ο πίνακας (το προτεινόμενο έντυπο) υποβληθεί με συνοδευτικό κείμενο.

 

 

3.    Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι, στα πλαίσια της συζήτησης των θεμάτων που απασχολούν τις διοικητικές υπηρεσίες (συνεδρία Συμβουλίου 15/3/2010), στο έγγραφο με θέμα «Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες» είχε συμπεριληφθεί πρόνοια όπως «Τα οικονομικά θέματα παραπέμπονται στην ολομέλεια του Συμβουλίου». Επειδή η πρόνοια δεν καταγράφηκε στο κύριο θέμα των Πρακτικών, υποβλήθηκε εισήγηση όπως η πρόνοια καταγραφεί και εμφανίζεται άμεσα στα Πρακτικά.

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφασίσθηκε όπως από το έγγραφο «Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες» απαλειφθεί η πρόνοια όπως «τα οικονομικά θέματα παραπέμπονται στην ολομέλεια του Συμβουλίου». Το οικονομικά θέματα θα παραπέμπονται στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών.

 

 

4.    Αίτημα για υποβολή πρότασης σε Διαγωνισμό για Παροχή Μετρήσεων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων σε Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Α.ΤΗ.Κ.

 

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα για υποβολή πρότασης σε διαγωνισμό για  παροχή μετρήσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας της Α.ΤΗ.Κ. Στη συνεδρία προσκλήθηκε και ο ενδιαφερόμενος ακαδημαϊκός για να εκθέσει τις απόψεις του γύρω από το θέμα.

 

Το Συμβούλιο, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις και διευκρινήσεις που δόθηκαν από το ενδιαφερόμενο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο συμμετάσχει στο διαγωνισμό της Α.ΤΗ.Κ. για παροχή υπηρεσιών μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, αφού:

 

(i)    Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν αποτελούν εμπορική δραστηριότητα. Η εργασία που θα διεξαχθεί (συστηματική εξέταση, ανάλυση και αποτύπωση δεδομένων) εμπίπτει στον τομέα της έρευνας και είναι άμεσα συνυφασμένη με την ερευνητική δραστηριότητα της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου η οποία θα την εκτελέσει. Τα δεδομένα που απορρέουν από τις μετρήσεις αποτελούν πρωτογενή ερευνητικά στοιχεία και με βάση αυτά γίνονται διπλωματικές εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 

(ii)   Η διεξαγωγή της πιο πάνω εργασίας εμπίπτει στους σκοπούς του Πανεπιστημίου όπως αυτοί καθορίζονται στον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο Ν144/89 άρθρο 4(2) «Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και τις παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα, και ειδικότερα … (δ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μέσα».

 

Κατά την απόφασή του, το Συμβούλιο έλαβε επίσης υπόψη ότι:

 

(i)        Σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική και προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή αποτύπωση των δεδομένων και η αμερόληπτη πληροφόρηση - εργασίες που προϋποθέτουν ψηλή εξειδίκευση και ερευνητική κατάρτιση - οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας γίνονται είτε από διαπιστευμένο οργανισμό είτε από ερευνητικό ίδρυμα. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει στην Κύπρο τέτοιος διαπιστευμένος οίκος ούτε και άλλη ερευνητική μονάδα, εκτός από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, που να μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους εργασία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι την πρώτη φορά που κατακυρώθηκε η προσφορά της Α.ΤΗ.Κ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (το έτος 2007) η Α.ΤΗ.Κ. είχε προκηρύξει κλειστό διαγωνισμό και απευθύνθηκε μόνο σε τρία Πανεπιστήμια: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

(ii)       Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερα σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα που άπτεται της δημόσιας υγείας.

 

(iii)      Ιδιωτική εταιρεία, η οποία είχε υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) για πιθανολογούμενες παραβάσεις του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου από πλευράς του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια των υπηρεσιών του προς την ΑΤΗΚ, απέσυρε τελικά την καταγγελία, αφού επανεξέτασε τα δεδομένα όπως είχαν τεθεί από του νομικούς συμβούλους του Πανεπιστημίου σε αγόρευση που καταχώρησαν ενώπιον της Ε.Π.Α.

 

 

5.    Εφαρμογή προνοιών του Σχεδίου Μεταρρύθμισης, οι οποίες δεν συνεπάγονται κόστος ή/και για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση από το Κράτος

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την εφαρμογή από το Πανεπιστήμιο προνοιών του Σχεδίου Μεταρρύθμισης οι οποίες δεν συνεπάγονται κόστος και τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση από το Κράτος.

 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων, το Συμβούλιο ενέκρινε τις ακόλουθες πρόνοιες και παρατηρεί ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για προώθηση του Σχεδίου Μεταρρύθμισης στην ολότητά του:

 

5.1.    Κεφάλαιο 2 «Οργανωτική Δομή Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου», άρθρο 2.9 «’λλα μέτρα»

 

5.2.   Κεφάλαιο 2 «Οργανωτική Δομή Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου», άρθρο 2.10 «Δείκτες Εργασίας και Παραγωγικότητας»

 

5.3.   Κεφάλαιο 2 «Οργανωτική Δομή Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου», άρθρο 2.11 «Ετήσιοι Στόχοι Υπηρεσιών Πανεπιστημίου»

 

5.4.   Κεφάλαιο 4 «Σύστημα βελτίωσης και ανάπτυξης προσωπικού», άρθρο 4.2 «Σύστημα Ανατροφοδότησης 3600»

 

5.5.   Κεφάλαιο 4 «Σύστημα βελτίωσης και ανάπτυξης προσωπικού», άρθρο 4.3 «Σύστημα Αξιολόγησης Ανώτερων Στελεχών βάσει στόχων»

 

5.6.   Κεφάλαιο 7 «Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού», άρθρο 7.1 «Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Προσωπικού»

 

5.7.    Κεφάλαιο 7 «Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού», άρθρο 7.2 «Επιπρόσθετα Μέτρα»

 

5.8.    Κεφάλαιο 8 «Αλλα Μέτρα»

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι η πρόνοια που αφορά στο «Σύστημα επιλογής προσωπικού» δεν τίθεται προς έγκριση γιατί συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές.