Περίληψη Αποφάσεων 186ης Συνεδρίας (Μέρος Β) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

 

 

1.    Διορισμός Προέδρου Συμβουλίου Αθλητισμού

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση της Συγκλήτου και αποφάσισε να διορίσει τον κ. Γιώργο Κυριαζή (Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής) ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Αθλητισμού.

 

 

2.    Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Ραδιοφωνικού Σταθμού και Διορισμός Διευθυντή

 

Το Συμβούλιο:

 

(α)  Ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Σταθμού είναι τριετής με δικαίωμα μίας επανεκλογής και όπως για την πρώτη σύνθεση η θητεία τριών μελών που θα επιλεγούν με κλήρωση είναι διετής.

 

(β)   Διόρισε τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητή Αθανάσιο Γαγάτση, στη θέση του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού

 

 

3.    Νόμος Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση της Συγκλήτου αναφορικά με τον προτεινόμενο Νόμο-Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη Κύπρο και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί τελικά επί του θέματος κατά την επόμενη του συνεδρία.

 

 

4.    Πολιτική Συγκλήτου για Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών για Εκλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση της Συγκλήτου αναφορικά με την Πολιτική για Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών και για Εκλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Επειδή εκφράστηκαν επιφυλάξεις από τα μέλη, αποφασίσθηκε όπως ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις εξετάσουν από κοινού την εγκριθείσα από τη Σύγκλητο πολιτική και υποβάλουν εμπεριστατωμένη εισήγηση στο Συμβούλιο.

 

 

5.    Εγκύκλιος αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου για τροποποίηση της Εγκυκλίου αναφορικά με το πλαίσιο  λειτουργίας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας.

 

 

6.    Τροποποίηση Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης

 

To Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου για τροποποίηση των Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης, με την προσθήκη της πιο κάτω παραγράφου στο σημείο 3 «Φοίτηση»:

 

«3.4.  ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δύναται να εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση μέχρι 45 πιστωτικές μονάδες μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.  Αιτήματα πέραν των 45 πιστωτικών μονάδων τα οποία θα τυγχάνουν θετικής εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, θα υποβάλλονται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο».

 

 

7.    Διαφοροποίηση Κανόνων διαμονής ενοίκων στη φοιτητική εστία και στα διαμερίσματα

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου, όπως σε περιπτώσεις που οι ένοικοι στη φοιτητική εστία αποχωρούν από τους χώρους διαμονής τους με ευθύνη του Πανεπιστημίου, εξαιρούνται από τις συνήθεις πρακτικές πρόωρου τερματισμού συμβολαίου. Δηλαδή, οι ένοικοι να πληρώνουν ενοίκια μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης τους μόνο και τους επιστρέφεται η προκαταβολή που είχαν δώσει.

 

 

8.    Αριθμοί εισακτέων φοιτητών ΜΒΑ 2006-2009

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως τα προγράμματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ αυξηθούν σε τρία, από τα οποία δύο να είναι προγράμματα μερικής φοίτησης και ένα να είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Αποφασίσθηκε επίσης όπως ο αριθμός εισακτέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα ανέρχεται στους 33 περίπου και ότι για την πλήρωση των 33 αυτών θέσεων το οικείο Τμήμα δύναται να προκηρύσσει 40 θέσεις. Σε περίπτωση που ο αριθμός εισακτέων φοιτητών σε ένα ακαδημαϊκό έτος υπερβεί τους 33, τότε, με ευθύνη του Τμήματος, θα μειώνεται αναλόγως ο αριθμός εισακτέων φοιτητών κατά το επόμενο έτος.

 

 

9.    Απόσβεση εξοπλισμού ερευνητικών προγραμμάτων Ιδρύματος Προώθησης Ερευνας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για υιοθέτηση πολιτικής με βάση την οποία ο εξοπλισμός που αγοράζεται για ερευνητικά προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση αποσβένεται κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την παραλαβή του τιμολογίου αγοράς μέχρι το τέλος του προγράμματος.

 

 

10. Επανεξέταση Εγκυκλίου για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης

 

Στα πλαίσια της συζήτησης θέματος που εμπίπτει στους τομείς που καλύπτει η «Εγκύκλιος για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης» το Συμβούλιο αποφάσισε όπως επανεξετάσει την εγκύκλιο αφού πρώτα αυτή τύχει επεξεργασίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με σκοπό την τροποποίηση όσων προνοιών κριθεί αναγκαίο και ειδικότερα αυτών που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα προκειμένου να επανακαθοριστεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου σε αυτά.

 

 

11.  Εγκριση από ίδια έσοδα

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις δαπάνες που έγιναν από το κονδύλι, ύψους 170.860 ευρώ που το Συμβούλιο εκχώρησε στο Πρυτανικό Συμβούλιο, από τα «Ιδια Εσοδα» για το έτος 2010.

 

 

12.  Διαδικασία επίλυσης διαφορών με προμηθευτές

 

Αποφασίσθηκε όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου συζητηθεί το θέμα της περαιτέρω αναβάθμισης της οικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου και της διαδικασίας επίλυσης διαφορών που προκύπτουν με προμηθευτές, με βάση σχετική εισήγηση που θα ετοιμάσει ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

 

 

13.  Προσωπογραφίες Απερχομένων Πρυτάνεων

 

Το Συμβούλιο, υιοθετώντας εισήγηση του Πρύτανη, ομόφωνα αποφάσισε όπως αντί προσωπογραφιών, όπως συνηθίζεται σε όλα τα Πανεπιστήμια, αναρτηθούν φωτογραφίες των απερχομένων Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Συμβούλιο παρατηρεί ότι στην παρούσα φάση που διέρχεται η κυπριακή οικονομία δεν θα ήταν σωστό να επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου με το κόστος που συνεπάγεται η φιλοτέχνηση προσωπογραφιών των απερχομένων Πρυτάνεων.

 

 

14.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση:

 

14.1.    Των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

14.1.1.      Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·       43η Συνεδρία, ημερομ. 09/12/2010

 

14.1.2.      Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης

·       86η Συνεδρία, ημερομ. 23/11/2010

 

14.1.3.      Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (Σ.Ε.ΔΙ.Π)

·       27η Συνεδρία, ημερομ. 15/4/2010

·       28η Συνεδρία, ημερομ. 25/6/2010

 

14.2. Της Εκθεσης Πεπραγμένων της εταιρείας «Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου» για το έτος 2009