Περίληψη Αποφάσεων 187ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

 

 

1.    Εκθεση Ενεργειών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις Συμβουλίου και Συγκλήτου σε σχέση με την αξιολόγηση του Τμήματος

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων με σκοπό τη διαμόρφωση του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, το οποίο αναμενόταν να ολοκληρωθεί σε νέα συνεδρία στις 10 Φεβρουαρίου 2011. Εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να παρακολουθεί το θέμα.

 

 

2.    Ανάπτυξη Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασής του, έχει διευθετηθεί  συνάντηση με την Ελεγκτική Υπηρεσία για συζήτηση του θέματος της καταγραφής της περιουσίας και της ανάπτυξης εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και προκειμένου το Πανεπιστήμιο να έχει τις απόψεις και τη καθοδήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα. Στο μεταξύ προχωρεί η κατάλληλη καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου που αγοράζονται από την 1/1/2011.

 

 

3.    Παρουσίαση της Yποδομής και των Υπηρεσιών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα προτεινόμενα αναπτυξιακά σχέδια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικών Συστημάτων παρουσίασε στο Συμβούλιο τις σκέψεις του αναφορικά με την κατάσταση των υπηρεσιών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

4.    Μισθοί των κλινικών ακαδημαϊκών της Ιατρικής Σχολής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την εισήγηση της Συγκλήτου αναφορικά με τον καθορισμό μισθών των κλινικών ακαδημαϊκών που θα παρέχουν υπηρεσίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου και αφού προηγουμένως καθοριστούν οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι κλινικοί ακαδημαϊκοί.

 

 

5.    Ενοικίαση Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κολλεγίου Τουρισμού

 

Μετά από σχετική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Διεύθυνση του Πανεπιστημίου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αγοράς η ενοικίασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κολλεγίου Τουρισμού, με σκοπό την αξιοποίησή τους για ικανοποίηση αναγκών στέγασης ερευνητικών και ακαδημαϊκών λειτουργιών του Πανεπιστημίου, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς στο άμεσο μέλλον. Αποφασίσθηκε επίσης όπως εξεταστεί το θέμα δημιουργίας στο Πανεπιστήμιο, ειδικής μονάδας μόνιμης ενασχόλησης με τις στεγαστικές ανάγκες του Πανεπιστημίου.