Περίληψη Αποφάσεων 187ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 1η Mαρτίου 2011

 

 

1.    Απόφαση Συγκλήτου για επαναφορά των μικρών ερευνητικών προγραμμάτων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως η ετήσια χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη ενισχυθεί με ποσό ύψους 80.000 ευρώ από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται περισσότερα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μικρού μεγέθους.

 

 

2.    Ωφελήματα για τους διδάσκοντες σε σεμινάρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση των ακολούθων ωφελημάτων στους διδάσκοντες τα σεμινάρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:

 

·       Honorarium ύψους μέχρι €900 ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή με μέγιστο ποσό 2.700 ευρώ για διεξαγωγή σεμιναρίων μέχρι τέσσερις μέρες. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετάβασης από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, τα έξοδα μετάβασης μεταξύ της οικίας του εκπαιδευτή και του αεροδρομίου αναχώρησης κατά την αναχώρηση και επιστροφή του, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής.

 

·            Αεροπορικό εισιτήριο (οικονομική θέση) για κάθε εκπαιδευτή

 

 

3.    Συμμετοχή εκπροσώπων του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης σε Κριτικές Επιτροπές Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

 

Αποφασίσθηκε όπως για τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο μέλλον σε Κριτικές Επιτροπές για Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εξετάζει την παραχώρηση φιλοδωρήματος ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται.

 

 

4.    Συμμετοχή Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εργοδοτούνται σε ερευνητικά προγράμματα από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως στην περίπτωση απασχόλησης μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Κυπριακό Ινστιτούτο, ισχύσει η πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου για συμμετοχή μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εργοδοτούνται σε ερευνητικά προγράμματα από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα και όπως το ποσοστό της διαχειριστικής χρέωσης που θα λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανέρχεται στο 50% της συνολικής διαχειριστικής χρέωσης. Το υπόλοιπο 50% θα το λαμβάνει το Κυπριακό Ινστιτούτο. 

 

 

5.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση:

 

5.1.    Των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

5.1.1.   Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού

·       29η Συνεδρία, ημερομ. 7/10/2010 

5.1.2.   Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

·       38η Συνεδρία, ημερομ. 28/9/2010

 

5.2.  Των Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31/8/2010