Περίληψη Αποφάσεων 188ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 30 Mαρτίου 2011

         

 

 

1.       Χρηματοδότηση Ερευνητικών Μονάδων Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του μεγίστου ποσού ετήσιας χρηματοδότησης των νέων ερευνητικών μονάδων από 17.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ. Με βάση παλαιότερη απόφαση, οι νέες ερευνητικές μονάδες χρηματοδοτούνται κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

 

 

2.       Ενσωμάτωση «Ιδίων Εσόδων» στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι με επιστολή που απέστειλε η Γενική Ελέγκτρια προς όλα τα Δημόσια Πανεπιστήμια, εισηγείται όπως:

 

(α)   Στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου παρουσιάζεται το συνολικό ποσό των «Ιδίων Εσόδων», και

 

(β)   Οι δαπάνες που διενεργούνται από «Ίδια Έσοδα» και τα οποία μέχρι τώρα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5, κατανέμονται στα διάφορα κονδύλια δαπανών στα Κεφάλαια 1-4 ανάλογα με τη φύση τους.

 

Αφού αναλύθηκε η φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Κύπρου και η πρακτική που αυτό ακολουθεί ως προς την οικονομική διαχείριση των «ιδίων εσόδων» αποφασίσθηκε όπως το Πανεπιστήμιο εφαρμόσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις πιο πάνω διατάξεις. Αποφασίσθηκε επίσης όπως ετοιμαστεί επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, στην οποία να επεξηγείται με παραδείγματα η αναγκαιότητα ύπαρξης αποθεματικών και να ζητείται η άποψη της επί τούτου.

 

 

3.       Πίνακας Μεταφορών 2010

 

Με βάση συγκεκριμένη εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών («Πίνακες Μεταφορών 2010») εγκρίθηκε η ενίσχυση ορισμένων άρθρων του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου με εξοικονομήσεις από άλλα άρθρα για το 2010.

 

 

4.      Εκθεση διερεύνησης των καταγγελιών μέλους του Ακαδημαϊκού Προσωπικού  για πιθανή παραβίαση του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας που διεξάγεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των προσωπικών δεδομένων προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις Αρχές του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο ευχαρίστησε τον Εσωτερικό Ελεγκτή για την έκθεσή του και με βάση τα σχετικά πορίσματα, αποφάσισε ότι οι κατηγορίες του Ακαδημαϊκού ήταν αβάσιμες και ότι σε καμία περίπτωση οι Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου προσπάθησαν να εφαρμόσουν σύστημα παρακολούθησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή των προσωπικών ηλεκτρονικών αρχείων των μελών του Πανεπιστημίου.

 

Αποφασίσθηκε επίσης όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπονήσει πολιτική σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 

5.       Συμπλήρωση Επιτροπών Συμβουλίου Πανεπιστημίου - Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

 

Αποφασίσθηκε η συμπλήρωση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών με τη συμμετοχή του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

 

 

6.       Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

6.1.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 

·       133η Συνεδρία, ημερομ. 21 Ιουνίου 2010

·       136η Συνεδρία, ημερομ. 2 Ιουλίου 2010

·       137η Συνεδρία, ημερομ. 9 Ιουλίου 2010

·       140η Συνεδρία, ημερομ. 21 Ιουλίου 2010

·       141η Συνεδρία, ημερομ. 9 Σεπτεμβρίου 2010

·       142η Συνεδρία, ημερομ. 28 Σεπτεμβρίου 2010

 

6.2.    Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού

 

·       30η Συνεδρία, ημερομ. 3 Δεκεμβρίου 2010

 

 

7.       Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Έκθεσης του Ραδιοφωνικού Σταθμού σχετικά με τα προγράμματα και την ακροαματικότητα του.