Περίληψη Αποφάσεων 189ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

 

 

1.    Οροι Εργασίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Αίτημα για Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάλεσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Συντεχνία ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σε μεσολάβηση προς διευθέτηση του θέματος που αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης που να διέπει τους όρους εργοδότησης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Αποφασίσθηκε η σύνθεση της ομάδας που θα εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο στη συνάντηση που θα γίνει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καθορίστηκαν οι όροι εντολής της.

 

 

2.    Πρόταση Ενοικίασης Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κολεγίου Τουρισμού

 

Το Συμβούλιο αφού εξέτασε εισήγηση της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης σχετικά με την ενοικίαση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κολεγίου Τουρισμού εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και το Πρυτανικό Συμβούλιο να διαπραγματευθούν με τον ιδιοκτήτη των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κολεγίου Τουρισμού και να προχωρήσουν σε απόφαση για τελική συμφωνία εάν το κρίνουν σκόπιμο.

 

                                                                                                                                 

3.    Στρατηγικά Προγράμματα Υποδομής ΙΠΕ - Ιδρυση Ερευνητικών Μονάδων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου για ίδρυση των πιο κάτω Ερευνητικών Μονάδων:

 

(α)   Ερευνητική Μονάδα σε Θέματα Νερού

(β)   Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής

(γ)   Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης.

 

 

4.    Αίτημα για μείωση ενοικίου του Κυλικείου SPTF 02 στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και του καφεστιατορίου στα Κεντρικά Κτήρια (Λεωφ. Καλλιπόλεως)

 

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα των διαχειριστών του Κυλικείου στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και του καφεστιατορίου στα κτήρια (κεντρικά) της Λεωφόρου Καλλιπόλεως για μείωση του ενοικίου που καταβάλλεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω της μείωσης των εσόδων τους που προκύπτει, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, από τη μετακίνηση φοιτητών προς την Πανεπιστημιούπολη.

 

Αποφασίσθηκε όπως μη παραχωρηθεί οποιαδήποτε μείωση του ενοικίου καθότι κάτι τέτοιο δεν προνοείται στα συμβόλαια που οι διαχειριστές συνήψαν με το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

 

 

5.    Επανεξέταση Εγκυκλίων Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση των ακολούθων εγκυκλίων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό ή/και τη βελτίωσή τους.

 

Αποφασίσθηκε επίσης η σύσταση ειδικής «Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών» υπό το Πρυτανικό Συμβούλιο και την άμεση εποπτεία του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης, η οποία μεταξύ άλλων θα ασχοληθεί και με την αναθεώρηση των εγκυκλίων.

 

 

6.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

 6.1.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 

·       Πρακτικά 145ης Συνεδρίας, ημερομ. 25/10/2010

·       Πρακτικά 147ης Συνεδρίας, ημερομ. 19/11/2010

·       Πρακτικά 152ης  Συνεδρίας, ημερομ. 24/1/2011

  

6.2.    Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 ·       Πρακτικά 190ης Συνεδρίας ημερ. 6/7/2010

·       Πρακτικά 20ης Εκτακτης Συνεδρίας ημερ. 12/7/2010

·       Πρακτικά 191ης Συνεδρίας ημερ. 20/7/2010

·       Πρακτικά 192ης Συνεδρίας ημερ. 7/9/2010

·       Πρακτικά 193ης Συνεδρίας ημερ. 7/9/2010

·       Πρακτικά 194ης Συνεδρίας ημερ. 23/9/2010

·       Πρακτικά 195ης Συνεδρίας ημερ. 14/10/2010

·       Πρακτικά 21ης Εκτακτης Συνεδρίας ημερ. 20/10/2010

·       Πρακτικά 196ης Συνεδρίας ημερ. 2/11/2010

·       Πρακτικά 197ης Συνεδρίας ημερ. 18/11/2010

·       Πρακτικά 198ης Συνεδρίας ημερ. 30/11/2010

·       Πρακτικά 199ης Συνεδρίας ημερ. 13/12/2010

·       Πρακτικά 22ης Εκτακτης Συνεδρίας ημερ. 20/12/2010

·       Πρακτικά 23ης Εκτακτης Συνεδρίας ημερ. 29/12/2010

·       Πρακτικά 200ης Συνεδρίας ημερ. 17/1/2011 & 24/1/2011

 

7.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Εκθεσης Πεπραγμένων 2010 και του Προγραμματισμού για το 2001 του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών