Περίληψη Αποφάσεων 191ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

 

                                                         

 

1.   Αίτημα για Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης που να διέπει τους όρους εργασίας των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητηθεί αναβολή της προγραμματισμένης για την Τρίτη 28/6/2011 συνάντησης μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ η οποία ορίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας.

 

 

2.    Ανάπτυξη της Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την πρόοδο στην υλοποίηση του έργου του Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου, τα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό, και το μηχανισμό υλοποίησης και παρακολούθησης που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο.

 

 

3.    Νόμος Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε την απόφαση της Συγκλήτου για μη έγκριση του προτεινομένου Νόμου-Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο.

 

 

4.    Νομικές Υπηρεσίες προς το Πανεπιστήμιο Κύπρο

 

Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για ανανέωση των εξωτερικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου, αποφάσισε τη συνεργασία με δύο νέα γραφεία νομικών συμβούλων για την περίοδο από 1η Ιουλίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011.

 

 

5.    Ανασύσταση Επιτροπών Συμβουλίου

 

Το Συμβούλιο προέβη σε ανασύσταση των Επιτροπών του ως ακολούθως:

 

5.1.    Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 

·       Πόλα Κυπριανίδου - Πρόεδρος

·       Μάριος Μαυρονικόλας (Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης) - Mέλος ex officio

·       Συμεών Μάτσης - Μέλος

·       Παναγιώτης Αγαπητός - Μέλος

·       Χαράλαμπος Χαραλάμπους - Μέλος

·       Χαράλαμπος Κίτσιος - Μέλος

 

5.2.    Επιτροπή Ελέγχου

 

·       Παναγιώτης Γιάλλουρος - Πρόεδρος

·       Μιχάλης Σαρρής - Μέλος

·       Πόλα Κυπριανίδου - Μέλος

·       Στέλιος Κοιλιάρης - Μέλος

·       Συμεών Μάτσης - Μέλος

 

5.3.    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

 

·       Συμεών Μάτσης - Πρόεδρος

·       Κωνσταντίνος Χριστοφίδης (Πρύτανης - Μέλος ex officio)

·       Παναγιώτης Αγαπητός - Μέλος

·       Χαράλαμπος Χαραλάμπους- Μέλος (ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού)

·       Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ (Μέλος ex officio)

·       Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου)

 

5.4.    Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ)

 

·       Παναγιώτης Αγαπητός

·       Μάριος Μαυρονικόλας (Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης) - Πρόεδρος ex officio

·       Χαράλαμπος Κίτσιος (Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου) - Μέλος ex officio

·       Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Μέλος ex officio

 

5.5.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 

 

Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε απόφασή του ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2011 (Συνεδρία με αρ.188Β) αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών.

 

 

6.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

  

6.1.    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

 

·       Πρακτικά 44ης Συνεδρίας ημερ. 4/4/2011

 

6.2.    Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 

·       Πρακτικά 202ης Συνεδρίας, ημερ. 21/2/2011

·       Πρακτικά 203ης Συνεδρίας, ημερ. 28/2/2011

·       Πρακτικά 204ης Συνεδρίας, ημερ. 14/3/2011

·       Πρακτικά 205ης Συνεδρίας, ημερ. 28/3/2011 

·       Πρακτικά 206ης Συνεδρίας (Οικονομικά Θέματα), ημερ. 11/4/2011

·       Πρακτικά 206ης Συνεδρίας (Θέματα Προσφορών), ημερ. 11/4/2011

·       Πρακτικά 207ης Συνεδρίας (Θέματα Προσφορών), ημερ. 2/5/2011

·       Πρακτικά 207ης Συνεδρίας (Οικονομικά Θέματα), ημερ. 2/5/2011

·       Πρακτικά 208ης Συνεδρίας, (Θέματα Προσφορών) ημερ. 16/5/2011

·       Πρακτικά 208ης Συνεδρίας, (Οικονομικά Θέματα) ημερ. 16/5/2011 

 

6.3.    Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού

 

·       Πρακτικά 31ης Συνεδρίας, ημερ. 4/2/2011

·       Πρακτικά 32ης Συνεδρίας, ημερ. 8/4/2011

 

 

7.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για το έτος 2010.

 

 

8.   Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010.