Περίληψη Αποφάσεων 192ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

 

 

 

1.    Ιδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την πρόοδο στις εργασίες για την ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και για τα θέματα που εκκρεμούν ενώπιον της Πολιτείας και στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων την έγκριση τροποποιήσεων στη νομοθεσία, την παραχώρηση κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία της Σχολής, κ.λπ. Αποφασίσθηκε όπως σταλούν επιστολές στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους με στόχο την επίλυση των εκκρεμοτήτων.

 

 

2.    Εισήγηση για δημιουργία Πειραματικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με προκαταρκτική πρόταση του Πρύτανη για  δημιουργία Πειραματικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποφασίσθηκε όπως ετοιμαστεί ολοκληρωμένη πρόταση στην οποία να περιλαμβάνεται επαγγελματική μελέτη που να καλύπτει όλες τις πτυχές του θέματος (οικονομική, τεχνική, καθεστώς λειτουργίας, κ.λπ.) προκειμένου να ληφθεί τελική απόφαση επί του θέματος.

 

 

3.    Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δασκάλων Αμερικής, Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση ποσού ύψους 7.500 ευρώ από τα Ιδια Εσοδα για τη διοργάνωση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δασκάλων Αμερικής, Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου εντός του 2011.

 

 

4.    Εκθεση Προόδου για το έργο του Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των δελτίων προόδου για το έργο Η-Πανεπιστήμιο που καλύπτουν την περίοδο 04/05/2011 - 21/07/2011.

 

 

5.    Πλαίσιο παραχώρησης υποτροφιών σε Διδακτορικούς Φοιτητές από τα έσοδα των Μεταπτυχιακών Διδάκτρων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου αναφορικά με το πλαίσιο παραχώρησης υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων.

  

 

6.   Πλαίσιο παραχώρησης εσωτερικών υποτροφιών από τα Τμήματα σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από τα έσοδα των Μεταπτυχιακών Διδάκτρων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου αναφορικά με το πλαίσιο παραχώρησης εσωτερικών υποτροφιών από τα Τμήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τα έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων.

 

 

7.    Δωρεά 12 Χαρακτικών Έργων εκ μέρους της Εταιρείας "Κύπριοι Χαράκτες"

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή από τη Σύγκλητο της δωρεάς 12 χαρακτικών έργων από την εταιρεία "Κύπριοι Χαράκτες" προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

8.    Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για καθορισμό θεσμικών πλαισίων για όλες τις οντότητες του Πανεπιστημίου, αποφασίσθηκε όπως καθοριστεί θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και για το Πολιτιστικό Κέντρο. Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο ανέθεσε στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών να διερευνήσει όλες τις πτυχές (διοικητική, οικονομική, καλλιτεχνική) διαχείρισης του Πολιτιστικού Κέντρου και να υποβάλει συνολική έκθεση στο Συμβούλιο. Με βάση την έκθεση, το Συμβούλιο θα καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου.

 

 

9.    Αντικατάσταση ενός μέλους στην Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

 

Η κα Πόλα Κυπριανίδου διορίστηκε ως Μέλος στην Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης, στη θέση του κ. Παναγιώτη Αγαπητού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

 

 

10.  Αντικατάσταση ενός μέλους στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (Σ.Ε.ΔΙ.Π.)

 

Ο κ. Αθανάσιος Γαγάτσης διορίστηκε ως Μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού, στη θέση του κ. Παναγιώτη Αγαπητού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.