Περίληψη Αποφάσεων 192ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

 

 

                                                                                             

1.    Αίτημα για συνομολόγηση σύμβασης από ΕΕΠ

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για την ετοιμασία "μνημονίου συναντίληψης" το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από τον Πανεπιστήμιο και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης που να διέπει τους όρους εργοδότησης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν οι επαφές με τα μέλη ΕΕΠ προκειμένου να επιλυθούν τα θέματα που τους απασχολούν.

 

 

2.    Ετήσια οικονομική χορηγία Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Π.Κ. για το έτος 2012

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε χορηγία ύψους 80.000 ευρώ προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012.

 

 

3.    Αποζημίωση εταιρείας Α. Eracleous Electrical Installations Ltd

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη, από τα Ίδια Έσοδα, του ποσού των 22.655 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά οφειλές προς την εταιρία A. Eracleous Electrical Installations Ltd, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

 

4.    Συμπληρωματική κατανομή στο Τμήμα ΙΣΑ - Αρθρο 316 "Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων"

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με το αίτημα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για επιπρόσθετη κατανομή στο ’ρθρο 316 "Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων" του Τμήματος και αποφάσισε να ζητήσει από το Τμήμα να εξηγήσει γραπτώς στο Συμβούλιο τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπέρβαση του κατανεμηθέντος στο Aρθρο 316 του Τμήματος ποσού.

 

 

5.    Αξιολόγηση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή του θεσμού της αξιολόγησης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου και αποφάσισε όπως θέματα που αφορούν στις σχετικές διαδικασίες εξεταστούν σε επόμενη συνεδρία του και αφού τεθεί ενώπιον του αναλυτική πρόταση.

  

 

6.    Συλλογική Σύμβαση Ωρομίσθιου Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για την προτεινόμενη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που διέπει τους όρους εργοδότησης του ωρομίσθιου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου τοποθετήθηκε κατ΄ αρχήν υπέρ της παραχώρησης των προτεινομένων ωφελημάτων στο ωρομίσθιο προσωπικό, αλλά αποφάσισε να αναβάλει την τελική του απόφαση μέχρις ότου εγκριθεί και ανακοινωθεί το δεύτερο πακέτο μέτρων στήριξης της Οικονομίας.