Περίληψη Αποφάσεων της 193ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

 

 

 

1.    Πρόταση για την ίδρυση Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για την πρόταση της Συγκλήτου που αφορά στην ίδρυση ιστορικού αρχείου του Πανεπιστημίου Κύπρου και μετά από ανταλλαγή απόψεων, υιοθέτησε ομόφωνα τις παρατηρήσεις που έκανε το μέλος Παναγιώτης Αγαπητός και εξουσιοδότησε τον κ. Αγαπητό να συναντηθεί με την Ad Hoc Επιτροπή για τη Δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικότερα τις απόψεις του και να εισηγηθεί επαναδιατύπωση της πρότασης η οποία να υποβληθεί εκ νέου για έγκριση από τη Σύγκλητο.

 

 

2.    Κανόνες για τη διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Κανόνες για τα καθήκοντα και ευθύνες του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο συζήτησε τους προτεινόμενους από τη Σύγκλητο Κανόνες για τη διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και για τα καθήκοντα και ευθύνες του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν από τα μέλη του Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του θέματος, αποφασίσθηκε όπως το θέμα παραπεμφθεί στη Σύγκλητο με τις ακόλουθες δύο εισηγήσεις για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης:

 

(α)  Η Σύγκλητος να διορίζει ειδική "ερευνητική επιτροπή" η οποία να αποφασίζει για το διορισμό του Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα

 

(β)  Οι ενδιαφερόμενοι για εκλογή σε θέση Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα να σχηματίζουν συνδυασμένες υποψηφιότητες (συνδυασμό Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα) και να τις υποβάλλουν στη Σύγκλητο, η οποία στη συνέχεια θα εκλέγει συνδυασμό.

 

 

3.    Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τους τροποποιημένους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών που υποβλήθηκαν από τη Σύγκλητο.

 

 

 4.    Εκδοση Χρεωστικής Κάρτας για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τους Κανόνες Παραχώρησης και Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας για τα Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου για δαπάνες που αφορούν το Κονδύλι 311. Αποφάσισε επίσης όπως η παραχώρηση και χρήση της χρεωστικής κάρτας τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012 για ένα χρόνο σε πιλοτική βάση.

 

 

5.    Στρατηγικά προγράμματα ΙΠΕ - Ανάγκες Συγχρηματοδότησης

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε ποσό ύψους 1.085.900 ευρώ από τα Ιδια Εσοδα για σκοπούς χρηματοδότησης των ακολούθων τεσσάρων στρατηγικών προγραμμάτων υποδομής, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

 

·      NIREAS (International Water Research Center)

·      KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks

·     Creation of a kidney specific Biobank and Infrastructure for genomics/proteomics research

·     Applied Neuroscience and Neurobehavioral Research Center (ANNRC)

 

6.    Αποζημίωση για έξοδα φιλοξενίας του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και των Πρυτανικών Αρχών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε ποσό ύψους 5.000 ευρώ από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου για την οικονομική διευθέτηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν προς εξόφληση από το άρθρο 305 αλλά εκκρεμούν στις Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και προς διευθέτηση άλλων παρόμοιων δαπανών μέχρι το τέλος του έτους 2011.

 

 

7.   Διαδικασία για προκήρυξη προσφορών για τις κουζίνες του Κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στον "ισόγειο χώρο - καφετερία"

 

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη δημοσίων προσφορών πλειοδοσίας για τη λειτουργία των εστιατορίων μόνο στον «ισόγειο χώρο - καφετερία» στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιούπολης. Αποφάσισε επίσης να αναθέσει στον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών τη διαδικασία προκήρυξης των προσφορών και να ορίσει τον Υπεύθυνο του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών ως ιδιοκτήτη της διαδικασίας. Οι όροι των προσφορών θα εγκριθούν από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών.