Περίληψη Αποφάσεων 194ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

 

 

 

                                                                                             

1.    Συμπληρωματική κατανομή στο Τμήμα ΙΣΑ - Αρθρο 316 "Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων"

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για επιπρόσθετη κατανομή ποσού ύψους 53.137 ευρώ, από τα Ιδια Εσοδα του Πανεπιστημίου, στο άρθρο 316 "Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων" του Τμήματος.

 

 

2.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου για το έτος 2012

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις σημαντικές περικοπές που έγιναν στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση. Επισημάνθηκαν οι σοβαρές συνέπειες που η ενδεχόμενη ψήφιση του μειωμένου Προϋπολογισμού θα έχει για το έργο και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Αποφασίσθηκε όπως διευθετηθεί συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς προς συζήτηση του θέματος και επίδοση σχετικού εγγράφου, στο οποίο θα αναλύεται η άποψη του Πανεπιστημίου για τις περικοπές.

 

 

3.    Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών έχει μελετήσει το προτεινόμενο (νέο) αναλυτικό πρόγραμμα του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών - το οποίο έγινε κατόπιν της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης και των αποφάσεων της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου - και θα υποβάλει εμπεριστατωμένη έκθεση στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

.

 

4.    Αίτημα για δωρεάν διαμονή και φοίτηση ξένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για συνέχιση της παραχώρησης δωρεάν φοίτησης και στέγασης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τριών φοιτητών από την Κένυα, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

 

 

7.    Αίτημα Καθηγητή Πάνου Παπαναστασίου (Τμήμα ΠΜΜΠ) για παραχώρηση έγκρισης από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα του Καθηγητή Πάνου Παπαναστασίου όπως του παραχωρηθεί άδεια από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Κυπριακή Κυβέρνηση από τη θέση του Συντονιστή της Ομάδας Συμβούλων που πρόκειται να συσταθεί για το θέμα ρευνας και Εκμετάλλευσης Φυσικού Αερίου". Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Πανεπιστημίου με αρ. 4.8 "Εγκύκλιος για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης".

 

 

8.    Καθεστώς Εργοδότησης Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα

 

Εγινε κατ΄ αρχήν συζήτηση γύρω από θέματα που εγείρονται σε σχέση με το καθεστώς εργοδότησης των Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Η συζήτηση του θέματος θα ολοκληρωθεί σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου αφού ληφθεί και σχετική γνωμάτευση από τη Γενική Εισαγγελία.

 

 

9.    Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης

 

Συζητήθηκαν εισηγήσεις μελών του Συμβουλίου που αφορούν στη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αποφασίσθηκε όπως διευθετηθεί συνάντηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου με τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα.