Περίληψη Αποφάσεων 195ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

 

 

         

1.    Κάλυψη εξόδων διοργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου UNICA 2012  στη Κύπρο

 

       Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για παραχώρηση ποσού ύψους 28.000 ευρώ από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου, για τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου UNICA 2012 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

2.    Επέκταση ηλεκτρικής υποδομής για εγκατάσταση επιπρόσθετων φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας

 

       Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση ποσού ύψους 9.000  ευρώ (συν ΦΠΑ) από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου, για κάλυψη του κόστους επέκτασης της ηλεκτρικής υποδομής για διασύνδεση με τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετασχηματιστή δυναμικότητας 200 kVA, που παραχώρησε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

3.    Ασφάλεια και Υγεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

       Έγινε παρουσίαση για το θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

 

       Αποφασίσθηκε όπως ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας υποβάλει στο Συμβούλιο συνοπτικό έγγραφο με στοιχεία και εισηγήσεις για διάφορα θέματα που καθορίστηκαν και στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του διαθέσιμου κονδυλίου, εξωτερική αξιολόγηση ("audit") για την ασφάλεια και υγεία, κ.λπ.

 

 

4.    Διαχείριση χρήσης κτηριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

 

       Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση των Τεχνικών Υπηρεσιών σε ότι αφορά στη Διαχείριση Χρήσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, και αποφάσισε όπως οριστεί ένα φυσικό πρόσωπο και ένας αντικαταστάτης του, που θα έχει την ευθύνη να ενημερώνει, ανά τετραμηνία, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου σε ότι αφορά στο θέμα της διαχείρισης και βέλτιστης αξιοποίησης της χρήσης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.

 

      

5.    Δελτία Προόδου του έργου Η-Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των δελτίων προόδου του έργου Η-Πανεπιστήμιο για τις περιόδους 22/7/11-2/9/11 και  3/9/11-30/9/11.