Περίληψη Αποφάσεων 196ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

 

 

 

1.       Αναμενόμενος αριθμός εισακτέων Κυπρίων και Ελλαδιτών προπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε:

 

(α) Την υποβληθείσα από τη Σύγκλητο κατάσταση με τον αναμενόμενο αριθμό εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προπτυχιακών φοιτητών, ανά Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, και

 

(β) Τον αριθμό φοιτητών που θα ενταχθούν στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσιογραφίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

 

2.      Αγορά Εργων Τέχνης από την «Πρώτη Παγκύπρια Έκθεση Έργων Τέχνης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με θέμα: Ολυμπισμός - Αθλητισμός»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αγορά, από την «Πρώτη Παγκύπρια Έκθεση Έργων Τέχνης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με θέμα: Ολυμπισμός - Αθλητισμός», δύο έργων τέχνης, συνολικού κόστους 900 ευρώ, για να τοποθετηθούν στους χώρους του Αθλητικού Κέντρου.

 

Αποφασίσθηκε επίσης όπως διερευνηθεί κατά πόσον, για την αγορά των δύο έργων τέχνης, μπορεί να γίνει χρήση του ειδικού κονδυλίου ύψους ίσου με το 1% της συνολικής αξίας κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου, όπως προνοείται από το σχετικό Νόμο και όπως σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, η αγορά καλυφθεί από τα Ιδια Εσοδα.

 

 

3.       Επιχορήγηση Χορευτικού Ομίλου Πανεπιστημίου Κύπρου (Ταξίδι στην Ελλάδα και Κυπριακές Στολές)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για επιχορήγηση του Χορευτικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου από τα ίδια έσοδα, με τα ακόλουθα ποσά:

 

α)    5000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων των παραστάσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη της Ελλάδας στα πλαίσια εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για τις μαύρες επετείους του 1974, και

 

β)    1750 ευρώ για αγορά νέων κυπριακών στολών.

 

 

4.       Ενοικίαση εγκαταστάσεων Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση για ενοικίαση του πρώην κτηρίου του Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου, για περίοδο τριών ετών για σκοπούς στέγασης της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Το κόστος ανακαίνισης/διαμόρφωσης του κτηρίου θα καλυφθεί από χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη.

 

 

5.       Προϋπολογισμός Ιατρικής Σχολής για το 2012

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της Ιατρικής Σχολής για το έτος 2012, συνολικού ύψους 1.257.529 ευρώ

 

 

6.       Πληρωμή Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) για το έτος 2011

 

Το Συμβούλιο Ενέκρινε την πληρωμή των τιμολογίων του συνδρομητικού οίκου (subscription agent) SWETS Information Services  για τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link) για το έτος 2011, ύψους 880.665,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

 

7.       Εγκριση αιτήματος διαμόρφωσης/επέκτασης εργαστηρίου Χημείας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα για διαμόρφωση/επέκταση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μοριακής Φασματοσκοπίας το οποίο ανήκει στο Τμήμα Χημείας, και του οποίου η υλοποίηση εκτιμάται στις 40.495 ευρώ.

 

 

8.      Αύξηση ορίου προϋπολογισμού αιτημάτων που δικαιούται να εγκρίνει η Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων για Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα της Επιτροπής Διαχείρισης Αιτημάτων για Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις, όπως το όριο του προϋπολογισμού των αιτημάτων που δικαιούται να εγκρίνει η εν λόγω Επιτροπή αυξηθεί από 20.000 σε 30.000 ευρώ, χωρίς να διαφοροποιηθεί το συνολικό ετήσιο όριο για όλα τα προς έγκριση αιτήματα, το οποίο ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

 

 

9.       Αναπλήρωση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο όρισε την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών ως Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για την περίοδο 14/12/2011 μέχρι 13/12/2013. 

 

 

10.    Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανοικτού Πανεπιστημίου για την από κοινού ανάπτυξη ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

                                                                                                                      

Το Συμβούλιο ενέκρινε προσχέδιο «Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για την από κοινού ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης» και εξουσιοδότησε τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης να προχωρήσει στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.