Περίληψη Αποφάσεων 197ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

 

 

 

1.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012

 

       Το Συμβούλιο εξέτασε τρόπους για αντιμετώπιση της μείωσης του Προϋπολογισμού του 2012, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του ποσού που είχε περιληφθεί στην Πρόταση Νόμου που είχε καταθέσει το Υπουργικό Συμβούλιο (μείωση κατά 4,9 εκ.)

 

 

2.    Προσύμφωνο για δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με πρόταση για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης για ίδρυση και κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου και έλαβε γνώση σχετικού «Προσυμφώνου» που ετοιμάστηκε.

 

Μετά από αρκετό προβληματισμό το Συμβούλιο κατέληξε στα ακόλουθα:

 

(i)    Το Συμβούλιο ομόφωνα θεωρεί το κείμενο που έχει ενώπιον του ως «Προσύμφωνο» και καλεί τον Πρύτανη να το διασφαλίσει και να το χειριστεί ως τέτοιο.

 

(ii)   Να διερευνηθεί κατά πόσον χρειάζονται οποιεσδήποτε εγκρίσεις (π.χ. για χρήση Κρατικής γης ή για άλλες πτυχές του έργου).

 

(iii)  Το θέμα του ονόματος του πάρκου, σε περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας, θα αποφασισθεί στα πλαίσια της τελικής έγκρισης της συμφωνίας από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

(iv)  Κατά τη διάρκεια της περαιτέρω επεξεργασίας «Προσυμφώνου» προς διαμόρφωση του τελικού κειμένου της συμφωνίας που θα τεθεί εκ νέου ενώπιον του Συμβουλίου για εξέταση, ο Πρύτανης ενημερώνει μηνιαία το Συμβούλιο με γραπτά σημειώματα για την πρόοδο των διαβουλεύσεων και των άλλων σχετικών ενεργειών.

 

 

3.    Εκθεση Γενικής Ελέγκτριας για το έτος 2010 και οι περαιτέρω ενέργειες του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2010 και προκειμένου να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προς συμμόρφωση του Πανεπιστημίου με αυτές, αποφάσισε την περαιτέρω εξέτασή τους μετά από την ακόλουθη κατηγοριοποίηση:

 

(α)   Παρατηρήσεις που αφορούν θέματα, η εξέταση των οποίων θα γίνει απευθείας από το Συμβούλιο

 

(β)  Παρατηρήσεις που αφορούν θέματα, η εξέταση των οποίων θα γίνει καταρχήν από τη Σύγκλητο ή άλλα Σώματα τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλουν σχετικές εισηγήσεις προς το Συμβούλιο

 

(γ) Παρατηρήσεις που αφορούν θέματα, η εξέταση των οποίων θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο και θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις προς το Συμβούλιο.

 

 

4.    Αγορά Ακινήτου κοντά στην Αρχιεπισκοπή και δίπλα από το υφιστάμενο οικόπεδο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αγορά νέου ακινήτου πλησίον της Αρχιεπισκοπής για σκοπούς στέγασης του Τμήματος της Αρχιτεκτονικής και αποφάσισε όπως για την αγορά ακολουθηθούν τα ίδια στάδια έρευνας (κτήρια, Τμήμα Αρχαιοτήτων, τρόπος αγοράς, π.χ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από το Κράτος, εγγυήσεις για εξασφάλιση δανείου, κ.λπ.) που ακολουθήθηκαν και στην περίπτωση της αγοράς του πρώτου ακινήτου πλησίον της Αρχιεπισκοπής (για σκοπούς στέγασης του Τμήματος Αρχιτεκτονικής).

 

 

5.    Ανανέωση Στρατηγικών Λογισμικών για το έτος 2012

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά της ανανέωσης (για το 2012) των στρατηγικών λογισμικών συνολικού ύψους 243.409,10 ευρώ.

 

 

6.    Δάνειο προς το Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα του Συνεργατικού Βιβλιοπωλείου του Πανεπιστημίου Κύπρου για παραχώρηση δανείου ύψους 100.000 ευρώ. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί περαιτέρω σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου και αφού το Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο υποβάλει εκ νέου το αίτημά του επαρκώς τεκμηριωμένο.

 

 

7.    Αποδοχή Δωρεάς από το Jahannes Gutenberg-Universität

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την αποδοχή από το Πρυτανικό Συμβούλιο δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ του Johannes Gutenberg Universitaet προς το Τμήμα Φυσικής για τη διοργάνωση του Συνεδρίου “Electromagnetic Interactions with Nucleons and Nuclei”.

 

 

8.    Θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη μίας θέσης (μισθολογική κλίμακα Α8-Α9, συνδυασμένες κλίμακες), ως θέσης προαγωγής, και με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη Θέση Γραμματειακού Λειτουργού που προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο του 2009. Διορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν.