Περίληψη Αποφάσεων 198ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

 

 

 

1.    Πρόταση για αγορά έργων τέχνης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε σχετικά με πρόταση προς το Πανεπιστήμιο για αγορά συγκεκριμένων έργων τέχνης για τοποθέτηση και έκθεση στους χώρους της Βιβλιοθήκης, διόρισε τριμελή Επιτροπή από μέλη του, η οποία αξιοποιώντας ως Σύμβουλο ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, να χειριστεί όλες τις πτυχές του θέματος.

 

 

2.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών - Διαδικασία αξιολόγησης/κρίσης υποψηφίων και επιλογής διοικητικού προσωπικού

 

Με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για θέσεις διοικητικού προσωπικού και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της σχετικής Επιτροπής, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:

 

 

(α)    Για την διεξαγωγή των προσωπικών συνεντεύξεων για πλήρωση των θέσεων κλίμακας Α13, η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών ενισχύεται με την παρουσία εξωτερικών ή/και εσωτερικών συμβούλων, σχετικών με την ειδικότητα την οποία αφορά η υπό πλήρωση θέση. Νοείται ότι οι σύμβουλοι δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι ο ρόλος τους θα είναι καθαρά συμβουλευτικός προς την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών η οποία και θα λαμβάνει τις αποφάσεις.

 

(β)    Η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, με την εμπλοκή και των άλλων  αρμοδίων Επιτροπών (π.χ. ΣΕΔΙΠ)  προχωρήσει στην επικαιροποίηση των σχεδίων υπηρεσίας που αφορούν θέσεις του διοικητικού προσωπικού, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα καταρτίσει και θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο.

 

 

3.    Πλήρωση δύο θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης που διόρισε για την πλήρωση δύο θέσεων προαγωγής Γραμματειακού Λειτουργού σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιες (κατά αλφαβητική σειρά) Αριστοδήμου Βούλα και Τομπάζου-Καντζηλάρη Σοφία προάγονται σε θέση Γραμματειακού Λειτουργού.  

 

 

4.   Εκπροσώπηση της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (Σ.Ε.ΔΙ.Π.)

 

Μετά από σχετικό αίτημα της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), το Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού και τη συμμετοχή σε αυτή της ΚΕΔΙΠ με ένα εκπρόσωπο.