Περίληψη Αποφάσεων 199ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου (Μέρος Α)

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

 

 

 

1.    Φωτοβολταϊκό Πάρκο

 

Έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν για το θέμα της δημιουργίας Φωτοβολταϊκού Πάρκου. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί εκτενέστερα σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, στη βάση νέου εγγράφου που θα ετοιμαστεί και το οποίο θα καλύπτει όλες τις πτυχές του θέματος καθώς και τα ερωτήματα που τέθηκαν από το Συμβούλιο μέχρι στιγμής.

 

 

2.    Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων χώρων Διδασκαλίας 03

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον πιο πάνω διαγωνισμό.

 

 

3.    Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων για  Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις

 

    Το Συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση της Σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Αιτημάτων για  Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις  προκειμένου αυτή να συνάδει πλήρως με τις πρόνοιες του Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.