Περίληψη Αποφάσεων 201ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

 

 

 

1.    Ανταπόκριση Πανεπιστημίου Κύπρου στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2010

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε έγγραφο με θέμα «Ετήσια Έκθεση 2010», στο οποίο προτείνονται διαδικασίες και συγκεκριμένα μέτρα προς αντιμετώπιση των θεμάτων που εγείρονται στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας (για το Πανεπιστήμιο) για το 2010.

 

 

2.    Ιατρική Σχολή

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει υποβληθεί η κοστολόγηση για την Ιατρική Σχολή που ζήτησε η Βουλή και ότι από πλευράς Πανεπιστημίου δεν υπάρχει πλέον καμία εκκρεμότητα σε ότι αφορά την προεργασία για τη δημιουργία της Ιατρικής Σχολής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του για τη δημιουργία Ιατρικής Σχολής, μόνο μετά τη ψήφιση από τη Βουλή των αλλαγών στη νομοθεσία.

 

 

3.    Φωτοβολταϊκό Πάρκο

   

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από εκπρόσωπο της Ομάδας Παρακολούθησης Έργου, η οποία συστάθηκε από τον Πρύτανη για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου, αναφορικά με τις διερευνήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα επόμενα βήματα που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την υποβολή προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ολοκληρωμένης πρότασης για έγκριση.

 

 

4.    Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου για την από κοινού ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα συνομολόγησης συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου για την από κοινού ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης και προγραμμάτισε τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς Πανεπιστημίου.

 

 

5.    Πρόταση για εξοικονόμηση κονδυλίων που αφορούν σε σεμινάρια/διαλέξεις Ακαδημαϊκών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου όπως στα εξωτερικά μέλη τόσο των Ειδικών Επιτροπών για εκλογή και ανέλιξη μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού όσο και των Επιτροπών Αξιολόγησης των Τμημάτων προτείνεται να δίνουν επιστημονικές διαλέξεις στα Τμήματα. Το Πανεπιστήμιο θα καταβάλλει στα εξωτερικά μέλη των Ειδικών Επιτροπών και των Επιτροπών Αξιολόγησης Τμημάτων, που θα δίνουν διαλέξεις στα Τμήματα ημερήσιο επίδομα (per diem) για μία επιπρόσθετη μέρα. Διευκρινίσθηκε ότι τα εξωτερικά μέλη θα προσκαλούνται αποκλειστικά από τους Προέδρους των Τμημάτων και ότι οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκάστοτε Επιτροπής.

 

       Η αξιοποίηση των εξωτερικών μελών των Ειδικών Επιτροπών και των Επιτροπών Αξιολόγησης Τμημάτων κατ αυτό τον τρόπο, θα συμβάλει στην πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων επιστημονικών διαλέξεων παρά τον  μειωμένο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το 2012. Αυτό αποτελεί καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

 

 

6.    Μεταφορά Μεταπτυχιακών Φοιτητών από ένα πρόγραμμα σπουδών σε άλλο εντός του ίδιου Τμήματος ή αλλαγή επιπέδου σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου όπως ταυτόχρονα με τη μεταφορά ενός φοιτητή από ένα πρόγραμμα σπουδών σε άλλο εντός του ιδίου Τμήματος, γίνεται μεταφορά και των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο από το πρώτο πρόγραμμα σπουδών στο δεύτερο.

 

 

7.    Κατάργηση καταβολής τέλους διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Μετά από σχετική εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως το Συμβούλιο αποφάσισε την αναστολή για ένα χρόνο, της απόφασης της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών (177η συνεδρία, 15/7/2011) για καταβολή τέλους ύψους €35 με την υποβολή αίτησης για θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

8.   Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για θέματα Πολιτικής Απασχόλησης στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (υπηρεσιών Επιστημονικής Στήριξης σε θέματα Απασχόλησης) προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το Β’ εξάμηνο του 2012. Η έγκριση παραχωρήθηκε με βάση την εγκύκλιο του Πανεπιστημίου αρ. 4.8 «Εγκύκλιος για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης».

 

 

9.    Εισήγηση για παραχώρηση βραβείου σε άτομα με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές άδειες ασθενείας

 

Το Συμβούλιο εξέτασε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για καθιέρωση βράβευσης μελών του διοικητικού προσωπικού με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές άδειες ασθενείας σε περίοδο τριών ετών. Το Συμβούλιο, έκρινε ότι το προτεινόμενο αυτό μέτρο από μόνο του δεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος της αύξησης των αδειών ασθενείας. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα διερευνηθεί περαιτέρω και απασχολήσει ξανά το Συμβούλιο στη βάση συγκεκριμένων εισηγήσεων για τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

 

 

10.  Παραχώρηση διευκολύνσεων προς τις εκάστοτε Συντεχνίες Διοικητικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο εξέτασε καταρχήν το θέμα της  παραχώρησης διευκολύνσεων προς τις Συντεχνίες που ιδρύονται και λειτουργούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί εκτενώς σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, με βάση πρόταση που θα ετοιμαστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να θεσμοθετηθεί η διαδικασία παραχώρησης διευκολύνσεων στις Συντεχνίες.

 

 

11.  Ασφάλεια και Υγεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο εξέτασε πρόταση που ετοιμάστηκε από τον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, μετά από οδηγία του Συμβουλίου, και η οποία αφορά τη λήψη μέτρων για βελτίωση θεμάτων ασφάλειας. Εγκρίθηκε η προώθηση εκείνων των μέτρων η υλοποίηση των οποίων δεν συνεπάγεται κόστος και δόθηκαν οδηγίες για συμπερίληψη των κατάλληλων προνοιών στον Προϋπολογισμό του 2013, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση εκείνων των μέτρων για τα οποία συνεπάγεται κόστος.