Περίληψη Αποφάσεων 202ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

 

 

1.      Διορισμός και Παραίτηση Μελών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με:

 

(i)    Την παραίτηση του κ. Μιχάλη Σαρρή από τη θέση μέλους του Συμβουλίου, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

 

(ii)  Την επανεκλογή, από τη Σύγκλητο, του κ. Αναστάσιου Λεβέντη ως μέλους στο Συμβούλιο και την προώθηση της απαιτούμενης διαδικασίας για επαναδιορισμό του στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου.

 

 

2.    Αναθεώρηση μηνιαίων ενοικίων Φοιτητικών Εστιών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με εισήγηση της Συγκλήτου για σταδιακή αύξηση των ενοικίων των Φοιτητικών Εστιών,  η οποία λήφθηκε εξ΄ αιτίας της οικονομικής ζημιάς από τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών.

 

Έγινε κατ΄ αρχήν ανταλλαγή απόψεων και αποφασίσθηκε όπως το θέμα συζητηθεί εκτενέστερα για λήψη τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία του και αφού:

 

(i)   Ληφθούν οι απόψεις των φοιτητών σχετικά. Για τον σκοπό αυτό ζητήθηκε από τους φοιτητές να υποβάλουν έγγραφο με τις απόψεις τους και αποφασίσθηκε όπως στη συνεδρία που θα συζητηθεί το θέμα κληθεί να παραστεί το Συμβούλιο της φοιτητικής ένωσης.

 

(ii)   Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου εξετάσουν την κατάσταση εξόδων των φοιτητικών εστιών και εισηγηθούν τρόπους μείωσης αυτών των εξόδων.

 

 

3.    Συντήρηση και εκσυγχρονισμός του επιστημονικού εξοπλισμού (διδακτικού και ερευνητικού) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, αποφάσισε την διάθεση ετήσιου ποσού ύψους 200.000 ευρώ, για τα επόμενα 4 χρόνια, για συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού των διδακτικών και ερευνητικών εργαστηρίων των Τμημάτων. Το ποσό των 200.000 ευρώ δεν θα κατανέμεται εξίσου αλλά με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες του κάθε Τμήματος. Η κατανομή στα Τμήματα θα γίνει βάσει της χρονολογίας έναρξης της λειτουργίας των Τμημάτων. 

 

 

4.    Ανάγκες εσωτερικής χρηματοδότησης έρευνας στο πλαίσιο του νέου Τριετούς Σχεδίου Εσωτερικής Χρηματοδότησης  Έρευνας 2012-2014

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση ποσού ύψους 1.918.692 ευρώ από τα Ιδια Εσοδα του Πανεπιστημίου για κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του συνολικού ποσού που απαιτείται για κάλυψη των αναγκών εσωτερικής χρηματοδότησης έρευνας για το 2012 (5.865.525 ευρώ) και του ποσού που θα απορροφηθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου (3.946.833 ευρώ).

 

 

5.    Ενίσχυση, από τα Ιδια Εσοδα, του κονδυλίου για στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρύτανη για παραχώρηση ποσού ύψους 15.000 ευρώ για ενίσχυση του κονδυλίου 345 «Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες», προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που αφορούν στην στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες και οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν εξαιτίας της μείωσης του κονδυλίου 345 στον Προϋπολογισμό του 2012.

 

 

6.   Εγκριση ποσού 150.000 ευρώ, από Ιδια Εσοδα, για κάλυψη του κόστους απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών  κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι λόγω της μείωσης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, το Αρθρο του Προϋπολογισμού 105 «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές» δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών στα Τμήματα κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση, από τα ίδια έσοδα, ποσού ύψους 150.000 ευρώ για κάλυψη του κόστους απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το εαρινό εξάμηνο 2011-2012.

 

 

7.    Κείμενο συμφωνίας προς έγκριση, για αγορά της συλλογής «Το Γυναικοπάζαρο» του Τηλέμαχου Κάνθου

 

Το Συμβούλιο, ενέκρινε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της οικογένειας Τηλέμαχου Κάνθου για αγορά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, της συλλογής «Γυναικοπάζαρο».

 

 

8.    Αίτημα για ισότιμη συμμετοχή του εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

 

Μετά από εισήγηση της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των όρων εντολής της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών έτσι ώστε ο εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, να συμμετέχει στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών ισότιμα με τα υπόλοιπα της μέλη, δηλαδή να λαμβάνει μέρος και στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν διορισμούς και προαγωγές διοικητικού προσωπικού και προσωπικά τους ζητήματα.

 

 

9.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για  το έτος που έληξε 31/8/2011.

 

 

10.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση του 16ου δελτίου προόδου για το Η-Πανεπιστήμιο για την περίοδο 4/04/2012-02/05/2012