Περίληψη Αποφάσεων 205ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

 

 

1.   Ιδρυση Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο αναμένει την υποβολή της τελικής πρότασης από την Ad-Hoc Επιτροπή για την Ιδρυση Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Κύπρου, για συζήτηση του θέματος και λήψη τελικής απόφασης.

 

 

2.  Πολιτική Χρεώσεων Αθλητικού Κέντρου

 

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε εισήγηση για την πολιτική χρεώσεων του Αθλητικού Κέντρου κάλεσε το Συμβούλιο Αθλητισμού να αναλάβει συντονισμένη προσπάθεια αύξησης των εσόδων του Αθλητικού Κέντρου, σύμφωνα και με το Ιδρυτικό Έγγραφο του Συμβουλίου Αθλητισμού. Το θέμα της πολιτικής χρεώσεων του Αθλητικού Κέντρου θα συζητηθεί ξανά σε μεταγενέστερη συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

 

 

3.  Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2013, συνολικού ύψους 133.939.711 ευρώ (Κρατική Χορηγία: 98.202.927 ευρώ και Ιδια Εσοδα: 35.736.784 ευρώ) και εξουσιοδότησε τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να τον προωθήσουν στα αρμόδια Υπουργεία.

 

 

4.  Ενίσχυση Αρθρου 422 «Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την ενίσχυση του Αρθρου 422 «Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» του Προϋπολογισμού του 2012 με μεταφορά κονδυλίων από άλλα άρθρα του Προϋπολογισμού. Η ενίσχυση του άρθρου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή ή πληρωμή δαπανών που απορρέουν από ειλημμένες υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου αφού η σχετική πρόνοια (ύψους 500.000 ευρώ) από την Κρατική χορηγία έχει εξαντληθεί.

 

 

5.  Φωτοβολταϊκό Πάρκο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τη συνάντηση που η ηγεσία του Πανεπιστημίου πραγματοποίησε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το θέμα της δημιουργίας Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

 

Αφού ενημερώθηκε επίσης και για άλλες πτυχές του θέματος ενέκρινε (μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν) το έγγραφο «Εισηγητική Έκθεση προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με την προώθηση του Έργου και της σχετικής Συμφωνίας» και στη βάση αυτού το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου να προχωρήσουν με την ετοιμασία κειμένου συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και χρηματοδότη του έργου, το οποίο θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου για έγκριση.

                                                                                                       

 

6.  Διορισμός Προσωρινού Συμβουλίου για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφάσισε τον διορισμό Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο, μέχρι την έγκριση του Καταστατικού του Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού και τον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, θα επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα διευθύνει τις εργασίες και δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού για επίτευξη των στόχων του.

 

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επταμελές και θα απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

 

·           Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών  Υποθέσεων, Πρόεδρο

·           Πρόεδρο Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

·           Ένα μέλος Διοικητικού Προσωπικού που θα ορίσει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

·           Την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

·           Ένα ακαδημαϊκό μέλος – εκπρόσωπο από το Τμήμα Ψυχολογίας

·           Δύο (2) μέλη από γονείς παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικό Σταθμό.

 

 

7.   Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε προηγούμενη του απόφαση για τη δημιουργία Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου, κατά το πρότυπο του Συμβουλίου Αθλητισμού, για την οικονομική-διοικητική διαχείριση του Πολιτιστικού Κέντρου.

 

 

8.   Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

8.1  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

 

·         Πρακτικά 209ης Συνεδρίας, ημερ. 30/5/2011

·         Πρακτικά 210ης Συνεδρίας, ημερ. 21/06/2011

·         Πρακτικά 25ης Έκτακτης Συνεδρίας ημερ. 27/06/2011

·         Πρακτικά 211ης Συνεδρίας, ημερ. 13 &18/07/2011

·         Πρακτικά 212ης Συνεδρίας, ημερ. 11/08/2011

·         Πρακτικά 213ης Συνεδρίας, ημερ. 07/09/2011

·         Πρακτικά 214ης Συνεδρίας, ημερ. 03/10/2011

·         Πρακτικά 215ης Συνεδρίας, ημερ. 24 & 31/10/2011

·         Πρακτικά 216ης Συνεδρίας ημερ 14/11/2011

·         Πρακτικά 217ης Συνεδρίας, ημερ. 01/12/2011

·         Πρακτικά 218ης Συνεδρίας, ημερ. 12/12/2011

·         Πρακτικά 26ης Έκτακτης Συνεδρίας, ημερ. 27/12/2011

·         Πρακτικά 219ης Συνεδρίας, ημερ. 09/01/2012

·         Πρακτικά 220ης Συνεδρίας, ημερ. 23/01/2012

·         Πρακτικά 222ης Συνεδρίας, ημερ. 20/02/2012

·         Πρακτικά 223ης Συνεδρίας, ημερ. 05/03/2012

·         Πρακτικά 224ης Συνεδρίας, ημερ. 19/03/2012

·         Πρακτικά 225ης Συνεδρίας, ημερ. 02/04/2012

·         Πρακτικά 226ης Συνεδρίας, ημερ. 23/04/2012΄

·         Πρακτικά 227ης Συνεδρίας, ημερ. 07/05/2012

 

8.2   Η-Πανεπιστήμιο

 

·         Πρακτικά Συνεδρίας 04/2012, ημερ. 4/4/2012

·         17ο Δελτίο Προόδου  για την περίοδο 3/5/12-5/6/12