Περίληψη Αποφάσεων 207ης Συνεδρίας

Του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

 

1.      Συνεργασία Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου με HeaL-Link και άλλες Κοινοπραξίες και Εκδότες

 

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, την προσπάθεια για εξεύρεση οικονομικότερων τρόπων αγοράς υλικού και πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές για τη Βιβλιοθήκη.

 

 

2.      Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου του Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο εξέτασε πρόταση της Συγκλήτου αναφορικά με τους Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου του Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και διατύπωσε κάποιες αντιπροτάσεις. Το θέμα θα εξεταστεί ξανά από τη Σύγκλητο αφού τύχει περαιτέρω επεξεργασίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

 

3.      Χρηματοδότηση Ερευνητικών Μονάδων

 

To Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου για χρηματοδότηση, από τα Ιδια Εσοδα του Πανεπιστημίου, τριών νέων ερευνητικών μονάδων, με το ποσό των 25.000 ευρώ ανά έτος για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε ερευνητικής μονάδας.

 

Οι νέες ερευνητικές μονάδες είναι οι ακόλουθες:

 

·       Ερευνητική Μονάδα NIREAS-International Water Research Centre

·       Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής

·       Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης

 

 

4.      Οικονομικές εκκρεμότητες των ενοίκων της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Κύπρου – Καθορισμός πολιτικής

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την προταθείσα από τη Σύγκλητο πολιτική που αφορά στον τρόπο χειρισμού των περιπτώσεων των ενοίκων των φοιτητικών εστιών που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Αποφασίσθηκε όπως:

 

(α)  παρακρατούνται οι Τίτλοι Σπουδών όσων φοιτητών αποφοιτούν και έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς το Πανεπιστήμιο, μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες, και

 

(β)  αφαιρείται το δικαίωμα εγγραφής σε μαθήματα και το δικαίωμα υποβολής αίτησης για διαμονή στη φοιτητική εστία όσων μη-τελειόφοιτων φοιτητών δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες.

 

 

5.      Προϋπολογισμός Ιατρικής Σχολής για το έτος 2013

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της Ιατρικής Σχολής για το έτος 2013, συνολικού ύψους 6.683.833 ευρώ

 

 

6.      Υπηρεσιακές Αξιολογήσεις Διοικητικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών να υποβάλει εισηγήσεις για τον τρόπο βαθμολογίας των μελών του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, εάν θεωρεί ότι δεν αντανακλά την απόδοση του υπαλλήλου.

 

 

7.      Διαδικασία πλήρωσης θέσεων διοικητικού προσωπικού

 

Αποφασίσθηκε όπως:

 

(i)  Η εκάστοτε Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, εντός ενός μηνός μετά την ολοκλήρωση των προφορικών συνεντεύξεων, ως το τελευταίο μέρος της διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης, πρέπει να επιλέγει τον επιτυχόντα. Διαφορετικά, αν η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση τότε θα παρουσιάζει το θέμα στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, και

 

(ii) Σε περίπτωση που προτείνεται όπως ο επιτυχών παραμείνει στην Υπηρεσία του αντί να μετακινηθεί στη θέση την οποία διεκδίκησε και για την οποία επιλέγηκε, τότε ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών θα πρέπει να διαβουλεύεται με το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου πριν την λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση του επιτυχόντα.

 

 

8.      Καταβολή μισθών προσωπικού του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και  Βρεφοκομικού  Σταθμού  Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Αποφασίσθηκε όπως, ενώ η Ad Hoc Επιτροπή που εξετάζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου συνεχίζει την εργασία της και αναμένεται εντός περίπου ενός μηνός να ολοκληρώσει, καταβάλλονται οι μισθοί του προσωπικού του νηπιαγωγείου μέχρι το τέλος του παρόντος ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν κατατεθεί.

 

 

9.    Πρότυπο «Συμφωνίας Δωρεάς, Χρήσης και Αξιοποίησης Αρχειακού Υλικού Μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Δωρητή»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το κείμενο-πρότυπο «Συμφωνίας Δωρεάς, χρήσης και αξιοποίησης αρχειακού υλικού μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και {δωρητή}».

 

 

10.  Διορισμός νέων μελών στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΠΚ

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού για διορισμό των πιο κάτω φοιτητών (μελών του Δημοσιογραφικού Ομίλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού:

 

(α) Κωνσταντίνος Φασουλής

(β) Ειρήνη Παπαλαζάρου.

 

 

11. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

11.1.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·         Πρακτικά 209ης Συνεδρίας ημερ 15/5/2012

·         Πρακτικά 210ης Συνεδρίας (Μέρος Α΄ και Β΄) ημερ 29/5/2012

·         Πρακτικά 213ης Συνεδρίας ημερ. 8/6/2012

·         Πρακτικά 216ης Συνεδρίας ημερ. 18/6/2012

·         Πρακτικά 217ης Συνεδρίας ημερ 26/6/2012

·         Πρακτικά 219ης Συνεδρίας ημερ 2/7/2012

·         Πρακτικά 220ης Συνεδρίας ημερ 25/7/2012

·         Πρακτικά 221ης Συνεδρίας ημερ 8/8/2012

 

11.2.    Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ

·        Εκθεση Ραδιοφωνικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ