Περίληψη Αποφάσεων 169ης Συνεδρίας (Β΄Μέρος) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

 

 

 

1.    Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το θέμα της αγοράς ηχητικού συστήματος στο Πολιτιστικό Κέντρο

 

Διανεμήθηκαν τα έγγραφα με τις απόψεις του Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου και της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα οποία λήφθηκαν μόλις πριν τη συνεδρία του Συμβουλίου και συμφωνήθηκε όπως η λήψη τελικής απόφασης επί του θέματος αναβληθεί για την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου ώστε να δοθεί ευκαιρία στα μέλη να διαβάσουν τα σχόλια του κ. Πιερή και της κ. Θεοφάνους.

 

 

2.    Εκλογή κας Τατιάνας-Ελένης Συνοδινού σε θέση Λέκτορος στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο υιοθετώντας σχετική πρόταση της Συγκλήτου αποφάσισε ομόφωνα όπως αναπέμψει στη Σύγκλητο το θέμα της εκλογής της κας Τατιάνας-Ελένης Συνοδινού σε θέση Λέκτορος στο Τμήμα Νομικής, για να προωθηθεί ως ακολούθως:

 

“Η Σύγκλητος να αναπέμψει το θέμα στην Ειδική Επιτροπή για να εξετάσει κατά πόσο η Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού μπορεί να εκλεγεί σε θέση Λέκτορος ή Επίκουρης Καθηγήτριας, απαντώντας το ερώτημα που είχε εγερθεί στη Σύγκλητο κατά πόσον πληροί το κριτήριο των τριών χρόνων αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού της τίτλου, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Δηλαδή, η ειδική Επιτροπή να εισηγηθεί την εκλογή της κ. Συνοδινού σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στην περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή κρίνει ότι πληροί το κριτήριο των τριών χρόνων ή την εκλογή της σε θέση Λέκτορος στην περίπτωση που δεν το πληροί.”

 

 

3.    Εκλογή κ Νίκου Χριστοδουλίδη σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της απόφασης της Συγκλήτου για εκλογή του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με το θέμα, έκρινε κατά πλειοψηφία (5 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους εναντίον και 2 αποχές) ότι ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και υπερτερεί των άλλων υποψηφίων, διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(γ), και αποφάσισε να επικυρώσει την εκλογή του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 

 

4.    Ηχητική και φωτιστική κάλυψη παραστάσεων του Χορευτικού Ομίλου

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει το αίτημα του Χορευτικού Ομίλου για κάλυψη του ποσού των 7.245 Ευρώ, που αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης από την εταιρεία FX Sound, για τις παραστάσεις του ομίλου που  πραγματοποιήθηκαν στις 24-26 Φεβρουαρίου και 8-9 Απριλίου 2009.

 

Ταυτόχρονα, τονίστηκε ότι το Συμβούλιο αναμένει όπως εντός των επομένων δύο μηνών γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διευθετήσεις για να τεθεί τάξη στην οικονομική διαχείριση των ομίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου και δηλώνει πως στο μέλλον δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση των διαδικασιών από πλευράς των ομίλων.

 

 

5.    Προσφορά αρ. ΤΕΧ 020/09 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι είχαν υποβληθεί έξι συνολικά προσφορές, εκ των οποίων μόνο η μία ήταν πλήρης ενώ οι υπόλοιπες πέντε παρουσίαζαν (διαφορετικές η κάθε μία) ελλείψεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ζήτησε διευκρινήσεις μόνο από ορισμένους προσφοροδότες, αφού έκρινε ότι σύμφωνα με το νόμο μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις νομιμοποιόταν να το πράξει.

 

Το Συμβούλιο, συνεκτιμώντας τις ενδεχόμενες συνέπειες των επιλογών που είχε ενώπιον του αποφάσισε όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης ζητήσει διευκρινήσεις και από τους υπόλοιπους προσφοροδότες.

 

 

6.    Αναθεώρηση Ετήσιας αποζημίωσης του Δικηγορικού Γραφείου «’ντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση αύξησης 15% επί των ετήσιων τους απολαβών, μέχρι τον Απρίλιο του 2010.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως τον Φεβρουάριο του 2010 εξετάσει το θέμα των νομικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου Κύπρου και όπως αυτό κοινοποιηθεί με επιστολή στους Νομικούς Συμβούλου «’ντης Τριαντραφυλλίδης & Υιοί» από τώρα.

 

 

7.    Συμβόλαιο Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση του Συμβολαίου του Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου κ. Μ. Φλωρέντζου μέχρι το τέλος Απριλίου 2010, με αύξηση 15% επί του μηνιαίου μισθού του.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως τον Φεβρουάριο του 2010 εξετάσει το θέμα των νομικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου Κύπρου και όπως αυτό κοινοποιηθεί με επιστολή στον Εσωτερικό Νομικό Σύμβουλο κ. Μ. Φλωρέντζου από τώρα.

 

 

8.    Πολιτική αποζημίωσης των εξόδων αποστολής στο εξωτερικό

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι το θέμα αυτό μελετάται μαζί με τον Εσωτερικό Ελεγκτή βάσει των στοιχείων που έχουν ετοιμάσει οι Οικονομικές Υπηρεσίες. 

 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου.

 

  

9.    Εξουσιοδότηση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών να εγκρίνει μεταφορές άρθρων από εξοικονομήσεις από άλλα άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου του Προϋπολογισμού

 

Μετά από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο προέβη στις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις για έγκριση μεταφορών άρθρων από εξοικονομήσεις από άλλα άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου του Προϋπολογισμού:

 

(i)    Για ποσά μέχρι και 50.000 Ευρώ, αποφασίζει και εγκρίνει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

(ii)   Για ποσά από 50.001 μέχρι 100.000 Ευρώ, αποφασίζουν και εγκρίνουν από κοινού ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Πρύτανης

(iii)   Για ποσά από 100.001 μέχρι και 200.000 Ευρώ αποφασίζουν και εγκρίνουν από κοινού οι Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Πρύτανης και Πρόεδρος

(iv)  Για ποσά άνω των 200.000 Ευρώ αποφασίζει και εγκρίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου θα ενημερώνεται ανά τριμηνία αναφορικά με τις εγκριθείσες μεταφορές.

 

 

10.  Δάνεια ρευστότητας Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης όπως το εσωτερικό δάνειο που δημιουργείται προς το ερευνητικό πρόγραμμα για σκοπούς απασχόλησης ερευνητών με την έναρξη του προγράμματος και μέχρις ότου αρχίσει η καταβολή της εξωτερικής χρηματοδότησης, μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος.

 

 

11.  Οικονομική ενίσχυση ορφανών (από τους δύο γονείς) φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την καθιέρωση γενικής πολιτικής για οικονομική στήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς. Αναμένεται από τον Προϊστάμενο να υποβάλει σχετικό κοστολογημένο σχέδιο.

 

 

12.  Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Προϋπολογισμού 2009, που υποβλήθηκε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

 

13.  Εισαγωγή Διοικητικού Προσωπικού σε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο αφού προηγηθεί συζήτηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

 

14.  Επικύρωση διορισμού Γρηγόρη Μακρίδη

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως επικυρώσει τον διορισμό του κ. Γρηγόρη Μακρίδη και όπως επιπλέον ο Πρύτανης οριοθετήσει τις εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες του κ. Μακρίδη και του αποστείλει  σχετική επιστολή.

 

15.  Αλλαγή Εβδομαδιαίου Απογεύματος (Τετάρτη αντί Πέμπτη)

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την αλλαγή εβδομαδιαίου εργάσιμου απογεύματος του Διοικητικού Προσωπικού από Πέμπτη σε Τετάρτη, με ισχύ από τις 2 Οκτωβρίου 2009.

 

Διευκρινίστηκε ότι, όπως και προηγουμένως, οι Πρόεδροι Τμημάτων και οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών μπορούν, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Προσωπικό που επηρεάζεται, να καθορίζουν άλλο απόγευμα εάν κρίνουν ότι διαφορετική διευθέτηση εξυπηρετεί καλύτερα την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

 

 

16.  Ανασχεδιασμός λογότυπου Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ενέκρινε το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου:

(i)   Στα Ελληνικά

(ii)  Στα Αγγλικά

(iii) Δίγλωσσο λογότυπο στα Ελληνικά και Αγγλικά

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τη δημιουργία ακόμη μίας εφαρμογής του εγκριθέντος δίγλωσσου λογοτύπου με τις γλώσσες Ελληνικά και Τουρκικά.

 

 

17.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

 

17.1.    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

35η Συνεδρία, ημερ. 30 Ιανουαρίου 2009

 

17.2.    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.A)

17.2.1. 31η Συνεδρίας, ημερ. 21 Μαϊου 2009

17.2.2. Οικονομικές Καταστάσεις 2009 για το έτος που έληξε στις 31/12/2008